Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 9, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 08-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 65 ªÀµÀð, eÁzÁ¸ÀgÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À/¥ÀAZÁAUÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á:PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä («ÄnÖ) AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦.f. ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ PÉÆAr ªÀÄvÀÄÛ a®PÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À C®ªÉÄgÁzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÉÄÃgÁzÀ°ènÖzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ læAPï ºÉÆgÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ, CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, CA.Q. gÀÆ. 8000/- 2) 10 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 5000/-, C¯ÁägÁzÀ M¼ÀV£À ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgï£À ¯ÁPï ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è£À JgÀqÀÄ ªÁå¤n ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tzÀÝ) EgÀ°®è, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¨ÁåV£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåV£À°èèzÀÝ 1) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CA.Q, gÀÆ. 8000/-, 2) 1. vÉƯÉAiÀÄ 2 eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 8000/-, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ, 5000/- 4) ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À ¥Á¸ï §ÄPï, 5) J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À 2 ¥Á¸ï §ÄPïUÀ¼ÀÄ 6) Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À ¥Á¸ï §ÄPï, 7) J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À 20 °Ã¥sïUÀ¼ÀÄ RZÁðVzÀÄÝ, E£ÀÄß 30 °Ã¥sïUÀ¼ÀÄ G½zÀ ZÉPï §ÄPï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 34000/- UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹AºÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¢:08.10.2011 gÀAzÀÄ1130 UÀAmÉUÉ n.J¸ï. ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄ ZÀAzÀæ gÉrØ 36 ªÀµÀð gÉʯÉé gÀPÀëuÁzÀ¼À ¤jÃPÀëPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ DAzÀæzÀ LdPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 15.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ¨ÉAqÁ° C.Q,.gÀÆ.5000/-, 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ jAUï C.Q.gÀÆ. 2000/- gÉÆÃ®Ø UÉÆðأÀ 5 vÉÆ¯É qÁ¨ï CQ.gÀÆ,.450=00 ºÁ¯ïzÀ°è MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUÀ PÀA¥À¤ r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.2000 ¸ÉÖöÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ. 1900=00 MAzÀÄ ºÀ¼É mÉÊmÁ£ï ªÁZï C.Q.gÀÆ. 1000=00 EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ n.J¸ï. ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï gÉrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ:-08-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ vÀ¥ÀàgÀUÀÄAr ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ²æÃ.£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉÄÃUÀ£ÁAiÀÄÌ ,40ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉZï,J£ï vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÁr CwÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå,zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÀįÉÃðgÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ°è PÀÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ EµÀÖ §AzÀ UÁrAiÀÄ°è PÀÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 08-10-2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀA/ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀ: 25 eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀA/ F±À¥Àà ªÀ: 50 J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ £ÉÃzÀݪÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¨É¼É PÉqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤AUÀ¥Àà vÀA/ F±À¥Àà ªÀ: 25, F±À¥Àà vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ: 55, §zÀæAiÀÄå vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ: 40, ªÀÄ®èªÀÄä UÀA/ ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀ: 35 ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä UÀA/ F±À¥Àà ªÀ: 50 J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.¹, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.08/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 65 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ C½AiÀÄ ²ªÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÄgÀªÀÄä¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ E°è AiÀiÁPÉ PÀÄAw¢Ý CªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV®è, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AzÉãÀÄ PÉ®¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ, ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ & ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á.PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ §AzÀ¼ÀÄ £ÉÆÃræ F ¸ÀƼÉÃUÉ MzɬÄj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ 3 d£À ¸ÉÃj zÉêÀªÀÄä½UÉ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, §rUɬÄAzÀ ©r¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CªÀÄgÀªÀÄä ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀÄgÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ°è d£ÀªÀj wAUÀ¼ÀzÀ°è 1 ®PÀëöå 4 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ J£ï.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À°è 1 ®PÀëöå 10 ¸Á«gÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¨É¹UÉAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É ¨ÁgÀzÉ £ÀµÀÖ GAmÁVzÀÄÝ ¨É¼É £ÀµÀÖ GAmÁVzÀÝjAzÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À°è ¸Á® PÀlÖzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ìUÉ aAvÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ J£ï.±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAz ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉ.


