Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 19, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ

¢£ÁAPÀ:17.05.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.05.2011 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆ¥ÀgïªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¹¥sÁ ªÉÄrPÀ¯ï & d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ qÁæzÀ°è EnÖzÀÝ 5/-ªÀiË®åzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ gÀÆ:200/- ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.10/- ªÀiË®åzÀ gÀÆ:800/- MlÄÖ gÀÆ:1000/- £ÀUÀzÀĺÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ¸Á¢Pï«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì£À qÀĦèPÉÃmï PÁ¦AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀĺÀäzï ¸Á¢Pï«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃgÀC° ¸Á:ºÁfPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¥ÉÃDmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36,J.644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeïªÀÈvÀÛ¢AzÀ UÉÆñÁ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »A¢ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆà »A¨sÁUÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.8231 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝgÀĪÀ DmÉÆÃPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¦¹.651 ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀĤªÁ¹, °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß AiÉÆA¢UÉ 3-4 wAUÀ¼ÀPÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ¥sɧæªÀj 2006£Éà ¸Á°¤AzÀ ¥Àw, ªÀiÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀé, ªÀÄ®è¥Àà, ªÀÄ®èªÀé, CAiÀÄåªÀé, UÀAUÀªÀÄä ºÁUÀÄ gÀvÀߪÀÄä J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆnÖ®è E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢£Á®Ä ¦Ãr¸ÀÄvÀÛ ºÁUÀÆ AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ°è UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ Rjâ ªÀiÁrgÀĪÀ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆr§rªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.05.2011gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®ð ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄÄzÀæ¥Àà ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ »AzÀPÉÌ ©zÀÄÝ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀzÁé¯ï vÁ®ÆPÀ UÀlÄÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀ£À ¥ÀÄwæ wªÀÄ®ªÀÄä¼À£ÀÄß 20 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ £ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÉ gÀ« vÀAzÉ FzÀtÚ 22 ªÀµÀð ¸Á:UÀlÄÖ EªÀ£ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ«AiÀÄÄ wªÀÄ®ªÀÄä¼À£ÀÄß PÉr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ wªÀÄ®ªÀÄä¼À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.05.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñï vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:zÀÄUÁð£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 38 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À® ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CªÀ¼À CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQºÀaÑzÀÝjAzÀ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ DºÁgÀ-zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:9680/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ zÁ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.05.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀÆ¥Éè¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À® ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è EgÀĪÀ «zsÀÄåvï ¨ÉÆÃqÀð£À°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÁvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®gï n«, ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, ¹Ã°AUï¥sÁå£ï, zÀªÀ¸ÀÀ-zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:40,900/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011gÀAzÀÄ zÁ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.34,JAºÉZï.6040 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr, vÀªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ aAvÀ®ªÀÄĤ 28 ªÀµÀð ¸Á:¤ÃgÀªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ LzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C.Q.gÀÆ:13,835/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß & C.Q.gÀÆ:3 ®PÀë ªÀiË®åzÀ PÁgÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 25500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-05-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 504, 506, 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀ½îªÀĤ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÀÄ¥ÁÛ 2) ¥ÀAZÀ²Ã¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄ¥ÁÛ 3) ¦ÃAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄ¥ÁÛ J®ègÀÄ ¸ÁB ¨ÉÆÃgÁ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ªÀÄĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¨Á« ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĤvÁ EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĤvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-05-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ s¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 31 ¸Á:ºÁ®ºÀ½î vÁ ¨sÁ°Ì vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÉJ 38 nC 0174 ZÀ¹ì £ÀA MBLHA10EYBHD48256 ENGINE NM HA10EFBHD78668 C.Q gÀÆ 40,000/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ®PÀrªÁ¯É 80 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ dĨÉÃzÁ© ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ®PÀrªÁ¯É ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZï 6495 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZï 6495 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆr£À SÁ£Á¥ÀÆgÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÁÄ dĨÉÃzÁ©UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁªÀÇzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. ;-
¢£ÁAPÀ 18-5-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ§Æ® CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ©¯Á® ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¥sÀgÀºÁ£À EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqï CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 38/ eÉ 1002 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-5-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ E¸Áäįï OgÁzÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀ£À UɼÉAiÀÄ dªÀiïì EªÀ£À eÉÆvÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, §®PÁ® gÉÆArUÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 18-05-2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÁlÆ£ÀÄzÀ°è ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà OAlUÉ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 330 JA.J¯ï zÀ (24) £ÁPï-Omï ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄC C. Q gÀÆ. 1032/- £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« :-
¢£ÁAPÀ: 18-05-2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ qÁå¤AiÉÄïï, ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä, PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ JQÖªï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38/eÉ9783 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAqÀgï ©æÃqïÓ ¸À«ÄÃ¥À »A¢¤AzÀ UÀÆqïì mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ38 1687 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð ¨Áj¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAfë¤ vÀAzÉ ¸ÀAdAiÀiï ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉxÁ¤ PÁ¯ÉÆä, ªÀÄAUÀ¯ï¥ÉÃmï, ©ÃzÀgÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¸ÀAfë¤AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 94/2011 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 16/05/2011 gÀAzÀÄ 2030 ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ºÀA¢PÉÃj, ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð, ¸Á ¹PÉÃAzÀæ¥ÀÆgï, vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw C¤vÁ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹PÉÃAzÀæ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ avÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, PÁgï ¸ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2215 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C¤vÁ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ ರಸಾಳಕರ ಸಾ|| ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16-17-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಸ.ಅರ್. ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪಾನ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 23500-00 ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಅ ಶ್ರೀ ದೀಪಕಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಹಿರಾಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಸಾ|| ಮಹದಾದೇವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 30-04-2011 ರಂದು ಮನೆಯ ಮುಂಎದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಟೋ ಕೆಎ 32 6342 ಅಕಿ|| 47,000=00 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಆಲಗೂಡಕರ್‌ ಸಾ: ಆಲಗೂಡ ಹಾ: ವ:ಸಂತ್ರಾಸ ವಾಡಿ ಚೌದರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿ: 25/5/2011 ರಂದು ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 01 ಡಿಎ- 6422 ನೇದ್ದರ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಶರಣು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಡಕೆ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಶರಣು ಇತನು ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೇಯೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಅವರಾದ(ಬಿ) ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ರೋಡಿನ ಬಲಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರೋಡಿನ ಬಲಭಾಗದ ಗುಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯವರು ಕಾರಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಈರಫನ್‌ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಟೇಲ ಸಾ: ಮದೀನಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ವ್ಹಿ 5723 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ; 17/5/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಯಾರೇಜ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.