Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 102/2012 PÀ®A: 279, 338 304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃlUÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹  ªÀiÁ¢UÀ GB ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB ¹¹ð(J) EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆgÀvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯Áj ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-05 JZÀ.J¥sÀ-2796 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ JzÀgÀĤAzÀ M§â EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-34 JªÀÄ-2946 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀªÉÆüÀPÉÊ, JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

GULBARGA DISTRICT


ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.
     ದಿನಾಂಕ:25-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಆಳಂದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಕಡಗಂಚಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ಇವರಿಗೆ, ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ ಹೊಸಕುರಬರ, ಬೀರಣ್ಣ ವಗ್ಗಿ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಕುರಬರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ, ಸೋಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಲ್ದಿ, ಜಗಪ್ಪ ಹೊಸಕುರಬರ, ವಿಠಲ ಹೊಸಕುರಬರ ಹಾಗು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗು ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲದೇ,  ಶರಣು ನರೋಣಿ ಇತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶಿವಪತ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಕ್ಯಾರ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
      ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪವಾರ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,  ಎಸ.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಂಡದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ       1.ಯೋಗೇಶ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಹೊಸಕುರಬರ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ, 2.ಸೈಪನಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಶೇಖ ಸಾ|| ಝಳಕಿ ತಾ|| ಆಳಂದ, 3.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ಇವರನ್ನು ರಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಚ್ಚು, ಎರಡು ಮೊಬೈಲಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್ ಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗು ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ.21-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀdAwæ EªÀ£À n.«.J¸ï.ªÉÆ¥Éqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ n.«.J¸ï. ªÉÆ¥Éqï ¨É½îºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨É½îºÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ.22-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£À ±ÀªÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¸Á.¨É½îºÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ, §® PÀAPÀļÀPÉÌ gÀPÀÛzÀ PÀ¯É EzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ PÉA¥ÀÄ zÀæªÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÄR PÀtÄÚ ¨ÁwzÀÄÝ, JzÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ ZÀªÀÄð PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà ¨sÀdAwæ 28 ªÀµÀð ²PÀëPÀ PÉÆgÀªÀgÀ ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ  £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/12 PÀ®A. 302 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ; 21-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ-ªÉAPÀmÉñÀÑgÀPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÀæAiÀÄå ªÀÄļÀÄî¥ÀÄr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀÑgÀPÁåA¥ï PÀqÉUÉ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ «zÁå£ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: gÉrØ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀÑgÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉ.J 36 J-2218 £ÉÃzÀÝPÉÌ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉ.J 35 J-3442 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï¢AzÀ §gÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ  PÀĽvÀÄ DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  DPÉAiÀÄ  §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  130/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
           ¢£ÁAPÀ.22-10-2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DªÀgÀtzÀ°è CAUÀr ªÀĽUÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀįÉêÀiÁ£ï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á¨ï, 29 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á.§eÁgï ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ PÀÆr E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ 9 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ  DgÉÆæ.£ÀA.10 & 11 gÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.41580/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/12 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ «ºÁj qsÁ¨sÁ ¥ÀPÀÌzÀ C§ÄݯïgÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ C§Äݯï¸À¯ÁA¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ: 45ªÀ,eÁ: ªÀÄĹèA, G: EArAiÀÄ£ï ¯Áj UÁågÉÃeï ªÉÄPÁå¤Pï , ¸Á:R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À EArAiÀÄ£ï ¯Áj UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ 1) gÁªÀĪÀÄÆwð, 2) gÁeÉñï , 3) «£ÉÆÃzï , 4) ªÀÄtÂPÀAoÀ£ï , 5)²æäªÁ¸À DmÉÆà ZÁ®PÀ , 6) zÉêÁ , 7) «UÉßñÀ @ «QÌ , 8) ¥Ë¯ï 9) ¨ÉÆøï J®ègÀÆ ¸Á: §ªÀiÁðPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁågÉÃf£À M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¯Áj ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ  E¯ÉèÃPÉ PÁ®ÄªÀÄrAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ  ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.244/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

               ¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ²æêÀÄ»§Æ¨ï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀ:42 eÁ:ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgï ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ®PÀëöät£À ªÀÄUÀ¼À ºÉÆýUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ¹AzÀ£ÀÆjUÉ fÃ¥ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉdÓ®UÀmÁÖ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄ»§Æ¨ï @f¤æ FvÀ£ÀªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á§£À £ÀqÀÄªÉ fÃ¥ï KgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 1] ªÀÄ»§Æ¨ï @f¤2)§AzÉøÁ§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ 3)ºÁf vÀAzÉ §AzÉøÁ§ 4)C§Äâ vÀAzÉ §AzÉøÁ§ 5)ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§ 6)ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§ 7)SÁeÁ UÀ®UÀ J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á§¤UÉ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄäzï¤UÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A. : 143,147,323,324,341,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ²æà §AzÉøÁ§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀ:50 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï£À°è ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ©¹ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è DvÀ£ÉÆA¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäzÀÄ wArJµÉÖöÊvÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ  CPÀæªÀÄ PÀÆlgÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ , §rUɬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA:09 jAzÀ 12 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁPÀgÀ¯Éà D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀĸÉãï¸Á§¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA:13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀlÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ  fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  148/2012 PÀ®A. : 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506, 114 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
23-09-2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl §r¹ ¸ÀÖªï ªÉÄÃ¯É C£ÀßQÌnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ¤UÉ Hl E£ÀÆß ¸Àé®à Hl §r¸À¯ÉAzÀÄ wgÀÄVzÁUÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ¸ÀÖªï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ , ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï ¢£ÁAPÀ:19-10-2012 gÀAzÀÄ §¼Áîj zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ-7-00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2012 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ  ಸಾ; ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:20/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ರಾಹುಲ ಪ್ರವೀಣ ಎಲ್ಲರೂ ತುಳಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಕೆರೆಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ 1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಡ ರೋಡ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಆಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 337/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ   ಸಾ: ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ  ಹತ್ತಿರ ಕುವೆಂಪು ನಗರ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:21-10-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2=45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಖುಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಜೆಕಬ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ-927 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸಮೀಪ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಜೆ-6786 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಆಕೀಫ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 107/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸಾಗರ ಸಾ: ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 21-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೋಹನ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-630 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಘಾಟಿಗೆ ಲೇಔಟ ದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಘಾಟಿಗೆ ಲೇ ಔಟ ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶಂಕರ ನಿಲಾರಿ ರವರ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-3245 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಮೋಹನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ  ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 108/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.