Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 14, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï   25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: L.n.¹ ©¸ÉÌmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄ  vÁ|f| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ §r©Ã @ £À¸ÀjÃ£ï  UÀAqÀ £À©Ã¸Á¨ï eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ¥ÀgÀPÉÆÃmï ªÀÄAUÀ¼À ªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16-17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ) £À©Ã¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ ¸Á: ¥ÀgïPÉÆÃl ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DPÉUÉ 2 UÀAqÀÄ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, J-1 PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, J-2  ºÀĸÉãï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ §r©Ã ªÉÄÃ¯É 3-4 ¸À® PÉlÖ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÀÄÝ,  E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 12/10/15 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §r©Ã EªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ  £ÀÆQzÀÄÝ, §r©Ã EªÀ¼À vÀ¯É,ºÉÆmÉÖ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/15 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             13/10/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 26 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÁ¯Á¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/Er-6372 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦gÁå¢ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, 21 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: f£ÁߥÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr, ¹ÌqÁØV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁåAqÀ¯ï §®UÀqÉ JzÉUÉ ZÀÄaÑzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 246/15 PÀ®A 279,337,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              13/10/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï, 30 ªÀµÀð, ¸Á: eÁ®ºÀ½î FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÁåªÀĸÀÄAzsÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹AzsÀÄ 13 ªÀµÀð, ±ÉéÃvÁ 10 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ  ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î FvÀ£À mÁl K¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-36/J-2231 £ÉÃzÀÝgÀ°è §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ J®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ, ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁå©Ã£À°è PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzsÀgï ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ JzÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹AzsÀÄ 13 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ±ÉéÃvÁ 10 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ½UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ  mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 247/15 PÀ®A 279,337, 338,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
13/10/15 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ, ¹jªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¸ï. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ §¸À°AUÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: §Ä¼Áî¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/E.f. 4886 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ 18 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, E§âgÀÄ ¸Á: §Ä¼Áî¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÉvÀ¬ÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ, DgÉÆæ §¸À°AUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì  PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸À°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆClÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 201/15 PÀ®A 279,337, 338,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 14/10/15 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-36 J£ï-1629 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼À 25 ªÀµÀð G:ZÁ®PÀ ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-28 ©-8805 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁeï¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 0150 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼À 55 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:CgÀV£À ªÀÄgÀ PÁåA¥ï (ºÉƸÀPÁåA¥ï) vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄUÀzÀĪÀiï ¸Á¨ï, 65ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆõÀ£À¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J-1 ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¨ï ¸Á¨ï, ¸Á: :w¥À஢¤ß.FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 2 ®PÀë ºÀt 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ  J-1 ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ  zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ J-2, 3 gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÉÆõÀ£À¨ÉÃUÀA½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ 50,000/- zÀAvÉ 4 ¨Áj 2 ®PÀë ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 9/10/15 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¨ï ¸Á¨ï, 2)AiÀÄƸÀÆ¨ï ¸Á¨ï 3) ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¨ï ¸Á¨ï, J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:w¥À஢¤ß. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¹gÀªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áèmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀPÁÌV 4 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà gÉÆõÀ£À¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/10/15 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ °èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ 145/15 PÀ®A 498(J),323,504 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3-4 r¦ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2015 gÀAzÀÄ  38 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2015 PÀ®A.420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3)PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:13-10-2015  gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ  ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî  ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ zÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-10-2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¸ÀzÀ°è  AiÀiÁgÉÆà M§â  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹ 236 ªÀÄvÀÄÛ r.¹.L.©. WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²Ã ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹.79,£ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹.100 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ  4-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ºÀvÀÄÛPÀÄt PÁæ¸ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÉ°èj CAvÁ PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨Á£Á¼À ªÀAiÀÄ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÉÆÃgÀÄAZÁ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DvÀ£À CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ.2780/-,MAzÀÄ ªÉƧÉʯï C.Q.500=00, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ£ÀA§gÀ §gÉzÀ °¸ÀÖUÀ¼ÀÄ C.Q.00=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥Á¬ÄAl ¥É£ï C.Q.00=00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 4-30 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 5-30 ¦.JªÀiï.zÀ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 6=00 ¦.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A.420 L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zsÁR°¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.297/2015 PÀ®A420 L.¦.¹.78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆqÉ£ÀÄ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,307,427, ¸ÀAUÀqÀ 149 L ¦ ¹ :- ¢£ÁAPÀ 13.10.2015 gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ DgÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR¯ÁVzÀÄÝ §AzÀĪÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ 22:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ ©ÃgÀ°AUÀ, §qɸÁ§, ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ,²æäªÁ¸À, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ  vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ:30 ªÀµÀð G:PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ eÁ: »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ZÀ£ÀߥÀlÖt vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÁ£ÀÄ °TÃvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀzÁV 12:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ 00:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠰TvÀ ¦AiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀj§tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉ J 24 JA-8055 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ¥Àæw§ÄzÀªÁgÀ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ ºÁUÀÆ zÀ¼ÀgÀ zÉÆrAiÀÄ d£ÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ ºÁUÀÆ zÀ¼ÀgÀ zÉÆrØAiÀÄ EvÀgÀjUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäjUÉ PÀPÉÌÃgÁ ¸À«Ä¥À EzÀÄÝzÀjAzÀ  ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛÃªÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ ¤ªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì vÁ½zÀÝ®èzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀAvÉ §gÀ¨ÉÃrj £ÁªÀÅ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £À£Àß PÀj§tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀå PÀPÉÌÃgÁPÉÌ §AzÀÄ PÀPÉÌÃgÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀPÉÌÃgÁ  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAiÀÄ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄtÚ ¥ÀqɸÀÆgÀ, §qɸÁ§ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ºÉƸÀÆgÀ, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ UÉÆÃV ºÁUÀÆ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀzÀ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ C¹Ì EªÀgÉ®ègÀÄ ¤AwzÀÄÝ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr PÉʪÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÁªÀÅ HjUÉ §gÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁwæ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ°èAiÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è zÀ¼ÀgÀzÉÆrØAiÀÄ 1) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà 2) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 3) ¸ÀtÚeÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà 4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 5) ¸ÉƪÀÄtÚ  vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 6) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 7) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 8) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀtÚ 9) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 10) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 11) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 12) §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄtÚ 13) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà 14) wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà 15) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå  16) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå  17) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 18) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 19) §AqÉ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 20) ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥Àà 21) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà 22) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄV©zÀÄÝ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÊr£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ dPÀAUÉƽ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©ÃgÀ°AUÀ, §qɸÁ§, ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ, ²æäªÁ¸À, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ  CªÀgÉ®ègÀÄ ¨ÉƸÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä Hj£À d£ÀjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ §gÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ JµÀÄÖ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ §gÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ £ÁaPÉ E¯Áè ¸ÀļɪÀÄPÀÌ¼É £Á¼É §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ªÀÄä Hj£ÀªÀgÀ£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉÆzÀgÁqÀºÀwÛzÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ CªÀjUÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ AiÀiÁPÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ¯É CªÀgÀ°èAiÀÄ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÉÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨ÁdÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄqÀ¥À¹zÀÄÝ §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ gÁr¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ, ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆd¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ £À£Àß vÉPÉÌUÉ ©zÀÄݣɮPÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ DUÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄïɯÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ  ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄtÚ ¥ÀqɸÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ, gÀªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §qɸÁ§ vÀAzÉ ¨Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè FvÀ¤UÉ ¸ÁéªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ zÀ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ C¹Ì FvÀ¤UÉ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀtÚ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ , §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄtÚ, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ PÉqÀÄ« PÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄïÁ¯Áè vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ FvÀ¤UÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß G½¹j CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä C°èAiÉÄà £ÀPÀPPÀzÁ¸À ZËPÀ£À°èAiÀÄ ¤AwzÀÝ         gÁdÄUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¨ÉÆ zÉÆj,AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ºÀÄ°PÉj, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉƯɪÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢j E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®ègÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ,§rUÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ  UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ dPÀA ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÉƯÁgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,307,427, ¸ÀAUÀqÀ 149 L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2015 PÀ®A 406 420 323 504 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/10/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀ ²æà µÀtÆäR¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj ¸ÁB JªÀiï PÉƼÀÄîgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. 2010-2011 £Éà ¸Á°£À°è ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀªÀ½ ªÁå¥Áj ªÀiÁqÀĪÀ¤zÀÄÝ  ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è 500 aî PÀªÀ½ ¨É¼É¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj MAzÀÄ aî PÀªÀ½UÉ 900 gÀÆ AiÀÄAvÉ 500 aî PÀªÀ½ Rjâ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 30000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt CzÀgÀ°è G½zÀ ºÀt 4,20000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁUÀ ¦ügÁå¢UÉ £ÀA©¹ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2015 PÀ®A 406 420 323 504 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2015 PÀ®A 143,147,148,324,326,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:13-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CPÀÌ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÀªÀÄä ¥Àè¹ÖÃPï vÁqÀ¥ÁwæAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆArj CzÀÄ £ÀªÀÄä¢zÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ GªÀÄätÚ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ HjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢AiÀÄ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆV GªÀÄätÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÀÄätÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀl¥ÁwæAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÉ£ÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ GªÀÄätÚ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§¢PÀjUÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°UÀ½AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307,
354©, 504, 506, 149 L¦¹ & 3 (1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DPÀÖ 1989 :- ದಿ: 13/10/2015 ರಂದು 10 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ, ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಅಂಬ್ರೇಶ, ಹಣಮಂತ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯಾದ ನಿಂಗಮ್ಮಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸಂಗಡ 8 ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ, ಕೊಡಲಿ, ರಾಡು, ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಿಂಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನಿಗು ನಮಗು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ರಡ್ಡೆಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿರಿ ಮಾದಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 116/2015 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 323, 324, 354ಬಿ, 307, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 326, 307,     504, 506, 109, 149 L¦¹ & 3 (1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DPÀÖ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 25 Dgïìöä (Arms) DPÀÖ :- ದಿ: 13/10/2015 ರಂದು 11 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 13/10/15 ರಂದು 08 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು 2011 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೆ ರಾಜಯಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋದಸಲ ಆದ ಗತಿ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಲೆ ಸೂಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಗಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಹೊಡೆದೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇತರೆ 5 ಜನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ಅಮೀನರೆಡ್ಡಿ ಈತನ ಪ್ರೇರೆಪಣೆಯಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಗಾಯಾಳೂಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 117/2015 117/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 326, 307,  504, 506, 109, 149 L¦¹ & 3 (1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DPÀÖ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 25 Dgïìöä (Arms) DPÀÖ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.