 


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2011 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800 -/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® £Àfç vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÖ±À£À gÉÆÃqÀ ªÀÄįÁè ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ gÀÆ© PÁA¥ÉèPÀë ¥ÀgÀ¨sÀtÂ, EªÀgÀÄ ¸ÀÄRgÀ¨sÁ¬Ä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-22/ºÉZï-4786 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¨sÀt¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-11/J¯ï-2772 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ¨sÉÊgÀªÀ C£ÁgÀ¸É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀÆ®ªÀiÁ½, ¸Á: gÁ¹£À UÁæªÀÄ, vÁ: PÀgÀªÀiÁ¼À, f: ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ (JAJ¸À) EvÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ.C§Äݯï EªÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C§ÄÝ® £Àfç, ±ÀÄPÀÄgÀ¨sÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæUÉ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/9/2011 gÀAzÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 4/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® £Àfç vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀt ¸Á: ¥ÀgÀ¨sÀt gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ±ÉÃPÀ ¸Á: ¥ÀgÀ¨sÀt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ° vÀAzÉ ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, G: ¥ÉƸÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀ ¨Áålj EgÀ°è®, ¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÉƸÀÖ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°èzÀ d£ÀgÉÃlgÀ M¼ÀV£À ¨Áålj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 504, 341, 323, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ UÀtÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÁºÀqÀ zÁjAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ zÀ¸ÁgÀ ºÀ§âzÀ ¨É½î-§AUÁgÀ PÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ¥Áèl ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ©ÃgÀ£ÀÆgÀ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉPÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆmÉÖ QZÀÄÑ ©¢Ý¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÀiÁºÁ«zÁå®AiÀÄ OgÁzÀ (©), ¸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ZÉA§gÀzÀ°è ¸À»ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ G¥Éà, 2)CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ JqÀªÉ E§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Pɯ¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, 2009 ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀtðJqÀªÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀAiÀiÁå ºÁdUÉ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ° §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÀªÀAvÀ ºÁUÀÄ ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁjUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è gÀƪÀiï £ÀA. 4 gÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁr 205/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¤Ãr ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉaÑUÉ DVzÉ §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ¨Áj£À ªÉÃlgÀUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ, PÀȵÁÚ, «µÀÄÚ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ £ÀqɬÄj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀÆPÀÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÁÚ EªÀgÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ DUÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ SÁ° ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ¢Ã¥ÀPÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀÄÄPÀÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÁgÀ(©) ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ¥ÀÄà zÁj¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-29/JA-6227 £ÉÃzÀ£ÀÄß JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ gÀnÖ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀ¸ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¦üÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÀæ£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ£ÉƪÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1200 UÀAlUÉ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÁgÀAeÁ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà zsÀƼÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀƼÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð¤, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, ¸ÀzÀå: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀqÀPÀ£ÁzÀ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð ¸ÀºÀ DVgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 05/10/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀqÀPÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀUÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æÃzÉë, dUÀzÉë, C½AiÀÄ ²ªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðlUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢¸À®Ä §AzÀÄ C°èAzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/2868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁzÀgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ PÁ° ¥Á±Á, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JgÀqÀÄPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀhiÁ¯Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉÃPÀÄ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÉÆî vÀAqÁ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁdÄ ¥ÀªÁgÀ vÀAzÉ »ÃgÁ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: C®ÆgÀ (PÉ) vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr®è CAvÁ CrUÉ ZÀ°è ©qÀĪÀzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EnÖ®è CAvÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀzÀÄ, ©¸ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr «£ÁB PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ, »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Áß EªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À°è ®Qëöä EªÀj§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Áß EªÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿ ಬಾಲಕಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಆಡೆ ಸಾ / ತಿರ್ಥ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ 12 ವರ್ಷ ಇವಳು ಸದೆ ಕಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಾ ಮೊತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಲಾಸ ರಾಠೋಡ ರವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಚೀರುತ್ತಾ ಪೊರಮನ್ನ ನನಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 08-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಸೊಮಲೂ ಪವಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪೊರಮನ್ನ ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಪವಾರ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ 1.ಸಂಜು ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಪವಾರ 2.ರಾಜು ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಪವಾರ 3. ಅನೀಲ ತಂದೆ ಕೇಸು ಪವಾರ 4.ಪೊರಮಿನ್ನ ತಂದೆ ಸೋಮುಲು ಪವಾರ 5.ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೇಸು ಪವಾರ 6.ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಸಂಜು ಪವಾರ 7.ಜಗುಬಾಯಿ ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಪವಾರ 8.ಸುರೇಖಾ ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಪವಾರ 9.ಸುವಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮಲು ಪವಾರ 10.ಸೋಮು ಪವಾರ ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 08-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜೋತಿ ಇವಳು ತಾಂಡದಲ್ಲಿರದ ಕಾರಣ ಜೋತಿಯ ಮನೆಯವರೇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ನಸರಸಿಂಗ @ ಪೋರ್ಮನ ತಂದೆ ಸೋಕಲು ಪವಾರ ಸಾ :ತಿರ್ಥ ತಾಂಡಾ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರು ಇರುವ ಜೋತಿಯ ಮನೆಯವರಾದ ಮನು ತಂದೆ ಚಂದು ಆಡೆ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚಂದು ಆಡೆ, ಚಂದು ತಂದೆ ಮೀಠು ಆಡೆ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮೀಠು ಆಡೆ ಇವರೇಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳೀಂದ ಭೈದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಜೋತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A. 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢: 8-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¢: 7-10-2011 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 94/2011 PÀ®A: 363 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉ AiÀiÁV §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «gÉñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢: 01-10-11 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À «ªÀgÀ K£ÉAzÀgÉÃ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä §APÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå CAvÁ EzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÀݼÀÄ. ¢: 3-9-2011 gÀAzÀÄ UËgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà CtÚ¥Àà ©gÁzÁgÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥ï ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ [C¥ÀºÀgÀt] ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀĪÀzÁV CªÀ¼À£ÀÄß J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÉÆà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt CtÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉÊ.¦. ²ªÀ°AUÁgÁzsÀå ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ. 08-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁgÀAiÀÄå @ ªÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà ¸Á: ºÀAa£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ: ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ d§â®UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ ¹ÌqïØ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁUÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀÄ :33 ªÀµÀð eÁw :¨sÉÆë :PÀÆ° ¸Á :«zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁå¥Á£ÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «Ã¥ÀjÃvÀªÁV ºÀUÀ®Ä gÁwæ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ FUÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ¤ßAzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ©qÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ w½zÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉwÛ£À PÉÆArUÉ ¯ÉʯÁ£ï ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶೇರಖಾನ ತಂದೆ ಆಲಂಖಾನ ಸಾ: ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ದಿನಾಂಕ 08-10-2011 ರಂದು 1.ಮಹ್ಮದ ಮಶಾಕ 2.ತಾಜೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೇಬೂಬ 3.ಮೈನೋದ್ದೀನ ಸಾ; ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಸುದ್ರಾಸ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಹೊಟೇಲಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಪಾದಿತರು ಅವ್ಯಾಚ್ಛ ವಾಗಿ ಬೈದು ಅವನನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲಿ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 08-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀ ಶೇಕ ತಾಜೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ಸಾ: ಗೇಸುದಾಸ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮಾವನ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕರೆದು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಹಾಗು ಇತರರು ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ಆವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 1.ಶೇರಖಾನ ತಂದೆ. ಆಲಮಖಾನ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ 2.ನಯುಮಖಾನ ತಂದೆ ಆಲಮಖಾನ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ 3.ಇಮ್ರಾನಖಾನ ತಂದೆ ಆಲಮಖಾನ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ 4.ಅಮ್ಜದಖಾನ ತಂದೆ ಆಲಮಖಾನ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದು ಅವರುಗಳ ಬಂದವರೆ ನಮ್ಮ ಶೇರಖಾನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಚಾಕು ಹಾಗು ಬಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 29-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಳಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಸಗ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೇಟ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಪುತಳಿಗಳನ್ನು ಸಿಮೇಂಟ ಬೆಂಚ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಿಂಗಾಚಾರ್ಯಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಗಡ 22 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಳಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಮುನಿರ ಅಹ್ಮದ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