Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 10, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 10-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-06-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ; 09-06-09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ZÀAzÁæªÀÄt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ°èzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ CAUÀ «PÀ® UÀAqÀ £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 09-06-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢ªÀUÀAvÀ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2009 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉUÉ ²æà ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ,¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹-1532 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ 1 ¯Áj £ÀA. J.¦-27/JPïì-3915 Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/06/09 gÀAzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ «£ÉÆÃzÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUï ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA Qà 1,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/09 PÀ®A 504, 324, 323, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-6-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. ¥ÁAqÀÄgÀAUï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09-06-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ E§âgÀÆ gÉÆüÁªÁr ²ªÁgÀzÀ°è£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ©üªÀıÁ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¢Ýj JAzÀÄ CªÁåZÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 08.06.09 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 22, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.24-¹-2479 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÉÆÃgɸïÖ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÀ UÀÄAqÁfgÁªÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09.06.09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÉ.J.27/9206 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À mÉA¥ÀĪÀ£À°è PÀƽvÀ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉüÀPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 09-06-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀgÁªÀ £É®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw:ªÀÄgÁoÀ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1400 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ M§â gÀvÀ£À vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸ÉÆãÁ¥ÀÆUÉð ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwÃxÀð EªÀ£ÀÄ ®Qëöä UÀÄrUÉ §AzÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄrAiÀÄ læ¸ÀÖ EzÉÝãÉ, CAvÀ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ºÀvÉÆÃn¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÀnÖUÉAiÀÄ Qð MqÉAiÀÄĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉPÉ PÁtÂPÉ ¥ÀnÖUÉ MqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj E¢Ý ¸ÀĪÀÄä£É PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉý Qð MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ®QëöäAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA, §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆlÖ®Ä C:Q;7,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¨É½îAiÀÄ 24 vÉÆnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ C:Q:2,000/- £Á®ÄÌ §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C:Q:100/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ £Á®ÄÌ nPÀ½UÀ¼ÀÄ C:Q:50/- ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ zÉÆqÀØ vÁ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀtÚ §AUÁgÀzÀ vÁ½ C:Q:3,000/- gÀÆ. 13 ¨É½îAiÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ C:Q:250/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C:Q;62,400/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀî ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¥ÀÆeÁj w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÀt £ÀªÀÄÆäj£À ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ£À°è vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÅgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁåAPÀ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. J®ègÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£É 0100 ¦.JªÀÄ.UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄ°AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 73/2009 PÀ®A 454,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 9-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«.J¸À. ZÁA¥À ¸ÀA. PÉJ-39 E-927 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ïPÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÀÄ (DgÀ) PÁæ¹UÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-4919 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

2 PÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:09.06.09gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ PÀÆr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 180 JAJ¯ï£À 39 Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.360/- ºÁUÀÄ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/09 PÀ®A 32, 34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¢Ã¥ÀPï Cgï ¨sÀƸÀgÉrØgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀÀ 36 Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 05 UÉÆïïØ PÀ¥ï gÀªÀiï 05 ±Ámï «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.900/-UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/09 PÀ®A 32, 34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

CmÉÆÃ-CmÉÆÃUÉ rQÌ M§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:09.06.09gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀA§j®èzÀ C¥sÉ CmÉÆÃzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà CA§tÚgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gËqÀPÀÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/09 PÀ®A 279, 338L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ¸ÀÆ®gÀªÀjUÉ ¦æ¤ì¥À¯ï ¹«¯ï dqÀÓ, ¹Ã¤AiÀÄgï r«d£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀ«ÄõÀ£Àgï ªÁgÀAlzÁgÀ£ÁV £ÉëĹzÀÝjAzÀ PÉÆÃmï DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁPÀ:08.06.09gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è zÁªÉzÁgÀgÀ C¼ÀvÉ PÉ®¸À ¥ÀÆgÉʹ vÀªÀÄä PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ PÉ.CAf£ÉÃAiÀÄå @ PÀqÀUÉÆî CAf£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀZÉÃjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV zÁR¯ÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü M¥ÀàzÀÝjAzÀ gÉÆaUÉzÀÝ CgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ JzÀÄgÉà PÉÆÃlð PÀ«ÄõÀ£ÀgÀ ªÁgÀAl PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ºÀjzÀ PÀqÀvÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÉÆà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/09 PÀ®A 353, 426 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

