Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 4, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-04-2014

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 498(J), 504, 306, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ N¦¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀjAzÀ £Á£ÀÄ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉëUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt CªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: ¸ÁvÉÆý gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ EªÀ½UÉ 5 ªÀµÀðzÀ PÁwðPÀ JA§ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀßUÉ HlPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ¼À CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä¼ÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ £Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ §AiÀÄÄwÛ ¤Ã£ÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ HlPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è £À£Àß ªÀÄUÀ PÀÄrzÀgÉ PÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ°è ¤Ã£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀĨÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀ¼ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆzÀ AiÀÄÄUÁ¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀiÁä E§âgÀÆ £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÉÊ»PÀ , ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 03-04-2014 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü §PÀÌ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀzÉë ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀiÁä¼À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà Q±À£À vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ ªÀ¯Éè¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw: ªÀÄgÁoÁ G: ªÉƨÉÊ¯ï ¸É¯ï CAqÀ ¸À«ð¹AUï CAUÀr ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ PÁA¥ÉèPÀì£À°è CA©PÁ ªÉÆèÉʯï CAvÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃ¯ï ºÁUÀÄ ¸À«ð¹AUï CAUÀr ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ ºÁ®½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ CAzÁdÄ 0930 jAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀr vÉgÉzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 02/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ ¸ÀAeÉ 6;30 UÀAmÉUÉ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAUÀr ±ÉljUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ,   ¢£ÁAPÀ 03/04/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀr vÉgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ±ÉljUÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀzÀÄÝ EvÀÄÛ, E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è. PÀÆqÀ¯Éà F «µÀAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ºÁ®½î EªÀjUÉ w½¹ E§âgÀÆ PÀÆr CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1] PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 06, C.Q. 8400/- gÀÆ 2] ¸É¯ïPÁ£ï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 04, C.Q. 4,000/- gÀÆ 3] £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï 01, C.Q. 1685/- gÀÆ  4] ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï 01 C.Q. 1500/- gÀÆ 5] ªÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï 01, 1750/- gÀÆ 6] ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 02, C.Q. 2,900/- gÀÆ  7] ZÉÊ£Á ªÉÄÃqï ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ 09, C.Q. 7,200/- gÀÆ  8] ¥É¦ì PÀA¥À¤AiÀÄ L¥ÉÆÃqïUÀ¼ÀÄ 06 C.Q. 660/- gÀÆ  9] qɯï PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ïEr ªÀiÁ¤lgï 01, C.Q. 6500/- gÀÆ  10] ZÉÊ£Á ªÉÄÃqï ºÉqï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ 30, C.Q. 1,200/- gÀÆ.  11] mÉPÉÆß PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ 12, C.Q. 1320/- gÀÆ  12] rPÉÆgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ 16, C.Q. 1040/- gÀÆ 13] ªÉĪÉÆÃj PÁqÀðUÀ¼ÀÄ 03, 570/- gÀÆ 14] j¥ÉÃjUÉ §AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 10 C.Q. 6500/- gÀÆ 15] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆqÀð C.Q. 1200, 16] MAzÀÄ ªÀiËeï C.Q. 200 gÀÆ ºÁUÀÄ 17] PÁå±À PËAlgÀ£À°èzÀÝ 400 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 02,03/04/2014 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀ£À ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ F ªÉÄïÉÆÛÃj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q 46,625 ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400 ¸ÉÃj¹ MlÄÖ C.Q. 47,025/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A 353, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 03/04/2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà ZÀ®ªÁ¢ JnL ©ÃzÀgÀ «¨sÁVÃAiÀÄ vÀ¤SÁ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀB 02/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¨sÀzÀævÁ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ®PÀëöät ¸ÉƧAqÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ PÁj£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ©J¸ïJ¸ïPÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ PÁgï ¤°è¹ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ- UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §¸ï £ÀAB PÉJ38J¥sï587 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ E§âgÀÆ §¹ì£À°è ºÀwÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ §¸ÀÄì ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ®PÀëöät ¸ÉƧAqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ®PÀëöät ¸ÉƧAqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À JzÀzÀÄj£À°èAiÉÄà 3 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀAqÉPÀÖgÀ nPÉl£ÀÄß PÉÆlÖ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ . ©.¸ÀAB254 FvÀ¤UÉ »ÃUÉ KPÉ ªÀiÁr¢ £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ºÀwÛgÀ nPÉmï vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉüÀĪÁUÀ ¤ªÁðºÀPÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï §AzÁUÀ ZÁ®PÀ¤UÉ §¸ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÁV PÀÆVzÀ£ÀÄ §¸ï ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¤ªÁðºÀPÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½¬Äj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ®PÀëöät ¸ÉƧAqÀ gÀªÀgÀÄ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉüÀ¨ÉÃr CAvÀ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ CAV »rzÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ dVÎgÀÄvÁÛ£É . ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÉÆvÉUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¤ªÁðºÀPÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 20(©)(2)(¹) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆèQ£À ªÀiÁ±Á¼À vÁAqÁ¢AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ gÁeÉñÀégÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï, amÁÖ (PÉ) PÁæ¸ï£ÀÄß §¼À¹ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ  vÀAzÉ UÉÆ¥Á® ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 32, eÁ : ®A¨ÁtÂ, G : MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á : ªÀıÁ¼À vÁAqÁ, vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹.©.gÀhÄqï  £ÀA : PÉ.J-56, E 1186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAeÁzÀ aîªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¹à ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ¹.¦.L ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ºÉÆ®èzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 12 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 60000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹.©.gÀhÄqï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À C.Q. 60ªÀ,000/- »UÉ MlÄÖ 1,20,000/- ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÁAdgÉ 45 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ zÀ°vÀgÀÄ G: ²PÀëQ ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-04-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄ£ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ C°èAiÉÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 03-04-14 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ®ªÁqÁ (JªÀiï) UÁæªÀÄPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ £ÉÃgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄ£ÀAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âAiÀÄ°è ºÁQ EnÖzÀÝ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 15 vÉƯÉAiÀÄ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ EgÀ°®è »ÃUÉ MlÄÖ 95,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ¨É½î , £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-04-14 gÀ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-04-14 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 ¦JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è  PÀ¼ÀªÀÇ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2014 PÀ®A 427, 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ DeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸Á/ OgÁzÀ EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À UÉÆâü ¨sÀt«ÄUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ CAzÁd 60.000/- gÉÆ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ QrUÉÃrUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ  CA¢¤AzÀ ºÉÆqÀÄPÁr  §AzÀÄ zÉÆgÀÄPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014 PÀ®A 171¹(©), ªÀÄvÀÄÛ 125, 127 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ 1951 :-
¢£ÁAPÀ: 03/04/2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÄAiÀiÁ .JA.ºÀÆUÁgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀæ¶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ºÁUÀÄ JPÀÆìPÀÄånªï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌqï ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ C¸ÉÃA©è PÁ£ïìmÉäì-50 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð eÉÆvÉ GzÀÄð ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÁ ¥Àæw ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:01/04/2014 gÀAzÀÄ EvÉÛªÀiÁzÀ qÉÊ° GzÀÄð ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå ºÁ° ¸ÀA¸ÀzÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀAvÀºÀÀ zsÀªÀÄð¹AUï gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ¢£ÁAPÀ:31/03/2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ §UÉÎ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄzÀ C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁðzÀ SÁ£ÀPÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt  F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014 PÀ®A 125 d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ- 1951 ªÀÄvÀÄÛ 171(¹) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-03-2014 gÀAzÀÄ «dAiÀĪÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÁV PÁAUÉæ¸ï ¨ÉA§°¹ ²Ã¶ðPÉAiÀÄr ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ°è ºÁ° ¸ÀA¸ÀzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæZÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyðAiÀiÁzÀAvÀºÀ zsÀªÀÄð¹AUÀ gÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ CAvÁ JQìQmÉÃªï ªÀiÁåf¸ÉÖÃ¸ï ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ C¸ÉA©è PÁ£À¹ÖÃAiÀĤì-50 EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀB 04/04/2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ §AqÉ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð eÁwBPÀ§â°UÀ GBPÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁBPÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉ½PÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À HgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð¢AzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è «£ÁPÁgÀt £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 31/03/2014 gÀAzÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¢ªÀ¸À 1300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢ÝzÁÝ£É J°èAiÀiÁzÀgÀÄ vÀVΣÀ°è gÉhÆð ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄgÁoÀ d£ÁAUÀzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ WÀÆgÀ WÀÄgÀ CAvÀ ±À§Ý PÉý §gÀÄwÛvÀÄÛ DUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä E§âgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁ  PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÃwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ EzÀÝ £ÉÃtÄ ©aÑ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ C°èAzÀ MAzÀÄ CA§Äå¯ÉãïìzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀPÉÌ CzÉà ¢ªÀ¸À CA§Äå¯ÉãÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ºÁAUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 02.04.2014 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: ªÁlgï ¸À¥ÉèöÊAiÀÄgï ¸Á: E.eÉ.GzÁâ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ E.eÉ GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÁlgï ¸À¥ÁèAiÀÄgï EzÀÄÝ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁlgï ¥ÉÊ¥À£À ºÀwÛgÀ vÉUÀÄÎ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA 1  ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áßj eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄFvÀ£À ¥Á£ï ±Á¦£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÁzÀ°è ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉUÀÄÎ ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ 1) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áßj eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ FvÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÉUÀÄÎ ªÀÄÄZÀÑ®Ä £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀ¼ÁzÀ 2) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð 3) zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð 4) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: J¯ÁègÀÆ E.eÉ GzÁâ¼À EªÀjUÉ  ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2014 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

          ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  FvÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¥Á£À±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: E.eÉ. GzÁâ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ¥Á£ï ±Á¦£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ÀUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ £À£Àß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ wgÀÄUÁqÀ°PÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ J£À¯Éà ©ÃgÀ¥Àà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  £ÀAvÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA:72/2014 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 01/04/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಧಿ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà UËAr 19 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದಾಟಿ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀÄ:22 UËAr PÉ®¸ï eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊಟಿದ್ದಾಗ Fತನು ಪಿರ್ಯಧಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲಗು ಬಾ ಎಂದು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಫಿರ್ಯಧಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/14 PÀ®A.,341,354,509 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ VjñÀ¥Àà ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ & f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಇವರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಹೆಚ್‌-9459 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಹೇಶನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಾದ ಅರೋಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಲು ಇಬ್ಬರು ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅರೋಲಿಯಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹೇಶನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೋಲಿ-ಮಟಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಅರೋಲಿ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ.ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ eÁ£ï rAiÀÄgï mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1787 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಬಿ-1787 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಶನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.103/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ದಿನಾಂಕ 03/04/214 ರಂದು 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà qÀØzÀ 50ªÀµÀð PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À PÀÄgÀħgÀ ¸Á: CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ಮತ್ತು ಅತನ  ಮಗ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:16 PÀÄgÀħgÀ ¸Á: CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೇಸಿತ್ತಿದ್ದರು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.HAR3DXSSE01862673 ನೇದ್ದು ಮರಮ್ ನ್ನು ಅಗೆದು ಒಂದು ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ಹಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ನಂ.ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ನಂ. EBSOW1328  ಇದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು. ಸದ್ರಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಚಾಲಕನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನನ್ನು ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಬಕೇಟನ್ನು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗನ ಎಡಗಡೆಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ,ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಕಪಾಳ ಹತ್ತಿರ ,ಮೊಗಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾPÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2014 PÀ®A.304(J) L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ¢£ÁAPÀ : 03-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ.F.ºÀħâ½î ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¤rzÀ ¨Áwä DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀdgÀvï ºÁf E¨Áæ»A ±Á SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉĺÀªÀÄÆzï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Éqï£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ J¸ï GvÀÛgÀPÀgï ¥ÉèöʬÄAUï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ ªÉĺÀªÀÄÆzï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ïC° ªÀ:35 eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁr NlÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁnðUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV DgÉÆæ 02 AiÀÄ®¥Àà ºÀjd£À ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÄgÀ(¥ÀgÁj) FvÀ£À  ¥ÀrvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è E½¸ÀzÉ £ÉÃgÀªÁV DgÉÆæ ªÉĺÀªÀÄÆzï FvÀ£À ±Éqï£À°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ 50 PÉf ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ 252 aî J¸ï.Dgï.JªÀiï. JAzÀÄ ¯Éç¯ï §gÉzÀ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 12 l£ïUÀ¼ÀÄ, 04 UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 180 PÉf MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯ï 12180/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A: 3 & 7 E¹ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  04 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2014 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
ದಿನಾಂಕ:03/04/2014  ರಂದು  ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ. 988, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಿಸಿ.531, ಕತಲಸಾ ಪಿಸಿ. 310 ರವರೊಂದಿಗೆಕಮಲಾಪೂರದಿಂದ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ  ಚುನಾವಣೆ  ನಿಮಿತ್ಯಾ ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡುತ್ತಿರಿನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾಒದರಾಡುತ್ತಾಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ವಯ; 28 ವರ್ಷ ಜಾಮಾದಿಗ ಉಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಸಾಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬಗರ್ಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುವದರಿಂದಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ  ತಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.                                                                     
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
ಇಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಪಿಸಿ-339 ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಪಿಸಿ-1258 ಆನಂದ, ಪಿಸಿ-894 ನಿಂಗಣ್ಣ, ಪಿಸಿ-1225 ಚಿದಾನಂದ, ಪಿಸಿ-903 ಚಂದ್ರಶಾ ಇವರನ್ನು ವಾಕಿ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲೇವಾಡ 2) ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋಳಿಗೇರಿ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಪಂಚರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಂಚರು, ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಠಾಣೆ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ 5:15 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 5:20 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಕಮಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹನುಂತ ದೆವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜುಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು  ಒಟ್ಟು 4785/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಿಂದ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ವರದಿ ನಿಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ:
ದಿನಾಂಕ: 04/04/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಇವರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂಕೆಎ 32 ವಿ 0210 ನೆದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ದಿಂದ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಗಾರ್ಡನ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಇಇ 0770 ರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಕೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಅದೆ.