Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 11, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 11-08-2014 ರಂದು 03-30 .ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ S.R.S. Travels Bus No.KA 42 -9777 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾಃ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ತಾಃ ಹುಮನಾಬಾದ  FvÀ£ÀÄ ತಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ S.R.S. Travels Bus No.KA 42 - 9777 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಖಾದರಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಇರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಓಳು ಮಗ್ಗಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಜೀದುಲ್ಲಾ ಖಾನ ತಂದೆ ಜಾಹುರಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 51ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೀಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಪರಿಂಡೆಂಟ ಸಾಃ ವಿನೋಬನಗರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹಿಂಭಾಗ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ ತುಮಕೂರು FvÀ¤ಗೆ ಎಡಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದುಮತ್ತು ಜಾಹರ ಜಬೀನ ಹಾಗೂ ಗೌತಮಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗೈಗೆ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು, ಕೊಂಬು, ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ, ಪಕ್ಕಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿರುತ್ತವೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2014 gÀAzÀÄ  61 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-08-2014

            ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-08-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀjUÉ NvÀV ²ªÁgÀzÀ°è 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤Ãj¤AzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ºÁUÀÄ C¯Áè ¨É¼É EzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è Cr ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÉºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÁV PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ vÀAw ©VzÀÄ CzÀPÉÌ PÀgÉAmï ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥Ár ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 10-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁr PÀ©â£À ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ vÀAwAiÀÄ PÀgÉAmï vÉUÉAiÀÄzÉ ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï£À ªÁ¯ï wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¤Ã¸ÁgÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £À¹ÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀĸÉä D®A ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £À¹ÃgÀ vÀAzÀ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ºÀĸÉä D®A ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) vÁ£Áf, 2) ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£É, 3) zÀ¸ÀÛVj J®ègÀÆ PÀÆr OgÁzÀPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ºÁUÀÆ CªÀgÀ UɼÉAiÀĤUÉ ¨sÉÃn AiÀiÁUÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£É EªÀgÀ DmÉÆà £ÀA. J¦-11/qÀ§Äèöå-0681 £ÉÃzÀgÀ°è OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £À¹ÃgÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £À¹ÃgÀ gÀªÀgÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £À¹ÃgÀ EªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉ »A§¢AiÀÄ°èzÀ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlzÀ £ÉÆêÀÅ ºÉaÑUÉAiÀiÁV vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 10-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è ¥Á¸ï §ÄPï JAnæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥Á¸ï §ÄPï JAnæà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ wgÀĪÀįÁ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¤AvÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 3 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj DmÉÆà CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ªÀiÁUÀðªÁV §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ E½zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß E§âgÀ eÉÆvÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀ¼É »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉé¤AzÀ ¥À¸Àð PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¥À¸Àð £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆâAzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥À¸Àð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆ., J¸ï.©.L J.n.JªÀiï PÁqï £ÀA. 5196200037073581 ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt PÁqÀð PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-08-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-08-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/5851 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÉÆÖÃ£ï ¥Á°¹AUÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà zÀħĮUÀÄArPÀgï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(ºÉƯÉAiÀÄ), ¸Á: eÉÃgÀĸÀ¯ÉÃA PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NA ªÀAiÀÄ: 07 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ NA FvÀ£À JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ªÉÄïÁãUÀzÀ ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀgÉqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ತಾನಾಜಿ  ತಂದೆ  ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ  ಸಾ: ಗೋಗಿ[ಕೆ] ತಾಂಡಾ  ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರು  ದಿನಾಂಕ: 09-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ  ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಖಾಂಡ ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ಎಲ್ಲರಂತೆ  ನಾನು ಬಾಲಾಜಿ  ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಹೊರಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು  ಭಜನೆ  ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಂತೆ  ನಾನು ಭಜನೆ  ಮಾಡುವವರಿಗೆ  ಆಹೇರಿ ಮಾಡಲು  ಹಣ  ಮಾಡಲು ಎದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ  ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಗೋಮು  ತಂದೆ ಠಾಕರು ರಾಠೋಡ ಈತನು ನನಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಆಯತಪ್ಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಂತರ ಎದ್ದು ಗೋಮು ರಾಠೋಡ  ಈತನಿಗೆ  ಯಾಕೆ  ನನಗೆ ನೀನು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಆಗ  ಗೇಮು ಈತನು  ರಂಡಿ ಮಗನೇ ತಾನ್ಯಾ  ನೀನೇ  ನನ್ನ ಕಾಲು ತುಳಿದು ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ1. ಗೋಮು ತಂದೆ ಠಾಕರು ರಾಠೋಡ  2. ಭೀಮು ತಂದೆ ಠಾಕರು ರಾಠೋಡ  3. ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಠಾಕರು ರಾಠೋಡ  4. ವಿಠಲ ತಂದೆ ಠಾಕರು ರಾಠೋಡ  5. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ  6. ಏಮನ ತಂದೆ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ   7. ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ  8. ರಮೇಶ ತಂದೆ  ವಿಠಲ  ರಾಠೋಡ  9. ಕೃಷ್ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ  ಮತ್ತು  10. ಹೀರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ  ರಾಠೋಡ  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಗಿ[ಕೆ] ತಾಂಡಾ  ತಾ;ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ  ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ  ಬಾಲಾಜಿ  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ನನಗೆ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ   ಈಗ  ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ  ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಇವತ್ತು  ನಿನಗೆ  ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ  ಬಡಿಗೆಯಿಂದ  ನನ್ನ  ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಕುದಮುಡ, ತಾ|| ಆಳಂದ ಇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾವನಾದ ಭರತ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ 09/08/2014 ರಂದು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಂಬರ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ನಿಂಗಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 05.00 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ 05.15 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ 1-2 ಕೀ.ಮಿ ದಾಟಿ ಭೂಸನೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಎಫ – 1307 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಭರತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 09-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Á¬ÄAiÀiÁUÀĪÀ ±À§ÞPÉý vÁ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 2] §ÄqÀØ¥Àà 3] ¸ÀAUÀ¥Àà 4] ªÀÄgÉUËqÀ  5} ©üêÀÄ£ÀUËqÀ 6] ¸ÀAUÀªÀé gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ `` ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ®PÀëöä £ÀªÀÄä ©üêÀÄ£ÀUËqÀ UÁå£À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÁåUÀ gÁwæ PÀ¼ÀÄ«¯Éà ¸À°Q MAiÀiÁåPÀ §A¢ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¯ÉèÃjUÀÆ E¯Éèà fªÀ¸À»ÃvÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ, CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÊUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ DUÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAV, CªÀgÀ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀÀªÀÄUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj `` ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼ÀgÀ ¤ªÀÄäzÀÄ wAr ºÉZÁÑUÉÊw EªÀjUÉ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà ªÀÄÄV¹j CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ §ÄqÀØ¥Àà£ÀÄ eÉÆÃgÁV PɼÀUÉ ºÁQ MzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀ«ÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ §ÄqÀØ¥Àà£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ §ºÀ¼À £ÉÆêÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ vÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ vÀqÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ «ÃgÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 10/08/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, G: mÁmÁ J¸ï. UÀÆqïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï UÀÆqïì ªÁºÀ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-36/J-8094 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ 10-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÀ« vÁ¬Ä FgÀªÀÄä, 32 ªÀµÀð, J¸ï¹ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À §ÆzÀÄUÀÄA¥Á¢AzÀ ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À£Àß mÁmÁ J¸ï. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀzɪÀÅ.  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁmÁ ªÀiÁåfPï ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, gÀ« FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 9867 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¯ÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀgÀÄ.  F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2014 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

10/08/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï. «dAiÀĨsÀgÀvÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J£ï. ²æäªÁ¸À 24 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: fgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²gÀUÀÄ¥Áà¢AzÀ £ÀªÀÄä PÀæµÀgï ªÀiÁ°PÀgÀ UÁèªÀÄgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-34/AiÀÄÄ-6713 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä PÁåA¦UÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. EAzÀÄ gÁT ºÀ§âzÀ EzÀÝ ¤«ÄvÀå £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀð« EªÀ½AzÀ gÁT PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ²æãÁxÀ E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁUÉñÀégÀgÁªï JA§ÄªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ ºÀtªÁ¼À-¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/J¯ï-2787 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä FgÀtÚ vÀAzÉ PÁ¼É¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, 38 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ §®¨ÁUÀzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »A¨ÁUÀ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä «gÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ §rUÉÃgÀ, 38 ªÀµÀð ¸Á: UÀrØ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÀqÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ C°è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ.