Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 22, 2014

Raichur District Special Press Note

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

:: ªÀÄgÀ¼ÀÄ CqÉØUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½::

             ¢£ÁAPÀ: 22.07.2014 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA. J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃn ¹.¦.L. zÉêÀzÀÄUÀð,  ²æà §¸ÀªÀgÁd ¥ÀįÁèj ¦.J¸ï.L.  zÉêÀzÀÄUÀð,²æà ºÉƸÀ½î ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ,²æà D£ÀAzÀ « lPÀÌtÚ£ÀªÀgï  mÁæ¦üÃPï   zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À  3 ¸ÀܼÀUÀ¼À°è  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ  CqÉØUÀ¼À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr 11,100 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 69,93,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ  CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ° d¦Û ªÀiÁrzÀ  CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
      
        zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À PÀȵÀÚ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀÆUÀ¯ï §æqïÓ ºÀwÛgÀ  1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á:UÀÆUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è  2600 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ,2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: UÀÆUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 6800 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 3] ²æäªÁ¸ï ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï ¸Á: UÀzÁé® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 1700 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

--ªÀiÁ»w ±ÀÆ£Àå EgÀÄvÀÛzÉ. ---

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2014 gÀAzÀÄ    134 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    26,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2014 

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20, 21-07-014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁgÀfgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀdgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: qsÉƺÁgÀ, PÁqÀªÁzÀ JªÀiï.J¸ï.L.J¯ï ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀ JªÀiï.J¸ï.L.J¯ï ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MqÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À 1) ©¦ JPïì.JPïì.JPïì gÀªÀiï 180 JªÀÄ.J¯ï 1 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 23148=40 gÀÆ.. 2) JªÀiï.¹ JPïì.JPïì.JPïì gÀÄ¬Ä 180 JªÀÄ.J¯ï 1 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 3270/- gÀÆ., 3) N.n «¹Ì 180 JA.J¯ï 1 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 2720/- gÀÆ., 4) Mjf£À¯ï eÁ¬Ä¸ï 90 JA.J¯ï 3 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 6960/- gÀÆ., 5) ±Ámï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï 1 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 1970/- gÀÆ., 6) gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï 750 JªÀiï.J¯ï 9 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ QªÀÄvÀÄÛ 5594/- 7) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï 5 ¨ÁPïì QªÀÄävÀÄÛ 11590/- gÀÆ, 8) QAUï ¦ü±Àgï ©AiÀÄgï 330 JªÀiï.J¯ï 1 ¨ÁPïì 1320/- gÀÆ., ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6300/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ  C.Q. 42,042=40 gÀÆ £ÀµÀÄÖ EzÀÄÝ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014, PÀ®A 417 L¦¹ eÉÆvÉ 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÀ ¦ÃgÀ¥Áà ªÁqÉzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ Hj£À CAPÀıÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀUÁݼÉzÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¹zÀ CAPÀıÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 18 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÉýzÁUÀ CAPÀıÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀiÁä E§âgÀÄ M¥ÀÄàvÁÛ E¯Áè CªÀjUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÀAvÉ E®è¢zÀÝgÉ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, CAPÀıÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ £ÀavÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ CAPÀıÀ£À£Éß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÀl »rzÀÄ PÉýzÁUÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ Hj£À AiÀÄĪÀvÀ PÀè§ PÀlÖqÀzÀ°è Hj£À ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀ £À£ÀÄß ¥ÀmÉî, ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥Ánî, ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî, vÀÄPÀgÁªÀÄ ¨sÉÊgÀ£À½î, ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÀUÁݼÉ, UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëzÀ°è CAPÀıÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ PÀgɬĹ J¯Áè ªÀÄÄRAqÀgÀÄ CAPÀıÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ºÀÄqÀÄUÀ-ºÀÄqÀÄV E§âgÀÄ ¦æÃw¹gÀÄvÁÛgÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ «dAiÀÄ®QëöäUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CAPÀıÀ£À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀiÁä E§âgÀÄ «dAiÀÄ®QëöäUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝgÉ E¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ CµÀÄÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ E¯Áè CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CAPÀıÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¸ÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý FUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¹ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CAPÀıÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅ¢®è  CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯Áè PÀgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀzÀ°è£À «.