Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 6, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2016 PÀ®A 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 05/09/2016 gÀAzÀÄ 9-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹, eÁÕ¥À£À PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄUÉ eÁÕ¥À£À PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¦.¹ 269, 2) £ÁUÀ¥Àà ¦.¹ 192 ªÀÄvÀÄÛ 3) §¸ÀìtÚ ¦.¹ 109 fÃ¥À ZÁ®PÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj-ªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÁ£À¨ÉƸÉÆÌ ±Á¯É ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ, 2) C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ §½ZÀPÀæ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ºÉÆÃV qÁ£À ¨ÉƸÉÆÌ ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ 8 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÁß¼À gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀgÁªÀÄ @ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:23, eÁ:®ªÀiÁätÂ, G:qÉæöʪÀgÀ ¸Á:PÀAZÀUÁgÀºÀ½î vÁAqÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 33 nJ 3504 EzÀÄÝ, mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤PÉ PÉýzÁUÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ RavÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 8 J.JªÀiï ¢AzÀ 9 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ, ZÁ®PÀ zÉêÀgÁªÀÄ @ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß F eÁÕ¥À£ÀzÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:04/09/16 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:04/09/16 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2016 PÀ®A 504, 307 ¸ÀA. 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ 7JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA:36 gÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, ªÀÄZÀÄÑ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EvÁå¢ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A 323 325 504 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢ü ²æÃ.¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:35 eÁ:»AzÀÄgÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀZÀ£ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ ¨ÁAzsÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢:01/09/16 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÁAzsÁjUÉ JvÀÄÛ AiÀiÁPÉ ªÉÄìĸÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ  ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦ügÁå¢üUÉ UÁAiÀÄzÀ ¨ÁzÉ eÁ¹Û EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.      
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A 504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66 (J) L.n.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ©Ã§ ¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸À°ÃA ¥ÁµÀ ¢VÎ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ||ªÀÄĹèA G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| ªÀÄtÂVj NuÉ ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸À°ÃA ¥ÁµÀ ¢VΠ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ°¯Áè £ÁªÀÅ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ26/08/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î ºÁ° ªÀ¸Àw ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà zÀÄgÀÄzÉéñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ UÉÆvÁÛV F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28/08/2016 gÀAzÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀĸÉä ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆvÁÛV EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 04/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9900810222 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9008833218 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr J¯Éà ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÃ, AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀzÀÆ CAfPÉ E¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ R¯Á¸É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ  ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉä CtÚ£ÁzÀ §ÄqÉØøÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀĸÉäUÉ K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À CtÚ£ÁzÀ §ÄqÉØøÁ ¹AUÀ£À½î EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA248/2016 PÀ®A 504.506.¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66 (J) L.n.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£À
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2016 PÀ®A 279, 337, 338  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆêÀzsÀð£ÀgÁªÀ ¸ÀĪÀtðPÀÄAp ªÀAiÀÄ 26 ¸ÁB dUÀÎAiÀÄå ¥ÉÃoÀ [J¦] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ ¯Áj EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦-16-nªÁAiÀiï-1755 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ ±ÉÃR ¥ÀjÃzÀįÁè vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÁB dUÀÎAiÀÄå ¥ÉÃoÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ J£ï £ÁUÀgÁd EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/08/2016 gÀAzÀÄ  DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ltPÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß r¯ÉêÀj PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆïÁ¥ÀÆjUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 31/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2016 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2016 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 J¯ï 1667 »ÃgÉÆà ¸ÉàAqÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ gÁwæ 07-20 ¦.JAPÉÌ vÀªÀÄÆägÁzÀ ªÉÆÃlß½î vÁAqÁPÉÌ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-UÁdgÀPÉÆÃl ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀªÀiÁ£ÀzÁn ªÀÄÄAzÉ AiÀÄÄvïÛÀÛ÷ PÀè¨ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀÆgÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ ¥ÀÆgÁå¤UÉ vɯÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ºÉ©ânÖ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁæöå FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ «oÀׯï vÀAzÉ eÉêÀiÁèöå, ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁ£Àå ZÀªÁít EªÀjUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀÆgÁå gÁoÉÆÃqÀ£À£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 366(J), ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012.:- ¢£ÁAPÀ 05-09-2016 gÀAzÀÄ 9 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ»ªÀiÁ£À© UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼Àî½î(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦æÃ£ï ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀĸÀÄì 17 E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÁzÀ ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 03-09-2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV C°è ¢£ÁAPÀ 03-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦æÃ£ï ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ zÉÆqÀتÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¹AzÀV-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¢rتÀĤ ¸Á: vÀ¼Àî½î(©) ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â ¸ÉÃj C°èUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ D¦æÃ£ï ¨ÉUÀA½UÉ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2016 PÀ®A PÀ®A 366(J), ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-09-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ£Àß½î UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ£Àß½î UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgï PÀ£Àß½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É ««zsÀ ¨ÁåAPÀÄ ºÁUÀÆ ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄzÀå ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ºÉÆgɬÄAzÀ UÀAqÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖªÁVvÀÄÛ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀð ªÀļɬÄAzÁV ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀ ¥Àj¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÀ¼ÉzÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ fUÀÄ¥Éì¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ DzÀ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ DyÃðPÀ ¥Àj¹Üw ºÀzÀUÉÃnÖzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2016 gÀAzÀÄ  ©ÃzÀgÀ£À ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPÀì ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è vÀUÀr£À ±ÉÃrUÉ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 04-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಸೀನಾಬಿ ಗಂಡ ಬಾಬುಸಾಬ ಶೇರಿಕಾರ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ) ರವರ ಗಂಡ ಬಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಗಫೂರಸಾಬ ಶೇರಿಕಾರ ವಯ 48 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ) ರವರು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಕೆಂಷಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಸಾ: ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ) ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರೇತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಡೆಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿದ್ರಾಮ ವಡ್ಡರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಒಮ್ಮಲೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ವಾಹನ ರಿವರ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಬಾಬುಸಾಬ ಇವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬಾಬಾಸಾಬ ಇತನ ಎದೆಗೆ, ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗಂಡ ಬಾಬುಸಾಬ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 05-09-2016 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ZÀAzÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 71 ªÀµÀð, eÁw: §ÄgÀÄqÀ, ¸Á: ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀ±ÀgÀt UÀuÉñÀ ºÀ§âPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 05-09-2016 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt EvÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-6999 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀoÀ½î gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ©ÃgÀzÁgÀ ¸Á: PÀoÀ×½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt CªÀ¤UÉ §® JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2016, ®A 363, 114 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄÆ®å EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ vÀ£ÀĵÁÌ CAvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£Á®Ä ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ KPÉ jÃw ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CzÉà MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw CªÀÄÆ®å EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ zsÀ£ÀgÁd vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄAdļÁ, CuÁÚ °AUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ vÀAV EªÀgÉ®ègÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä zsÀ£ÀgÁd¤UÉ ¥ÉÆæÃZÉÆzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄV PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÀÄ®±ÉÃnÖ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl, ¸ÀzÀå: PÁ¯ÉÆä amÁÖ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¥ÀÆeÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.¹ 2 £Éà ªÀµÀð ©.«.© PÁ¯ÉÃdzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄUÀ½UÉ ¢£Á®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁ¯ÉÃf£À°è ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-08-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ©.«.© PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è E¢ÝgÀĪÀ¢¯Áè, C¯Éè EgÀĪÀ PÁ¯ÉÃd ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè PÁ¯ÉÃdÄ ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè «zÁåyðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: PÀÄ.¥ÀÆeÁ, 2)  ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, 3) JvÀÛgÀ: 5 4’’, 4) §tÚ: UÉÆâü w½§tÚ, 5) ªÀÄÄR: zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, 6)  «zÁå¨sÁå¸À: ©.J¸À¹ 2 £Éà ªÀµÀð, 7) zsÀj¹zÀ §mÉÖ: PÁ¯ÉÃd qÉæ¸ï PÉA¥ÀÄ & ©Ã½ UÉÃgÉ UÉÃgÉ £ÀÆj qÉæøï, 8) ªÀÄvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, »A¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2016, PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃdÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZËQxÁAqÁ (J) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á¨Á¬Ä vÀAzÉ vÉÃdÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-09-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2016 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä JzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ vÉÃdÄ EªÀjUÉ J©â¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ²Ã¯Á¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 02-09-2016 jAzÀ 04-09-2016 gÀªÀgÉUÉ J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ ªÀiÁ»w ¹QÌ®è, ²Ã¯Á¨Á¬Ä EPÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District reported Crimes

ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:04/09/2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾಟ್ಸ ಆಪ್‌‌‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:05/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.37 ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್‌‌.ಕೆ.ಮೀಲ್‌ ಖದೀರ ಚೌಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಲೀಲ ಕ್ಲಾಥ್‌ ಸ್ಟೋರ ಹಾಗೂ ನೂರ ಫೂಟ್‌‌ವೇರ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗೂ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ 5-6 ಜನ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಕುನಾರಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟೇದಾರ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಕೆ) ತಾ: ಕಲಬುರಗಿ  ಇವರಿಗೆ  ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವು ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬುಕ್ಕನವರ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಮರಳಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡೇನು. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಕುಪೇಂದ್ರ ಸಾಹು ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ.  ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಸದರಿ ಶಂಕರ ಈತನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ತಿಳೀಸಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ  ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಿರಿ ನಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತೆನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಶಂಕರ ಈತನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಅಂದರು ಸಹಿತ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವೇಸಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಶಂಕರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ ಇರೋಣ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 10/06/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಇನ್ನೂ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ  ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೆನೆ .  ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ  ಅವನು ನನಗೆ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವನಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದೇ  ನೀನು ಹೊಲೇಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕುಪೇಂದ್ರ ಸಾಹು, ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಕುಪೇಂದ್ರ  ಸಾಹು ಮತ್ತು ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ: ಕುಪೇಂದ್ರ ಸಾಹು ರವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.