Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ  §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²§gÀ ( ¹.Dgï.n.¹)
          F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĸÀÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, f¯Áè ¥Éưøï CqÀ½vÀ¢ªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÁV §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆf¸À®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÀÄÝ, vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EZÉÑAiÀÄļÀî £ÁUÀjÃPÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ( r J¸ï ¦ , r.J.Dgï) PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-11-2013 jAzÀ jAzÀ 20.11.2013 gÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ  CfUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 23.11.2013 gÀ M¼ÀUÁV ªÉÄîÌAqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ CzsÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄèªÀ CxÀªÁ  wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
       F ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w°AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ mÁæ¦üPï vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÉÆñÁ¯É (Poundy) UÉ MAiÀÄå¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ  (IMV Act) CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                dAiÀÄgÁªÀiï eÉ.PÉ C¸ÉÆöAiÉÄÃmïì EAd¤ÃAiÀÄgïì & PÀAmÁæöåPÀÖgïì «dAiÀĪÁqÀ PÉÃgÁ¥sï ®PÀëöätgÁªï , qÁ|| ²æäªÁ¸À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöätgÁªï qÁ|| ²æäªÁ¸À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ     gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉUÀqÉ ¥sÁgÀA ºË¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ µÀA±ÀÆgï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:34ªÀ, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ , ¸Á: ºÉUÀqÉ ¥sÁgÀA ºË¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ, ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀlÖqÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:01-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-50 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÁºÀ£À £ÀA.J¦-16/n©-3507 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉÃgÉqÉ ¸ÁV¹ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁr PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.230/2013 , PÀ®A. 406 , 420 , 379 , 511 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:- 04-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆâ£À ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¨Á®zÀAqÀ¥Àà ¸Á¹éUÉÃgÀ, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£ÀÄ  ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà , £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð.  FvÀ£À  CtÚ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, `` J£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß CtÚ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£À¯É ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2013 PÀ®A: 341,323,504,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:- 07-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 52ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀiÁlUÀ¯ï.   FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: «ÃgÀ£ÀUËqÀ,ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, F±À¥Àà vÀAzÉ: ±ÀgÀt¥Àà, ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ: ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀiÁlUÀ¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  §AzÀÄ, DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁPÉ F eÁUÀzÀ°è §gÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÁ CAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ZÀ¥Àà° PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¸À»vÀªÁV ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 299/2013                                            PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,355,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
              ದಿನಾಂಕ 07.11.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಮೃತ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ನಬೀ ಸಾಬ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಈತನು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ K.A.36/E.A.7880 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಎಡಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 270/2013 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¦ügÁå¢ü   ²æà ªÉƺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 42 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ SÁd¸Á§ 26 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½£À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÀ°è ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj¬Ä®èzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢.7/11/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁQëÃzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄ®QUÉ,Q«UÉ.ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013. PÀ®A.504,323,324, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.11.2013 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà ºÉüÀĪÁ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¥ÀgÀıÉÆÃvÀÛªÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°è Hj£À C±ÉÆÃPÀ UÁªÀiÁ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÀAeÁ vÉÆgÉAiÀÄ°è «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¤Ãj£À°è£À «ÄãÀÄ »rAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄUÀ ªÉAPÀl EªÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆV ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁr £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DvÀ¤UÀ MªÉÄäÃ¯É ¥sÉÃ¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉAPÀl FvÀ¤UÉ £À¢AiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¨ÉúÉƵÀ DVzÀÄÝ, vÀPÀëuÉ DvÀ¤UÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀl FvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ªÉAPÀl EvÀ¤UÉ ¥É¦æ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ¥É¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ PÁgÀAeÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄĽV ¤ÃgÀÄ ºÉaÑUÉ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÉAPÀl EªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ VgÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÀħĮUÀÄAr UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ CzÀgÀ ªÁ¸À£É ±Áé¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉúÀzÀ°è ºÉÆÃV vÀ¯É ¸ÀÄwÛ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ    ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-11-20136 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, G: ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® £ÀA. 1194 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ J.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤uÁð ºÉÆîzÀªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ DzÀÝjAzÀ ¸ÀªÉÃð §/§ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqɬÄj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ J.J¸À.L. ¸ÀĨsÁµÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj C¥Áàa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/f-254 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤uÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ CQð ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7450 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CAPÀÄ qÉÆAPÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀĨsÁµÀ J.J¸À.L gÀªÀgÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ vɯÉUÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀégÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV DvÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è §®PÁ®Ä  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁzÁ ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠣ÉúÀgÀÄ vÀAzÉ Q±À£À ¸Á: UÉÆ«ÃAzÀ vÁAqÁ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¥ÀæeÉÕvÀ¦àgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J.J¸À.L. ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÀæɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £Ë¨ÁzÉ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 07-11-2013 ರಂದು ಮೃತನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಬಾಕಿ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ ಈತನು ತನ್ನ »gÉÆà ಹೊಂಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ನಂ. ಕೆಎ-39/ಹೆಚ್-2107 ನೇzÀgÀ  ಮೇಲಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಹುಡುಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚೌಕಿಪೀರ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À ಎಡಹಣೆಗೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಳಗೆ ಹಾUÀÆ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದ¯Éèà ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬಾಕಿ, ವಯ: 60, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ gÀªÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ಪಿ.ಜಿ. ಸೆಂಟರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)ದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುರ್ಷಫ್ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ EªÀgÀÄ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ  ಗತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ದಿ£ÁAPÀ 06-11-2013 ರಂದು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮೀಟರ ಕ್ಯೂಬಿಕಾ ಪಿ.ಜಿ. ಸೆಂಟರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾ¢ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿ£ÁAPÀ 07-11-2013 ರಂದು ಬಂದು ನೋಡಲು ¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಕೂಡಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮೀಟರ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ. ಪಿ.ಟಿ. ಕಲ್ಪಮೆ 5/5 ಎ  ರೇಶೊ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅ.ಕಿ. 43,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 375/2013, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÉÆeÉð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉõÁä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆeÉð ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: ©.PÁA ¥ÀzÀ« «zÁåyð¤ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät MqÉAiÀÄgÀ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀjZÀAiÀÄ JAzÀÄ £Àn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÀAiÉƼÀUÉ ºÉÆV ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ºÁUÀÆ J£ÉÆ £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮದಿನಕರ ಸಾಃ ಕುರಿಕೊಟಾ ತಾ. ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 07-11-2013  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕುರಿಕೊಟಾದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸವಿರುವುದರಿಂದ ಕೊರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊರ್ಟಿನ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರಗಳ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಲ್ಲಶೇಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿತಾದ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳು, ಜಗದೇವಿ ಅಳಿಯ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ  ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಾಃ ಕುರಿಕೊಟಾ ತಾ. ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನೀನು ಹೊಲೆಯ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕಂತ ಕೆಳಿದರು ಕೂಡಾ ನಾನು ಒಬ್ಬನೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.