Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 11, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.15 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®-£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ZÁPÀ¯ÉÃl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä gÉÆÃqÀÄ zÁlwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-33-8221 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, gÉÆÃqÀÄ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ü ªÀÄUÀ jÃAiÀiÁ£ï 5 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¯Áj ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 379 L.¦.¹ & 21(1),(2),(3),(4),(4J),(5) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ. :- ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ LPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÁzÀ 1). Masse Ferguson Engine No: S337A65246 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 2). Mahindra Sarpanch Engine No: NFTC00951 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 3). Mahindra Bhoomiputra No: KA-36 TB-6308 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 4). Massey Ferguson Engine No: S3251F53451 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/02/16 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 66 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À vÀ¼Àî½î(©) UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F ºÉÆ®zÀ §UÉÎ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆÃnðUÉ ºÁQ PÉøÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÉøÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÁªÀÅ D ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄäzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÀ £ÁªÀÅ D ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ºÁQ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09/02/2016 gÀAzÀÄ eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄÄ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁrzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ,C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ gÁ² ªÀiÁr¢ÝÃj £ÁªÉà gÁ² ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ F gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ ©wÛ ¨É¼É¢zÉÝÃªÉ ¤ÃªÉÃPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj £ÁªÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.£ÀAvÀgÀ ¤£Éß gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAeÉ §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁr ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ C¯Éèà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÁªÀÅ gÁ² ªÀiÁrzÀÝ 2 aî eÉÆüÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ UÀÄr¸À°£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀQãÁ©Ã ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥sÁwêÀiÁ ºÁUÀÆ 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ®VPÉÆArzÉݪÀÅ.DUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, ¨sÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è F 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ°ènÖzÀÝ 2 aî eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.PÁgÀt £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÁ² ªÀiÁrnÖzÀÝ 2 aî eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
.PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:09.02.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ 17:05 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ gÁd£ÀPÉÆüÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸ÀzÁݪÀĺÀĸÉãï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ZËzÀj  ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ®è EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï ¹ 125 ¸ÀAUÀ¥Àà ,¦¹-248 ªÉPÀlgÀªÀÄt, ¦¹-132 ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 17:30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ 17:50 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀQÌ ºÉÆÃV 18:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À FvÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï,  ºÁUÀÆ 1 ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn, 660/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 18:00 UÀAmɬÄAzÀ 19:00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 19:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À  ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕà C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀªÀ¤UÉ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ. ¤£Àß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A: 78 (111) PÉ.¦. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2016 PÀ®A 323.354.504.506.L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 11/02/2016 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ  00.15 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊರಿ ಸಾ|| ಎಮ್ ಕೊಳ್ಳುರು   ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 10/02/2016 ರಂದು   ರಾತ್ರಿ  20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಯಾಮನಾಳ   ಈತನು ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ ಅಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ  ನೀಮತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ   ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿರುವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ ನಿನೇಕೆ ಕೇಳಿತ್ತಿರುವೆ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಎದಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಎಡ ಕಾಪಳೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ  ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಗ್ಗಾಡಿ ನೊಕಿ  ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  30/2016 ಕಲಂ  323.354.504.506. ಐ.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 498(J) 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JAPÉÌ ²æà gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÉÆ®ÆègÀÄ ¸Á: ©¯PÀ¯ï vÁ: ¸ÉÃqÀA f: PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨Á¬ÄPÀr ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ÆègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©®PÀ¯ï F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ  £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. CªÀgÀ°è £À£Àß vÀA¢ ¸Á«vÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ J®ègÀQÌAvÀ ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝ CªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ©ZÀÑ¥Àà ¥ÉzÀÝUÉÆ®è EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁV EzÀÝgÀÄ, CªÀjUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ  ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ. 1] ¥Àæ«Ãt 5 ªÀµÀð UÀuÉñÀ 21/2 ªÀµÀðzÀªÀjvÁÛgÉ. FUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀÄ£À(vÀAVUÀAqÀ) PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Àà UÉƯÁè ªÀiÁªÀ ©ZÀÑ¥ïà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà UÉƯÁè CªÀ¼À £Á¢ü¤ ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ,UÉƯÁè EªÀgÀ®ègÀÆ ¸Á«vÀæªÀÄä½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ºÉýzÀ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀëÄ®èPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ½UÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ  §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý £ÁåAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:  10/02/2016 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ F ¢£À 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸Á«vÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ  PÀÄwÛVUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ü DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A: 498(J), 306, ¸ÀAUÀqÀ  34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-02-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-02-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016, PÀ®A 307, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉñÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªï zsÉƬÄeÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ £Á®ÄÌ d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ 1) C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ, 2) Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ, 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ±ÉñÀ£ÁgÁAiÀÄt EzÀÄÝ, vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è »jAiÀÄgÀ D¹Û ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁèmïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, M¯ïØ ¹ÃnAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀĽUÉ, zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ JPÀgÉ RįÁè d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À°è ¦üPïì r¥Áfmï ºÀt EgÀÄvÀÛªÉ, EA¢UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ D¹Û E£ÀÄß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ°è ºÀAaPÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, »jAiÀÄ CtÚ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¨É¤ßUÉ EgÀĪÀ »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀAzÉ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀĪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DvÀ£Éà vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÁÌV §¼À¸ÀÄwÛzÁÝ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DyðPÀªÁV vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉUÉ ¹®ÄQzÀÄÝ, F §UÉÎ MAzÀÄ JPÀgÉAiÀÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ, E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ FvÀ£ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV vÀÄA¨Á §¼À°zÀÄÝ, ¤±ÀPÀÛ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÁå¥ÁgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è ¯Ér¸ï d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ ºÉÆgÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ M§â£Éà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CtÚ Q±ÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄV¹ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ ¸ÀàµÀ× GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉaÑUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà ¢£Á®Æ C®è°è wgÀÄUÁr gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-02-2016 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è CtÚ Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ d§gïzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¨ÁrUÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV EzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹Û EzÉ ¤ÃªÀÅ KPÉ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj EzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ 1) Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªï zsÉƬÄeÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À ¥ÀnÖ »rzÀÄ F D¹Û J¯Áè £À£ÀßzÀÄ EzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ 2) QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªï zsÉƬÄeÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁrzÀgÉ D¹Û J°èAzÀ PÉüÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EA¢¯Áè £Á¼É £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå £ÀªÀÄä CtÚ Q±ÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §UÉ ºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â£Éà EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉüÀUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MwÛ »qÀzÀÄ ºÀUÀÎ vÀPÉÆà EvÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÉÆÃt, D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ºÀUÀÎ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀzÀÝ® PÉý CtÚ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆÃvÉ E¤ß§âgÀÄ §AzÀÄ CªÀjAzÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, E®è¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 21 £ÉÃzÀgÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæUÀw PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï vÁ¼ÀªÀÄqÀVAiÀÄ°è 75,000/- gÀÆ. ¨É¼É ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAPï ¨É¼ÀPÉÃgÁ ¨ÁåAQ£À°è 40,000/- gÀÆ. ¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀ©âUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¯É ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä£ÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ »AwgÀÄV¸À®Ä DVgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉzÀÄ ¸Á® wj¸À®Ä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀļÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ E¼ÀĪÀj ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß C®à¸Àé®à ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¯É ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á® zÀÄ¥ÀàmÁÖV MlÄÖ 10,00,000/- (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) DVgÀÄvÀÛzÉ, vÀªÀÄä£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ£À¹ì£À°è PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-02-2016 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ §AzÀjUÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄ¥Áègï¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ¸Á«UÉ ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® 1,15,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀiÁV 10,00,000/- (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 11,15,000/- gÀÆ. ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä DUÀzÉÃ, ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2016, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 11-02-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತರಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಯ: 24 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ  ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಉಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಯರನಳ್ಳಿ ವಯ: 24 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಭಾಸಣಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಂ-9996 ನೇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಶಿವಾರ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದ್ದರಿಂದ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನ ಎದೆಗೆ, ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಉಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಯರನಳ್ಳಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಯರನಳ್ಳಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇತನು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಗೃಹಣಿಗೆ ಕಿರುಕಳ ನೇಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಇವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಅರ್ಹಳಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಧೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಬೇಲಕಟ್ಟಿ ಸಾ:ಸೇಡಂ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಇವಳ ಮದುವೆಯು 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೇಲಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪೋಚಟ್ಟಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು , ನಂತರ ಸದರಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ವಿನಾಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06/02/2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಹೊಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಗಂಡನಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೀರಾಡಹತ್ತಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇಡಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಪೋಚಟ್ಟಿ ಸಾ:ತೇಲಕೂರ ಹಾ:ವ: ಅಗ್ಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಸೇಡಂ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಾಳು ಮೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪೊಚಟ್ಟಿ, ಇವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 11-02-2016 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತಯ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಸಂತರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ|| ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 07-02-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶೀಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಡರಾಪೂರ ದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ 08-02-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗೀಲ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಬಾಗೀಲು ತೆರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಾಗೀಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗೀಲು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗೀಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ನೋಡಲು 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ 2 ಪಾಟಲಿಗಳು, 50 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲವಾರ, 35 ಗ್ರಾಂ 3 ಎಳೆಯ ಸರ 35 ಗ್ರಾಂ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, 05 ಗ್ರಾಂ ಮುತ್ತಿನ ಸರ 03 ಗ್ರಾಂ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 168 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ.456000/-ರೂ & ನಗದು ಹಣ 38000/-ರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 15 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು & 1.1/2 (ಒಂದುವರೆ ಕೆ.ಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ 168 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ.456000/-ರೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 38000/-ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವೆಂಟಿಲಿಟರ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.