Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/08/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ zÉêÀf ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀðªÁr ¸ÀzÀå ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÁzÁ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ zÉêÀf ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ£À PÁA¯ÉÃPïì ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉPÀjAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ:-
¢£ÁAPÀ : 23-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CfÃd«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ CfÃd «ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ©Ã UÀAqÀ CfÃd«ÄAiÀiÁå ±ÉÃSï, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ : 23/08/10 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ¨sÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.JZï.-16 E-488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ºÀeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ zÉëÃAzÀæ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢£ÁAPÀ : 19/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ, ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀiÁUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 323,341,354,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: dªÀÄV EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß fÃ¥À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀPÀ¥À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ dªÀÄV ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÁÌ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: JgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ [J¦] EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ fÃ¥À £ÀªÀÄÆägÀ°è KQìqÉAmï ªÀiÁrzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀzÀªÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀħªÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JA.JZï-24/¹-3139 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 23.-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® D¼ÀAzÀ GªÀÄäUÁð gÉÆr£À vɯÉPÀÆt ºÉÆrØ£À ºÀwÛgÀ 5d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ-ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨É£ÀßnÖ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »r¢ÝzÀÄÝ 5 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1.ªÀįÉè² vÀAzÉ vÀªÀÄät¥Àà 2.gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 3.¸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ 4.ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²zÁæªÀÄ¥Áà 5.ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀĸÉä ¸Á;J®ègÀÄ D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 665/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 §rUÉUÀ¼ÀÄ, 2 PÀjAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀAPÉ.J.32 «.6973 zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä vÀAzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 22-08-2010 gÀAzÀÄ EPÁâ¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄªÀŢݣÀ, eÁ«zÀ«ÄAiÀiÁ aAZÉÆýPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ «ÄeÁð ªÀ¹ÃªÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀÆrPÀAqÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è E¦üÛAiÀiÁgÀ PÀÆl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ ¸ÀA: PÉJ36 JªÀiï¹ 7860 zÀgÀ°è ªÀÄgÀ½ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÉÃAzÀæzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁgÀ ZÁ®PÀ «ÄeÁð ªÀ¹ÃªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ PÉJ: 32 J 3496 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤eÁªÀÄ ±ÉÃR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹jAzÀ ¸À«ÄªÀŢݣÀ, eÁ«zÀ«ÄAiÀiÁ ZÁ®PÀ «Ä ªÀ¹ÃªÀÄ ¨ÉÃUÀ 4 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-08-2010 gÀAzÀÄ ²æà «oÀ×® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁgÀUÉÃj ¸Á: ZÀ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ §A§Æ §eÁgÀ ¢AzÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ ¨Éøï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA; PÉJ.32/AiÀÄÄ. 0347 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :²æà ºÀĸÉãÀ¥Áà vÀAzÉ wªÀÄä¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¥ÁPÁ® EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁqÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ ¥ÁPÁ® FvÀ£ÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.