Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 8, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-09-2016

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2016 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® £ÉÃPÀªÁr ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ aî ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 90 JA.J¯ï G¼Àî 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ C.Q 731=92 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2016, PÀ®A 328 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ qÀæUïì EAfPÀë£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwÛzÁÝgÉAzÀÄ «ÃgÀtÚ ªÀÄV ¦.J¸ï.L UÁA¢ü UÀAeï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀj RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «±Á® ¥sÀAPÀë£À ºÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ JPÀ¨Á®, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ±ÀQî vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ EAfPÀë£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ ¥sÉÆÃlð«£ï EAeÉPÀë£ï MlÄÖ 6 EAfPÀë£ÀzÀ MAzÀÄ ¹ÖçÃ¥ï,  MAzÀÄ ¹ÖçÃ¥ïzÀ°è 6 EAfPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹ÖçÃ¥ïzÀ°è 5 EAfPÀë£À EzÀÄÝ MAzÀÄ EAfPÀë£À 5.58 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹ÖçÃ¥ïzÀ §¯É 33.48 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6 ¹ÖÃ¥sïUÀ¼À°è MlÄÖ 35 EAfPÀë£À MlÄÖ  195.30/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ® CzÀgÀ°è MlÄÖ 25 r¸ÉÆàà ªÁå£ï 2 JA.J¯ï ¹gÉAeïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 1 ¹gÉAeï ¨É¯É 4.50 gÀÆ EzÀÄÝ MlÄÖ 25 ¹gÉAeïUÀ¼À ¨É¯ï 112.50 gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, J¯Áè EAfPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ ¹gÉAeïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, F EAfPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ ¹gÉAeïUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ gÁPÉñÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2016, PÀ®A 419, 420, 465, 468 L¦¹ :-
UÁA¢ü NªÀgÀ¹Ã¸ï ¥sÀªÀÄð £ÀA. 203 £ÀPÀëvÀæ ¥ÉæöÊqï ¹-35J, ¯Ád¥Àvï ªÀiÁUÀð, ¹,¹ÌêÀiï eÉÊ¥ÀÄgÀ 302001 EªÀgÀÄ eÉÊ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ±ÁSÉ (PÉÆÃqï £ÀA. 40548) £ÉÃzÀÝgÀ°è SÁvÉ ¸ÀA. 64192736678 £ÉÃzÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, UÁA¢ü NªÀgÀ¹Ã¸ï ¥sÀªÀÄð ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è ZÉPï £ÀA. 0269779 ¢£ÁAPÀ 12-07-2016 gÀÆ. 8,76,261/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è £ÀUÀ¢ÃPÀgÀtPÁÌV ¸À°è¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ZÉPÀ£ÀÄß ¸ÉÖmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ SÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ wgÀĪÀ½ (QèÃAiÀÄgÉ£Àì) ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠩ãÉÆÃzÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæAiÀiÁUÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ°, G: ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸À.©.L ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁåAQUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß QèÃAiÀÄgÉ£Àì ªÀiÁr ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ SÁvÉUÉ ¸ÀzÀj ZÉQÌ£À ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ, F §UÉÎ qÉ¥ÀÆån d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ NªÀgÀ¹¸ï ¨ÁæAZï, «Äqï PÁ¥ÉÆðgÉÃmï UÀÆæ¥ï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ¥ÀvÀæ ¸ÀA. J¹¹nJ¸ï/130 ¢£ÁAPÀ 02-09-2016 £ÉÃzÀgÀ°è w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ZÉPï ¸ÀA. 0269779 ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ 10,31,550/- gÀÆ. JªÀiï.L JAlgï¥ÉæöÊeɸï EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqï EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ²æà QæõÁÚ ¥sÁªÀiÁð¹nPÀ®ì °«ÄmÉqï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ SÁvÉ ¸ÀA. 10260539381 (¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ EArAiÀiÁ NªÀgÀ¹Ã¸ï ¨ÁæAZï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÉÆÃqÀ £ÀA. 01921) EªÀgÀÄ «vÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ F ZÉPÀÌ£ÀÄß ºÉZï.J¸À.©.¹ ¨ÁåAQ£À°è ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ZÉQÌ£À ºÀt FUÁUÀ¯Éà ¸ÀAzÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ºÉZÀ.J¸À.©.¹ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ªÉĪÉÆ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ (²æà QæµÁÚ ¥sÁªÀiÁð¹nPÀ®ì °«ÄmÉqï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 31-08-2016 ZÉPï ¸ÀA. 0269779 ¢£ÁAPÀ: 18-07-2016 gÀAzÀÄ 10,31,550/- gÀÆ. JªÀiï.L JAlgï¥ÉæöÊeɸï EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqï EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è «vÀgÀuÉ DVzÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ F ªÉÆzÀ®Ä ©ÃzÀgÀ£À ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ£À°è ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ QèÃAiÀÄgÉ£Àì ªÀiÁrzÀ ZÉPï £ÀA. 0269779 ¢£ÁAPÀ: 12-07-2016 gÀÆ. 8,76,261/-£ÉÃzÀÝgÀÄ £ÀPÀ° ZÉPï EgÀÄvÀÛzÉ. (¥sÉÃPï/¥sÉÆÃdðqÀ ZÉPï) CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀt UÁA¢ü NªÀgÀ¹Ã¸ï (¥ÉÆæÃ¥ÀgÉÊlgï-¢¨ÁåAUï UÁA¢ü) EªÀgÀÄ eÉÊ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ (PÉÆÃqï £ÀA. 40548) £ÉÃzÀgÀ°è SÁvÉ ¸ÀA. 64192736678 £ÉÃzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ D¥sï ªÉÄʸÀÆgï ©ÃzÀgÀ ±ÁSÉ EªÀgÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ UÁA¢ü NªÀgÀ¹Ã¸ï eÉÊ¥ÀÄgÀ SÁvÉ ¸ÀA. 64192736678 (J¸À.©.JªÀiï eÉÊ¥ÀÄgÀ ¨ÁæAZï) EªÀgÀÄ ²æà QæõÁÚ ¥sÁªÀiÁð¹nPÀ®ì °«ÄmÉqï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ SÁvÉ ¸ÀA. 10260539381 (¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ EArAiÀiÁ NªÀgÀ¹Ã¸ï ¨ÁæAZï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÉÆÃqÀ £ÀA. 01921) £ÀPÀ° ZÉPï£ÀÄß (zÁR¯É) ¸Àȶֹ SÁvÉzÁgÀ£À £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåAQUÉ 8,76,261/-gÀÆ. ªÀAa¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2016 gÀAzÀÄ PÉ.E.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ f.JªÀÄ.SÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ «ÃgÀtÚ ªÀÄV ¦.J¸ï.L UÁA¢ü UÀAeï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉ.E.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ f.JªÀÄ.SÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® «ÄAiÀiÁå, 2) ªÉÆëģïSÁ£À vÀAzÉ ¸ÁzÀvÀSÁ£À, 3)C¸ÁzÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ, 4) £ÀªÁd ¸Á: SÁ¸ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 5) CºÀäzÀ ¸Á: SÁ¸ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 6) UÀt¥Àw ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ, 7) ©üêÀÄ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 8) £ÁUÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁrUÀ°è ©ÃzÀgÀ, 9) UÀÄgÀÄ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛªÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è 7 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13550/- gÀÆ., 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6599 C.Q 25,000/- gÀÆ., 4) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §eÁd ¨ÁPÀìgÀ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-8514 C.Q 20,000/- gÀÆ., 5) ¥À®ìgÀ £ÀA. PÉJ-32/ªÉÊ-2147 C.Q 40,000/- gÀÆ., 6) ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7401 C.Q 35,000/- gÀÆ., 7) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/J®-1859 C.Q. 25,000/- gÀÆ., 8) ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4151 C.Q. 35,000/- gÀÆ., ºÁUÀÆ 9) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ PÉJ-38/ ºÉZÀ-6552 C.Q 30,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016, PÀ®A 427, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4 4 °Qé¥sÉÊqï ¥ÉmÉÆæ°AiÀÄA UÁå¸ï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀAmÉÆæïï DqÀðgï 2000 DåPïÖ :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ ಆಮೀರ @ ಸೈಯದ ಶಾಹೇದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಸಾಬೇರ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಬಗದಲ ರವರು ಈಗ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದರ್ಗಾ ಫಾರಂ ಹೌಸದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 06-09-2016 ರಂದು ಒಂದು ಓಮೀನಿ ವ್ಯಾನ ನಂ. ಎಪಿ-23/ಪಿ-5562 ವಾಹನ ಬಗದಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಾರಂ ಹೌಸ ಎದುರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಬೇರೊಂದು ವಾಹನ ಹತ್ತಿ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 07-09-2016 ರಂದು ಸದರಿ ಕೆಟ್ಟುನಿಂತ ವ್ಯಾನನ್ನು ರೀಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-1898 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲಿಂಡರ ತಂದು ಓಮೀನಿ ವಾಹನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಓಮೀನಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ತರಲು ಫಾರಂ ಹೌಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರು ಒಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದನ್-ದನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಯಿಯು ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಜಮೀಲ್ ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಧಗ-ಧಗನೆ ಉರಿಯ ತೊಡಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೆ ಭಯಭೀತ ಗೊಂಡ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓಮೀನಿ ವ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದರು, ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಓಮಿನಿ ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರು ನೀರು ತಂದು ಆರಿಸಿದರು ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾನ ಸುಟ್ಟುಹೊಯಿತು,  ಬೆಂಕಿ ಆರಿದ ನಂತರ ನೋಡಲಾಗಿ ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಿಲಿಂಡರ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದುಹೋಗಿ ತಗಡು ಬಿಚ್ಚುಹೊಗಿದ್ದು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ ಓಮಿನಿಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅದು ಸಹ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ನಿರ್ಲಕ್ಷವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಪೋಟದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಓಮೀನಿಯ ಮೇಲಛಾವಣಿ ಕಿತ್ತು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯದಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 90 ಫೀಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊದು ಭಾಗ ಫಾರಂ ಹೌಸ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಶಬ್ದವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಫಾರಂ ಹೌಸನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳು ಕುಸಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅದರ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಓಮೀನಿ ಚಾಲಕನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನ ಫಾರಂ ಹೌಸ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಯೆ ಇದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಓಮೀನಿ ಕಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಸಿಲಿಂಡರ ಲಿಕೆಜ ಆಗಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಓಮೀನು ವಾಹನ ಸುಟ್ಟು ಹಾನಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಕಳ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಓಮೀನಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.