Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 31, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕವಲಗಾ(ಕೆ) ತಾ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 28/03/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಿರಾದಾರ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟಶರ್ಟ ತೆಲೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ:ಕಿ 75000/- ರೂ , ನಗದು ಹಣ 2000/- ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ ಸೀಮ ನಂ. 9972868832 ಅ:ಕಿ:500 ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದೂರು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:27/2012 ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV UÁr PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ UÁr PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁC ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÉʧtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöät, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉgÀÄ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¢¤¹, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯ÁjZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAzÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÆ«£ÀqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÉʧtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ CPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ¢Ýj CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ CA¢zÀÝ®èzÉ ¸ÉʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¹, ¨sÀAiÀÄ¥Àr¹ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 384 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-03-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À ºÀ¼É ¥ÀæUÀw UÁæ«Ät ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ®UÉ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄ¯É PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. lPÀÌgï PÉÆlÖ ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸Àì¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ©eɦ 48 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ UÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨sÁ« EªÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ PÀmÉÖ§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-29/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Àì¥Àà£ÀÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°.ªÀÄZÀÄÑ ¯ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ, gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012,PÀ®A.143,147,148,504,323,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃUËqÀ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:CvÀÆßgÀÄ vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ dħ®¥Àà PÉÆqÉ¯ï ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:CvÀÆßgÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä gÉÆÃUÀ EgÀĪÀ ¤«ÄvÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-03-201gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 52 gÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɸÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è qÁ:dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÁUÀÄ ¸ÁÖ¥sÀð £À¸ïð PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÄÝ, EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉà vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DAiÀiÁ HgÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.


 


²æÃ.ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð.eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À.¸Á;-gÁUÀ®¥À«ð FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉgÉÆçâ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ §¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉåzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ÀUÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012,PÀ®A.143,147,504,323,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà 38 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉUÉ gÀ«ZÀAzÀæ 12 ªÀµÀð, ²ªÀgÁd 16 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß° ºÀtè E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¢£ÀoÀAPÀ: 30.03.2012 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀASÉå 46/12 PÀ®A.498(J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-03-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 31-03-2012

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 53/12 ಕಲಂ 279, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 30/03/2012 ರಂದು 0630 ಗಂಟೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.ನಂ 9 ಮೇಲೆ ಅಮೃತಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಫಿರಂಗೆ ರವರು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್- 25, ಬಿ- 2316 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಸ್ತಾಫುರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಎ.ಡಿ.ಟಿ. 7301 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬಂಧಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/12 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, ಜೊತೆ 149, ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 30/03/2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಕಪನೂರೆ ವಯ 38, ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ ಉ/ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಬಟಗೇರಾ ಸಧ್ಯ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನಡುವೆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 01:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮುಂದೆವಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಅಜರ್ುನರಾವ, ಅಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ, ಅತ್ತಿಗೆ ಸವಿತಾ ಹಾಗು ಇನ್ನು 20 ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 20 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 62/2012 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ.ವ್ಹಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೊವಿಂದರಾವ ತಂದೆ ಪ್ರೆಮಸಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗು ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ ,ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಮನೊಹರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ,ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಡಾಕು ರವರೆಲ್ಲರು ಜೀಪ ನಂ ಕೆ.ಎ. -12-ಎನ 0437 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳೀತುಕೊಂಡು ಪೌರಾದೇವಿಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ ಹುಪ್ಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ.ಎಚ 26/ ಬಿ.4605 ನೇದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗುರಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಕಲಂ 34/2012 ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಆಕ್ಟ್. :-

ದಿನಾಂಕ 30.03.2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹವನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾರ್ತಂಡ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಶೋಕ ರವರ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಂಡ ಇವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ(.) ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 35/2012 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. :-

ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವರವಟ್ಟಿ ಸಾ: ತ್ರಿಪುರಾಂತ ರವರ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರು ಫಾರ್ಮಹೌಸ ಕೌಡಿಯಾಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಮೀನ ಸವರ್ೇ ನಂ. 35 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರೇಟರಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಡೈನಮಾವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂ.ಕಿ. 30,000/- ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 63/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ;-

ದಿನಾಂಕ: 31/03/2012 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕಾರಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಊಟಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರದ 2 ಉಂಗುರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ, ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಬಮ್ಮಾ, ಶೇಷವರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ಮಲಹರಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿ ಚಿಮ್ಮಾಜಿ ಪಾಟಿಲ ಇವರ ಮನೆಗಳಿಗು ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸುಟಕೇಸದಲಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಗುರು ಮತ್ತು ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನ ಹಾಗು ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24000/- ರೂ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸಾ:ಭೀಮಪೂರ ರವರು ನಾನು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಶಹಾಪೂರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರ ಇತನು ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆವುವ ಪಾಳಾ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ . ದಿನಾಂಕ; 30/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಪರ ಅಲಿ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪಾಳವನ್ನು ಕೂಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಮ್ಮಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಚೂಪು ಕಲ್ಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮದ್ಯೆ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/2012 ಕಲಂ 323,324,341, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್,ಸಿ,ಎಸ್,ಟಿ ಎಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Friday, March 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಂದ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹದ್ದಿಯ ಪೈಕಿ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾಮದೇಯ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಜಿ.ಎಸ್. ಉಡಗಿ ಸಿಪಿಐ ಆಳಂದ ಇವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೃತನಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಸಾ: ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಆಳಂದ ಎಸ್. ಬಿ. ಸಾಂಭ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆಳಂದ, ಮೈನೋದ್ದಿನ ಹೆಚ.ಸಿ. 134, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮಹಿಬೂಬಶೇಖ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಮೋಘಾ, ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ಕಾಳೆ ಸಾ: ರಾಜವಾಳ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರು ಮೃತ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇವರಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದು ಇದ್ದು, ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇವನನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಗೊಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಸಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ನೇದ್ದರ ರ ಕೋಲೆ ಆರೋಪಿ ಬಂದನ: ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/2012 ಕಲಂ. 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಇತನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:26/3/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಭೀಮರಾಯ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಭೀಮರಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹಾಗು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಆಳಂದ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಡಗಿ ರವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಾಸಿಮ ಆಕ್ರಮ ತಂದೆ ಶೇಖ ಅಲಿ ಸಾ ರಹಿಮತ ನಗರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00=30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಮಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ-6897 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2012 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

. ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012. gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ¤é ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß r¸ÀPÀªÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-«-0709.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆj¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAiÀÄzÀ ¸À©ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄzÀ E¨Áæ»A 47.ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï £ÀA..PÉ.J.36-J¥sï,1058.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.ªÀiÁ¤é r¥ÉÆà ¸Á;-ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀªÀÄ°Q£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ,ªÉÄzÀ½UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ,ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012,PÀ®A.279,338 L ¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ;-27/03/2012 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 25.ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄrªÁ¼À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À/PÀÄ®PÀ¸À§Ä,¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬Ä, vÀAV J®ègÀÆ PÀÆr F jÃw ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉý dUÀ¼À©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁdÀ£À vÀAVAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À vÀAVUÉ ªÉÆ£Éß ¢£À dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀ®Ä ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À vÁ¬Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬ÄUÀÆ PÉlÖ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012,PÀ®A.504,323,324,506.¸À»vÀ 34 L¦¹.: £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

¢£ÁAPÀ:29.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ®PÀëöät vÀAzÉ DzÉ¥Àà , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ DzÉ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¼Éà ¹nÖ¤AzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À FvÀ£À vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C¤vÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀÄVÎ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà "J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/12 PÀ®A. 143, 147, 448, 504, 354, 355, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ 0800 UÀAlUÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸Á§AiÀÄå PÀÄgÉðgï EªÀgÀ fãÀßzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 28ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀj§âjUÉ ²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ FvÀ£À £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr¬ÄAzÀ gÉõÀ£ï PÁqÀð¢AzÀ gÉõÀ£ï vÀAzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EªÀj§âgÀ£ÀÄß vÀqÀzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆgÀngÉ£À¯Éà J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012 PÀ®A.341,504,323,324, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤ªÀiÁAiÀiï zÁ¸ï vÀAzÉ fvÉÃAzÀæ zÁ¸ï ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ²æÃ.CªÀÄgÀzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt zÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ CªÀÄgÀzÁ¸À£À ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀƼÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀzÁ¸À£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ C HgÀÄ F HgÀÄ wgÀÄUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£Àß ºÉAqÀw F ¸ÀƼÉÃvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A. 341, 504, 506 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀ©â£ÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁgï 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï (EAf£ï) £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå.PÉJ-36-n-323 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¢ªÁ£À 35 ªÀµÀð ¸Á.UËqÀÆgÀÄ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£ÀÄ Rjâ¹ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï Rjâ¹zÀ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸ÀzÉà CzÀ£ÀÄß CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀAa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/12 PÀ®A.417, 420, 424, 426 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢.28-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB ZÀ®ÄªÁ¢ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB §AiÀÄ®ªÀÄZÉðqÀ vÁB ªÀiÁ£À« fBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAzÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ,C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆà £ÀA -36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA; 36/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

. ¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀ: 54, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ:-29-3-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ FvÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ªÀÄÄRåzÁégÀ vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀAUÀ¯ÁV ªÀiÁ¸ÀÖgï ¨Éqï gÀÆ«Ä£À PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ EgÀ°®è. ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JqÀ QlQ¬ÄAzÀ PÉÊ ºÁQ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÉÆïïÖ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°è EnÖzÀÝ 83 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 29500/. J¯Áè MlÄÖ C.Q 2,55,500-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ 75     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-03-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 52/12 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಡಾ: ಶಶಿಕಾಂತ ಭೂರೆ ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖೀತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿರವರು ಸಂಗೀತಾ ಶಾಪ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 05/03/2012 ರಂದು ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್. 710 ಇ ಮಾಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ ಐ.ಎಮ್.ಇ ನಂ 358000046543870 ನೆದ್ದನ್ನು 24,950/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರಿದಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಯಾವುದೋ ಉಪಕರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಳಿಸಿ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ ಲಾಕ್ನ್ನು ಮುರಿದು, ಡ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಐ.ಎಮ್.ಇ ನಂ 358000046543870 ನೆದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಮುಂಜಾನೆ 9:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/12 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ : 29/03/2012 ರಂದು 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ನಬೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ ಸಂಪಂಗೆ ರವರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದು ನಂಬರ ಹತ್ತಿದರು ಹಣ ನೀಡದೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ ಸಂಪಂಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಜಗನಾಥ ವಗ್ಗೆ 24 ವರ್ಷ ಜಾ : ಕುರುಬ ಉ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆತನ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗದು 800=00 ರೂ 5 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 72/2012 ಕಲಂ 279,337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಜೋತೆ 187,ಎಮ,ವಿ,ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು 09:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಾದಾಮಿ 58 ವರ್ಷ ಸಾ/ ಬಾವರ್ಚಿ ಿಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ32 ವ್ಹಿ7528 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಳೆಯನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇರ್ಶವರ ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಡರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗೂರುಕತೆಯಿಂದ ಇತರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಾಲೂಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನನ್ನ ಗೇಳೆಯನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ಬಲಕಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 60/12 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿ:29/03/2012 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಸುಕುಮಾರ ಪವಾರ, 49 ವರ್ಷ, ಮರಾಠ, ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ/ ಲೆಕ್ಚರರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿ:13/03/2012 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ್ತು ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನೌಬಾದ ಹಲಬಗರ್ಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ ಒಂದು ಸೈಡಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪರ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಂಟಾನ್ 3 ತೋಲಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಕೇಟ ಒಂದು ತೋಲೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 32,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 29-03-2012 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಅರ್ಥಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಥಮ ಉ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು, ಜಾತಿ: ಕೋಮಟಿ (ವೈಶಾಲಿ), ಸಾ|| ಮ.ನಂ: 19-5-377/1 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ನೌಬಾದ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-03-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪಾರಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ, ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಸೋಲಾರಗೆ ಎನೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬರಲು ತಿಳಸಿದಾಗ ಫಿಯರ್ಾದಿರವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಚಂದನ ಕಂ. ಸೋಲಾರ ಪೇನಾಲ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅ.ಕಿ.: 15,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೋಲಾರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28,29-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á.£ÀAzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå ¨É£ÀPÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA J.¦-04/n-4014 gÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ zÁn 01 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è EzÉà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ KgÀÄ (¢§â) EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯Áj ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA PÉJ-25/J-3385 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ UÉÆãÁ¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÀÄlÖUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ. vÀªÀÄä ¯Áj C°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï ¯Áj ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÉưøïUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ£À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 29-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉZï.J. ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ PÀÆr ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ R§gÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/J¯ï-2469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ CAiÀiÁavÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸Á§tÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ- 28 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr vÁ; zÉêÀzÀÄUÁð ºÁ:ªÀ: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-3-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä®£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢ ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ-3 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ- 3 ªÀµÀð FPÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 29-03-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದ ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಬಾಬುರಾವ ಜಾಧವ ಶೆಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೇತನಕುಮಾರ ಪ್ರೊ. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಂ ಬಾಷಾ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮತ್ತು ಪಂಚ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾ ಕಪನೂರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 37 ಜನರು ಒಟ್ಟು 38 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1, 61, 723-50 ಪೈಸೆ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಟೇಬಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 98/2012 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Thursday, March 29, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳರ ಬಂದನ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಮ್.ಆರ್.ಎಮ್.ಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಂದರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆ ನಂ:8-611/1, ಸುಂದರ ನಗರ ಬಢಾವಣೆಯ ಮನೆ ನಂ:2-811/6ಎ ಸುಂದರ ನಗರ ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: ಗುನ್ನೆ ನಂ: 294/10 ಕಲಂ: 454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ, ಗುನ್ನೆ ನಂ: 224/11 ಕಲಂ: 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ, 208/11 ಕಲಂ: 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಗುನ್ನೆ ನಂ: 184/11 ಕಲಂ: 457 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತನಿಖೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೊರಸೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು () ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು, ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಗಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾಂತೇಶ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಸುಧಾಕರ ಸಿಪಿಸಿ ರವರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 224/11 ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲನ ಕಾಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಉಪಾದ್ಯ, ವಯ|| 19 ವರ್ಷ, || ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ವಿಜಯ ಕಾಂಬಳೆ, ವಯ|| 18 ವರ್ಷ, || ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕಣೆ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ಬಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ ಗುನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ 14 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಅ||ಕಿ|| 20,000/-, 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಹರಳಿನ ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 10,000/-, 4.5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 10,000/-, ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಅ||ಕಿ|| 3000/-, ಅರ್ದ ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ 6 ಉಂಗುರ ಮತ್ತು 1 ಮಾಸಿಯ ಎರಡು ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 10,000/-, 6) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆ, ಚೈನ್, ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಕಾಯಿ ಅಂದಾಜು 3 ತೊಲೆ ಅ||ಕಿ|| 1000/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ ಅ||ಕಿ|| 150/- ಬೆಳೆವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಣವೀರಪ್ಪಾ ಕುಸನೂರ ಸಾ: ದೇವನ ತೇಗನೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 28/03/2012 ರಂದು ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಆರ್.ಟಿ. ಓ ಆಫೀಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಂಕೂರ ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಶಿವರಾಜ ಇತನು ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ , ಎಡಗೈಗೆ , ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಟೆಂಪರರಿ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-32/ಟಿಆರ್-5998 ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 31/2012 ಕಲಂ 279,337 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15.03.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದೆವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಮನ್ನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಣರಣಗಳು, ದೇವಿ ನಗರದ ಪ್ಲಾಟಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು (ಕಿವಾಲ) ನಗದು ಹಣ 500/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೋಬಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 37/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.