KOPPAL DISTRICT CRIMES

1] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/09 PÀ®A279,337 L.¦.¹

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ dÆgÀlV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ EArPÉlgï ºÁQ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß (ªÉÆ.¸ÉÊ) CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.175/09 PÀ®A379 L.¦.¹

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ.J.37 PÉ.9349 §eÁeï ¹.n.-100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 9-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 ¦.JA ¢AzÀ 4 ¦.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀzÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ (.) ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:174/09 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:-

¢£ÁAPÀ:9-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAqÀV, ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà CAqÀV, ªÀ:16ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 54/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ: 09-06-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj£À PÉÆý¥ÉÃmÉAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ ¸Ádðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ £ÀqÉzÀ §UÉÎ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃV ¥ÀgÁj¬ÄzÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, F 4 d£À DgÉÆævÀgÀ°è 2500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ PÀtzÀ°è 50=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ 2550=00 gÀÆ. ºÀt zÉÆgÀQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dªÀÄSÁ£À ¹QÌzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 89/2009 PÀ®A 447,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 51/©¦-1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉgÉAiÀÄÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ PÉgÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ²æäªÁ¸À EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀºÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æäªÁ¸ï EªÀgÀ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀgÀ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaѸÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀÄÄaѹ¢ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, zÀÄSÁ:¥ÀvÀUÉƽ¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6]PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:173/09 PÀ®A: 109 ¹Cg惡:-

¢£ÁAPÀ:9-6-09 gÀAzÀÄ 5-15 ¦JAPÉÌ £Á£ÀÄ PÀAmÉ¥Àà ¦J¸ïL ¸ÀAUÀqÀ ¦¹-15gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀUÀgÀzÀ UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§, zÀªÀlgï PÁæ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ 5-45 ¦JAPÉÌ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæw¨sÁ CmÉÆà ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ UÀzÀÝ®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è M§â£ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆÃV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£É §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:¯ÁZÀ£ÀPÉÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ è zÁR¯ÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 09-06-09 gÀAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀtd° EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÉ®è ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï04/JJ¯ï3567£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀA/ ªÀiÁ§Ä±Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ (eÉ) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¹zÀÝtÚ §£ÉߥÀàUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 18 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ºÀĸÉãÀ±Á vÀA/ §ÄqÉØñÁ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ (eÉ)gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÉA¨Á« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 09/06/09 gÀAzÀÄ ü ²æà ¸ÁAvÀ¥Àà vÀA/mÉÆÃ¥ÀtÚ ®ªÀiÁt ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ±À¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ §AzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä 5 gÀÆ AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛj«j JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À §mÉÖ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆAzÀ¯ÉÆ ºÀt PÉýgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ J¯Éà ®ªÀiÁtÂà eÁw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀj¢zÀÄÝ ±Á¯ÉAiÀÄ EvÀgÉ ²PÀëPÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀªÁUÀ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ §¸ÀªÀgÁd£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ¸ÁAvÀ¥Àà vÀA/mÉÆÃ¥ÀtÚ ®ªÀiÁt ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ gÀªÀÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ:¢:09-06-09gÀAzÀÄ ²æà ªÉÆãÀ¥Àà vÀA §¸ÀìtÚ PÀA¨ÁgÀgÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAd§¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀWÉÆÃf ¥ÉÊ£Á£Àì ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ32/J¸ï9870£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ²æà ªÉÆãÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ¸ÀgÀ¥ï §eÁgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 9/6/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ ªÀĺÁUÁAªÀ ¸ÁB vÁªÀgÀUÉÃgÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨É½UÉÎ §¹ì£À°è UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ, UÀtd®SÉÃqÀ PÁæ¹£À ªÀÄÄAzÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D ªÀåQÛAiÀÄÄ ²æêÀÄw ®°vÁgÀªÀgÀ UÀAzÀ gÉêÀt¹zÀÝ EzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÆVUÉ, PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRäAUÉÆArzÀÄÝ, gÉêÀt¹zÀÝ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 8/6/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÉêÀt¹zÀÝgÀªÀgÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉJ32/J¸ï4346 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖgÀUÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ DAiÀiÁ vÀ¦à ©æÃfUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt;

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:8/06/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄAUÀ£ï ¸Á||J©J¯ï ºË¹AUï ¸ÉÆøÁ¬Än ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ 1.gÀ«, 2.²ªÀgÁd, 3.¥ÀÄmÁå, 4.f¯Áå gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀgÉñÀgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ gÀ« JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÀgÉñÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ £ÀgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.