Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ನಾಜೀಯಬೇಗಂ ಈಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರ್ನೂಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರ್ರೆಗೆ ಡಾ.ಕೆ.ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞರವರ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಾಜಿಯಾಬೇಗಂ ಳಿಗೆಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಕೆಯು ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವುಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ :          12-12-13 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿ  ಕೆಂಪಾಗಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಈಕೆಯನ್ನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆರವರು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ¢£ÀAPÀ:-14.12.2013 gÀAzÀÄ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ವಿನಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 37/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-12-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¤ ¸ÁzsÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÀļÀ¹ÃgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ºÁUÀÄ ºÀÄZÀѤgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ Hl §mÉÖ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj vÀļÀ¹ÃgÁªÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV wgÀÄUÁr 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁ£É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ, J¯Áè PÀqÉ CqÁØr vÁ£É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ¥ÀÄlÖ£É gÀªÀgÀ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À MAzÀÄ vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ºÁUÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ £Á¬Ä w£ÀÄßwÛªÉ, C°è ¥ÁåAl, ±Àlð EªÉ JAzÀÄ w½¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÁ d£ÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV §mÉÖ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ±Àlð EzÀÄÝ ¸ÀzÀj §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ FvÀ£ÀzÉ EgÀĪÀzÁV UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀļÀ¹gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀ ¸ÀA¥ÀÆtð £À²¹gÀĸÀĪÀÅzÀ®èzÉ £Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ PÉêÀ® vÀ¯É §ÄgÀqÉ ªÀiÁvÀæ G½¢gÀÄvÀÛzÉ,  EªÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ CqÀ«AiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2013, PÀ®A 324, 427, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå @ gÁªÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: GZÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ? ªÀÄ£É UÉÆÃqÉ PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÉÆà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »rPÉ UÁvÀæzÀ PÀ°è¬ÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉ« ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §¸ÀªÀtªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ©.E.N PÀbÉjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¸ÀwõÀ ¥ÉưøÀgÀªÀjUÉ  gÀªÀgÀÄ §AzÁUÀ CªÀjUÉ vÁAqÁPÉÌ ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9209 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀwõÀ ¥ÉưøÀ EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¥ÉmÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀ®Äè ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà ªÉÆtUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà ªÉÆtUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.     PÉJ-38/PÀÆå-6587 £ÉÃzÀgÀ »A§¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀzÀ ¹zÁÝgÉrØ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ Hl PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀjAiÀÄ E½eÁj£À wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥ï DV PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÁ°£À vÉÆqÉUÉ G©âzÀAvÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ gÀ« EªÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §ÄUÀÄmÉ §AzÀAvÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Áà J¸À.©Ã¼ÀV ¹¦L OgÁzÀ © ªÀÈvÀÛ dA§V UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ ¸Á¬Ä QgÁuÁ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è MA§vÀÄÛ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ E¹àl J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DlzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É  dA§V UÁæªÀÄzÀ°è zÁ½ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, 2) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ, 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ, 4) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÁ, 5) Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥Án®, 6) zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁqÀUÉ, 7) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁzsÀªÀ, 8) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ®PÀëöät Z˺Át ºÁUÀÆ 9) R°Ã® vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀ»ÃzÀ gÀªÀjUÉ »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ DlzÀ°è EgÀĪÀ £ÀUÀzÀÄÝ ºÀt 69,790/- ªÀÄvÀÄÛ 8 ªÉÆèÉʬĮUÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄÝ ºÀt ªÀÄÛvÀÄ 8 ªÉÆèÉʬĮUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 185, 1925(J) LJA« DåPïÖ eÉÆvÉ 11(1)(J)(E) ¦æªÉ£Àë£ï D¥ï PÀÆæöå¯Én lÄ J¤ªÀįïì DåPïÖ 1960 & 11(©), 15(©) D¥ï mÁæ£ïì¥ÉÆmÉðµÀ£ï D¥sï J¤ªÀįïì DåPïÖ 1978 :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¨Á¯Áf ¨sÁ¯ÉÌ gÀªÀgÀ zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤AvÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉæöÊ®gÀ £ÀA. JA.JZï-04/J¥sï.AiÀÄÄ-4488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.JZï-24/eÉ-7753 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆzÀ°è MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ mÉæöÊ®gÀzÀ ZÁ®PÀ£À ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ¸Àé®à »A¨sÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥Àཹ eÉÆÃgÁV »AzÉ eÁj gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è GgÀĽ ©vÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£À §®UÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ DPÀ½UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ DzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwvÀÄÛ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è DPÀ¼ÀÄ ¸ÁV¹ DPÀ½UÉ »A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಗು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
      ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ದಿನಾಂಕ 15/12/13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಡಬರಾಬಾದ ಸೀಮೆಯ ಮಾಹಾಂತು ಕಡಗಂಚಿ ಇವರ ರೂಮಿನ ಮುಂದಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳೆಗಡೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ  ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು  ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ.(ಗ್ರಾ) ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಡಿ.ಜಿ.ರಾಜಣ್ಣಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಗದು ನಗದು ಹಣ 5300 ರೂ ಮತ್ತು  52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15/12/2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ವಯಃ 51 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಮರಾಠಾ ಉಃ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೇಷನಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಸ್. 7849 ನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಗಡೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಇರಲಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಎಸ್. 7849 ಚಸ್ಸಿ ನಂ; 07K05C40374 ಇಂಜಿನ್ ನಂ; 07K05M43358 || ಕಿ|| 25,000/- ರೂ ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಹುಡುಕಿ ಕೋಡಬೇಕಂದು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.