Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 16, 2021

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2021

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2021

 

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 24/2021 PÀ®A 392 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 15/03/2021  gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æÃ.   gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:ZÀ®£ÀavÀæ £Àl ¸Á/¸ÁºÉç ¯ÉÃOl ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ.  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  EªÀgÀÄ 2020 £Éà ¸Á°£À°è  MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ M£À ¥Àè¸ï 7 n ºÉ¸Àj£À ªÉƨÉÊ®  Rjâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ L.JªÀiï.E. L. ¸ÀASÉå. 861894042835755 ªÀÄvÀÄÛ 861894042835748. EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C.Q. 25000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/03/2021  gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1945 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.E.©. PÀbÉÃjAiÀÄ  ºÀwÛÃgÀ  ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÉ.E.©. PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ  CAzÀgÉ eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ  PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïɠ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉʬÄAzÀ ªÉƨÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÉƨÉÊ°£À°è DªÁUÀ ¹ªÀÄä ¸ÀASÉå. 9845517764 ºÁUÀÄ 9164716755 EzÀݪÀÅ.   CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

[

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 53/2021 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 15/03/2021 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¹¢Ý CSÁqÁ UÀ°èAiÀÄ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉ® JA £À¹©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ ¦.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 14:20 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð  ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ CSÁqÁ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 630 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   2] EAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 450 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ¥Àæ£Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð   ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀUÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 760 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  4] PÀjêÀÄ vÀAzÉ CºÀäzÀ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA  ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀUÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 490 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   5] EªÀiÁªÀÄ vÀAzÉ ¸À°A ¥ÁågÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA   ¸Á: ¸ÀgÁA¬ÄUÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 670 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  6] ¸ÉÊ®d vÀAzÉ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊgÁUÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 540 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   7] CºÀäzÀ vÀAzÉ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå ®vÁqÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 380 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ 8] C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 410 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000 gÀÆ ºÁUÀÆ Û 28 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.