Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 19, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ/J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


               ¢£ÁAPÀ :- 15-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï¢AzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà£À ºÀÆ®zÀ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²æÃ.CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ. FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÀeÉÓ PÀtzÀ gÁ²UÉ ºÉÆÃV ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï¢AzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAd¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸Àdð¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧâ (ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è) gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, zÁjUÉ CqÀØUÀnÖ DPÉAiÀÄ ¸ÀeÉÓAiÀÄ aîªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖg£À°è JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ 2 Q.«Äà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£À¸ÀÄì EZÉÑ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊAVPÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr, DPÉAiÀÄ ªÀÄÆV£À°ègÀĪÀ ªÀÄÄvÀÄÛ & QÀ«AiÀÄ°è ¨ÉAqÉÆïÉÃ, 300 gÉÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà£À ºÀÆ®zÀ £Á¯ÉUÉ ©¸Ár ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ªÉÊUÀÈgÉ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2012 PÀ®A. : 323.324.376.392 ss¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹. / J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ;-18/12/2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆÃUÀAn ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ   ¸ÀĨÁâgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð, eÁ;-PÀªÀiÁä.G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:-¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁåA¥ï.vÁ:-ªÀiÁ¤é. ªÀÄvÀÄÛ .«.J£ï.J¸ï.¥Àæ¨sÁPÀgÁªï @ ¸ÀÆj¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 54 ªÀµÀð, eÁ;-PÀªÀiÁä. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-6458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á;-¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁåA¥À.vÁ:-ªÀiÁ¤é.EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-6458 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Àæ¨sÁPÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃUÀAn ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ).¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï.43-AiÀÄÄ-4206.ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA.JA.ºÉZï. 06-9146. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVjªÀÅ¢¯Áè.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀļÀî zÉÆqÀØ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ZÁazÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ PÀ©âtzÀ ºÀwÛgÀ qÉAdgï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ,EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÀ .«.J£ï.J¸ï.¥Àæ¨sÁPÀgÁªï @ ¸ÀÆj¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 54 ªÀµÀð, eÁ;-PÀªÀiÁä. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-6458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á;-¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁåA¥À.vÁ:-ªÀiÁ¤é.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÖzÀÝjAzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄaÑ JqÀ§ÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÀlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012. PÀ®A.279,338,283 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
.ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 50ªÀµÀð, ±ÉlÖgï ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ//ZÉÊvÁæ 18 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ lÆåµÀ£ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ  lÆåµÀ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV lÆåµÀ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀgÉ®èjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV J°ègÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/12 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  19.12.2012 gÀAzÀÄ  30 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-12-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨sÀA¥À½î ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-6260 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdÄ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀVΣÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Mr¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಬೇಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿಕರ ಸಾ|| ಖಂಡ್ರೆಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ|| ಬೀದರ (ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಮಜ್ಜಗೆ ರವರ ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ಹೊಲ್ಡರ) ರವರು ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಮಜಗೆ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಖಾಯಂ ಮನೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಮೇ|| ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸರವರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ|| ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿರ್ಸನ ಪಾಲುದಾರನಾದ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಚಂದ ಕೋಠಾರಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಮಜಗೆರವರು ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ:12-102-2012  ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರದ ಸರ್ವೆ ನಂ:74/34 ಎ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 74/10  ಮತ್ತು  15 ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂ-ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ 29 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು (ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರ 15 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಕವಿತಾರವರ  14 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದ್ರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಟ್ಟುಕಾನೂನಿನ ರೀರಿ ಖರೀಧಿ ಮಾಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:16-12-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂದಾಜು  25,000/- ಮೋತ್ತದ  ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದ್ರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಗಾಧರ ಮಜಗೆರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗಅವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದಕಾರಣ ಈ ದೂರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.   ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:116/2012 ಕಲಂ, 379, 427 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಾಕ ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.5-408/40/45/15 ಸೈಯ್ಯದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ ರೋಡ ಬಾಂಬೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಸೈಯ್ಯದ ಇಮಾದ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಾಕ ಹುಸೇನ ವಯ: 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನಿದ್ದು ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ.ಎಮ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ  ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:15/11/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ  ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕ ಬಂದು ಬಳಗ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸೈಯ್ಯದ ಇಮಾದ ಹುಸೇನ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸೈಯ್ಯದ ಇಮಾದ ಹುಸೇನ ಇತನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ  ಎತ್ತರ-4 5’’ , ದುಂಡು ಮುಖ, ಸದೃಡವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ, ಚಪ್ಪಟೆ ಮೂಗು, ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ, ಲೈಟ ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.88/2012 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.