Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 6, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-05-2017
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-05-2017

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt PÀgÀAeÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: UÀĪÀiÁä, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ NtÂAiÀĪÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÁzÀV EªÀ£À vÀªÀÄä ¥Ë¯ïÀ EªÀ£À PÁ¯ÉÃf£À ±ÀÄ®Ì vÀÄA§®Ä ºÀt E®èzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ FUÀ 5-6 wAUÀ¼À »AzÉ 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EwÛaUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ PÉÆlÖ ºÀt CªÀ¤UÉ PÉýzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 04-05-2017 gÀAzÀÄ GªÉÄñÀ EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ EªÀvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ vÁQvÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj GªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄÆägÀ gÁ©Ã£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¨Á ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À @ aAlÄ vÀAzÉ J±À¥Áà PÀgÀAeÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è Hj£À gÁ©Ã£ï EªÀ£À QgÁtÂÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÀzÀj GªÉÄñÀ ¤AwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ E°è ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É vÁ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè QgÁt CAUÀr »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ CªÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, vÁ¬Ä ¸ÀIJ®ªÀiÁä ºÁUÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢gÁzÀ «£ÉÆÃzÀ, gÁeÉñÀ, «®ì£À ºÁUÀÆ ¥Ë¯ï gÀªÀgÀ®èjUÉ PÀgÉzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¥Á£À @ aAlÄ E§âgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, gÁeÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¯ï EªÀ£ÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ «®ì£À EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ£À JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè E¯Éè PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ CAzÀÄ CªÀ£À vÀAV N¦PÁ EªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ zÀÄ¥ÀmÁÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ£À PÉÆgÀ½UÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©ÃVAiÀiÁV J¼ÉzÀ£ÀÄ, DUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£À£À vÀªÀÄä «£ÉÆÃzÀ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ CeÉÃAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀgÀ£À¼Éî EªÀj§âgÀÆ C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ£À£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, DUÀ ¸ÀzÀj GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr «£ÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÉÃAiÀÄ EªÀj§âjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ C¯Éè Hj£À ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà PÉøÀgÀ, «zÁåªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÃjPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ, DUÀ 4 d£À UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-05-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.