Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 4, 2012

REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ತಂದೆ ಎಗಪ್ಪ ಹರವಾಳ  ಮ್ಯಾನೇಜರ  ಕರ್ನಾಟಕ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ,  ಘಟಕ ನಂ 2  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:03/08/2012  ರಂದು  ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ  ಸಚ್ಚಿನ  ವೇರ್ ಹೌಸ ಗೋದಾಮ  ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ  ಸಿಪಾಯಿಯಾದ  ಅಂಬರೀಷ ಇತನು  ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗೋದಾಮಿನ ಕಾವಲುಗಾರ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ  ರಾತ್ರಿ  1-00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ  ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ  ಗೋದಾಮಿನ  ಶೇಟ್ಟರಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು  ಹೋಗಿ  ನೋಡಲಾಗಿ  ಸದರ ಗೋದಾಮಿನ ಶೇಟ್ಟರಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು  18 ಕ್ಯೀಂಟಲ್ ತೋಗರಿ  ಅಂದರ ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 68,400/-   ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:253/2012 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-08-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dmÉÖ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà gÉÆrØ, ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð, eÁw-PÀ§â°UÀ, G: mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. JAJZï-31/¹f-2855 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: QtÂÚªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ E½eÁj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁAqÀj PÀqÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JA-365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fæ£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E½eÁj£À°è ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AUÁè PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA. JAJZï-16/KE-2786 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ UÁ°UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ mÉA¥ÉÆUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fÃ¥À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸À¥Àà EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß PÀlÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄtÂÚUÁV(ªÉÆÃPÀëPÁÌV) ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj f¥À£À°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĤvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸À, ¸Á: vÀqÉÆüÁ, EPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÁzÀ, JzÉ, vÀ¯É, ¨É£ÀÄß, ºÀuÉ, ¸ÉÆAl, PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆt PÉÊ PɼÀUÉ, §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÁUÀÆ UÀAl®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31-07-12 gÀAzÀÄ 23:00  UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-08-12 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Àà @ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÁd¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÀÄ»AzÀæ ªÀiÁÌPÀì ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï ªÁºÀ£À £ÀA KA-38/5079 C.Q 4,50,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀjUÉ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀĨÁAf ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 651/- ºÁUÀÆ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï 19 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 413/- »UÉ MlÄÖ 1064/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAUÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ:26ªÀµÀð, eÁw:PÀ¨ÉâÃgÀ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:£ÁUÉñÀ PÀÆ¥À£ï ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÁ.ªÀ.ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ FPÉAiÀÄÄ  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. FUÀ ¸ÀzÀå vÁ£ÀÄ 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀ©üðt EzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2012 jAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢¢ÝÃAiÀiÁ ¤£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ®è CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ C®èzÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀ PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¸ÀzÀå 25 ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzïzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä PÉÆÃj ¢£ÁAPÀ: 03-08-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A: 498(J) L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:- 03-08-2012 zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-33 5757 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¤zÁ£À £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉüÀzÀgÀÆ PÀÄqÁ ºÁUÉAiÉÄ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ PÀjªÀÄgÀr vÁAqÀzÀ E½ eÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆÃUÉ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆAVgÀ¥Àà ZÀªÁét, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÁ£À¹AUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ  FvÀ£À ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄAUÀªÀÄä FPÉUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ §® ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ®¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛªÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ZÁ®PÀ ¥ÉÆêÀÄtÚ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ   zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2012 PÀ®A-279, 337, 338L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖjÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¢£ÁAPÀ.03-08-2012 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð §rUÀvÀ£À PÉ®¸À ¸Á.¨Á¹ UÁæªÀÄ ¸ÀzsÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ.²gÀ² f.GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ.ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð §rUÀvÀ£À ¸Á.D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ ¸ÀzsÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.E§âgÀÆ PÀÆr UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §rUÀvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-34-ºÉZï-2810 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄrºÁ¼À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥Á¸ï DVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA100/12 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ: 04.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉFgÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆøï ð ªÁºÀ£À £ÀA: 33/2420 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ 2] ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®äoÀ 3] «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀ®äoÀ ªÀ-10 ªÀµÀð 4] ¨sÁUÀå vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ 5] PÁªÀå vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ    6] gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå 7] ¸ÀIJäÃvÁ ¥Ánïï vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÁnÃ¯ï       8] ¨sÁgÀw UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ 9] PÀÄ.C£ÀƵÁ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ£ÀÄß   PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ©lÄÖ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À«  ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É eÁ£ÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ £ÀA: 44/1 gÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖ¢AzÀ ªÉÄð£ÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/12 PÀ®A 279,337,338. L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁwB ¨ÉÆë ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁB26 ªÀµÀð eÁwB ¨sÉÆë ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  FvÀ£À  ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB80 eÁwB ¨ÉÆë ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ©âtzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀwÛ vÉÆÃj¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 504,324,506 (11) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             ¢£ÁAPÀ : 03-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ ²æà gÀAUÀ¥Àà ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è   vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀdAw ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ 1) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄgÀdAw )²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 50 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä   PÉÆýUÀ¼ÀÄ   ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ ¨É¼É £Á±À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ  gÀAUÀ¥Àà¤UÉ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÉÆýUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©qÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ DvÀ£À  CtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ §®UÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÄgÀªÀÅ PÀmÁÖV Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A.323,324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2012 gÀAzÀÄ  96  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16400 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೂಲಗೆ, ಸಾ|| ಮನೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಸ್ಟೇಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಜಾಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:03-08-2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಡಾ|| ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಿಕಾ ಮೂಲಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗುಡೆ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಕೊರಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ  ಮನೆಯ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಸ್ಟೇಲ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ  25 ಅವನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ  ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದವನೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ 3 ತೊಲೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ||ಕಿ|| 75,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:93/2012 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಕಲಾಲ ತಾ: ಶೇಟಗೇರಾ ತಾ:ಶಹಾಪುರ ರವರು  ನನ್ನ ಅಕ್ಕೆಳಾದ ರುದ್ರಮ್ಮ ವ: 28 ವರ್ಷ ವಳು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ರುದ್ರಮ್ಮ ಇವಳು, ನನಗೆ ಬಾಣತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇತನು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಬರುವಾಗ ಚುಡಾಯಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಸಹ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೀನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಏನು ಮಾತನಾಡುವದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ರುದ್ರಮ್ಮ ಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಒದು ವೇಳೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದೇವು. ನಂತರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ,  ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೇವು ಅದರೂ ಕೂಡಾ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದಳು.ದಿನಾಂಕ:03-08-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇವರು ಫೊನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ರುದ್ರಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವಳಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು  ನೋಡಲು ಅವಳ ಬಲ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಕೆಳಗೆ, ಎಡ ಭುಜದ, ಎಡ ಹಸ್ತ, ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ  ಹರಿತವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಸಾ: ಬಾಣತಿ ಹಾಳ ಇತನು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಉದ್ದೇಶದಿದಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 112/2012 ಕಲಂ 341, 504, 307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುದೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಆನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮುತ್ಯಾಪ್ಪಾ ಗೋಸಾಯಿ ಸಾ|| ಬಂದೆಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ಮೃತನಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ 5 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಶರಣಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಬೋಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಇತನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಶರಣಪ್ಪನು ಇತನಿಗೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾರದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮುತ್ಯಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬೋಜಪ್ಪನು,  ಶರಣಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ವೈಶಮ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:03-08-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಬೋಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗೋಸಾಯಿ,ಶಿವರಾಜ @ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗೋಸಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಬೋಜಪ್ಪಾ ಗೋಸಾಯಿ, ಆನಂದ ತಂದೆ ಮುತ್ಯಾಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಾ|| ಬಂದೆಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೆಂತಿಗೆ  ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉರಲು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.90/2012 ಕಲಂ 302, ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