Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 28/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ²ªÁgÀzÀ°è PÀĸÀ£ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉįÉ. ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38-eÉ.6621 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ OgÁzÀ ¢AzÀ vÀ£Àß GjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÁUÉð ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39-5921 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »ÃA¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.05/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ CªÀÄÈvÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ vÉð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÁªÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁ¢ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ vÀ£Àß JªÉÄä vÉÆüÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤Ãj£À°è ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAR 27/02/2011 gÀAzÀÄ £À¢ ¤Ãj£À°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ºÀÄqÀQ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 323, 324, 447, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëzÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀqÀ¯É ¨ÉÃ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀzÁäPÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ, §®ªÀAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄgÀ ¥ÉåQ ¥ÀzÁäPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘¨sÉƸÀrZÁ DªÀÄZÁ ¸ÉÃvÁªÀÄ¢ ºÀgÀ¨sÀgÁ PÁ§gÀ PÁqÀvÀĸï JAzÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ, dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQëAiÀÄ ºÀwÛgÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÀÄrUÉ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A 504, 506, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÁ¼É ¸Á eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆÃ¯É ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ K C£ÀĸÁ gÀAr F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁåqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-27/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤gÀUÀÆr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀA¥ÀÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ¸Á: ¤gÀUÀÆr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð®¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÉÃAzÀæ R®eÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ J¯ï.f-PÉ 500 ªÉÆèÉʯï C.Q 3000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ mÉÊmÁ£À PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q 1000/- gÀÆ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 13,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JªÀiï PÁqÀð ºÁUÀÆ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£ïì PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504, 506, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ73 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁd JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ¨ÁV® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ JµÀÄÖ¸À¯Á ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ JPÉ §gÀÄw JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ°£À ZÀ¥À°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 dÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀUÀ DgÉÆæ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀÄUÁ 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) ²æPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÉÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉSÁgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀjUÉ w½¹¢gÀ¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É ºÉÆÃgÀUÉ ¨Á ¸ÀÆgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ, C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÀPÉèøÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ DgÉÆæ £Á¢tÂAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ JAzÀÄ ±ÀAQ¹ GzÉݱÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr. §rUɬÄAzÀ §®vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁAzÉUÁAªÉ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄUÀ £ÁUÉñÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è MAzÉÆAzÀÄ fÃ¥À EnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ OgÁzÀ-vÉÆÃgÀuÁ ªÀiÁUÀðªÁV ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À fÃ¥À£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ CPÀÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁAUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ fæ£À°è PÀqÉUÉ PÀÆr¸ÀÄwÛ? ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ°PÉÌ eÁUÁ PÉÆnÖ¯Áè JPÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ªÀÄzsÉå ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ±ÀgÀtÄ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ. ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ. vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J¦- 09, ºÉZï.J- 4069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÉÆÃd vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀ° 35 ªÀµÀð, G:ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.32,JA.6814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼ï gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ £ÀªÀ®PÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀ½îºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.33, n.7767 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆgÉAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà 22 ªÀµÀð, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 13 ªÀµÀð, ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸ÀzÁ²ªÁ vÀAzÉ PÀj«ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 50 ªÀµÀð, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiË£À¥Àà 23 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 50 ªÀµÀð, »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸Á: AiÀÄAPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ wêÀævÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨ÁUÀ° §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:ºÀÄtZÉÃqï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ:UÀAUÁªÀw, EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.396 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¥ÀjªÁgÀ qÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.4635 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ 55 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå 43 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀqÀ¸Á°, ¸Á: Q¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800. PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.29,JA.4240 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀgÁ¼ï gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï 10 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §¼ÀUÀ ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.26, JA.2332 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÀÄeÁ£ï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§, E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á:UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, n©.2612, mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,2613 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.4793 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä 55 ªÀµÀð, ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀzÉ C®ªÀÄ¥Àà zÀ¼À¥Àw zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr, ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zsÀédzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà ºÀ¸À£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà qsÁUÉ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ£À½î¬ÄAzÀ «ÄãÀºÁ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸É ¥ÀPÀÌzÀ°è qÁ||¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 27-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ HgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ eÁwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E¥sÁð£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA§®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj Q±ÉÆÃgÀ¤UÉ ¸Àé®à »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¤®Äè CAzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ QñÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ²æà Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ E¥sÁð£À ¥ÀmÉî EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØPÉÌ ºÉÆV mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤AzÀÄæ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ E¥Áð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ C£ÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®èjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.