§.¸ÀA.1359 C£ÀégÀ vÀAzÉ G¸Áä£À ¸Á¨ï RÄgÉÆò ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPï zÉêÀt f: ¯Á¥ÀÆvÀ [ªÀĺÁgÁµÀÖç] FvÀ£ÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è UËgÀªÁ¤évÀ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹[Q.±Éæ] ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ C¢üÃ¥ÀvÀæzÀ [¹.¹.£ÀA.378/2008 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ] gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 16-07-2014 gÀAzÀÄ F PÁgÁUÀȺÀzÀ°è zÁR¯ÁVzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ f¯Áè PÀgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ½AzÀ aPÀvÉì ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ£ÀÄß wêÀæ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 20-07-2014 gÀAzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹¢ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ CAzÉà ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UËgÀªÁ¤évÀ ¥Àæ.ªÀÄÄ.zÀAqÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ £ÀqɬĹ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É «rAiÉÆà awæPÀgÀt ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ ºÉ¸Àj£À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-07-2014 gÀAzÀÄ ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉ® JA§ £À¹©£À E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆgÀAr vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀgÉ®ègÀÆ UÉƯÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉ® JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rAiÀÄĪÀ ªÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀÆ Nr ºÉÆzÀgÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 610/- gÀÆ., 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಗುರುಣ್ಣ ಗಂಡೂರೆ ಸಾ; ನವನಿಹಾಳ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 20-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಣವೀರಪ್ಪಾ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಜಗದಾಳೆ,ವಿಠಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಭಾ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆಸಿದ್ದಭಾ, ಪಿಂಟು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ,  ಇವರು ಪಿರ್ಯದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಭ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ,ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ,ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು, ರಕ್ತಗಾಯಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ  ಮೊಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ  ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ನಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಸಾ:ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಪುಂಡಲೀಕ ಎಸ್. ಸಡಕಿನ್ ಇವರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿ ಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರರಾವ ಎ.ಸಿ.ಎಮ್/ಎಸ್.ಯು.ಆರ್. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪುಂಡಲೀಕ ಎಸ್. ಸಡಕಿನ್ ಶೀರಸ್ತೆದಾರ ಪರಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವನು ಸ್ಪೇಷಲ್ ಜುಡಿಷಿಯ ಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ರೌಂಡ್ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೀಲ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಥಾರೈಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಟೀಕೆಟನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಖೋಟಾ (ವಿ.ಐ.ಪಿ ಖೋಟಾ) ದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾ ಖೋಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಿಜರ್ವೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Koppal District Crimesಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 154/2014 ಕಲಂ: 406, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ
ದಿ: 21-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಕಳಕೇಶ ಉಪ್ಪಳದ ಸಾ: ಕಿನ್ನಾಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಬಡ್ಸ ಅಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  1] ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100/- ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿದರೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 10,000/- ರೂಗಳನ್ನು ಬೋನಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಣ ತುಂಬಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 2] ಎಫ್.ಡಿ. ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಣ ದ್ವೀಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇರುವ ಕಂಪನಿಯ 02 ಸ್ಕೀಮ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು, ಗಣೇಶ ಚಿದಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರ 03 ಜನರ ಕೆಳಗೆ ಒಟ್ಟು 267 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 02 ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13,58,850/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಹಣವನ್ನು ಕರಾರಿನಂತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಕೊಪ್ಪಳ, ಕುಕನೂರ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕಮಲಾಪೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 155/2014 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ
ದಿ:21-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-25 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.. ಸಾಹೇಬರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಮೋಹನಪ್ರಸಾದ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ: 21-07-2014 ರಂದು 08-00 ಪಿ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಟಾಂಗಾ ಕೂಟದ ಹತ್ತಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನು 1=00 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80=00 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂತಾ .ಸಿ. ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಟಾಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದಗೌಸ ತಂದೆ ನಜೀರಅಹ್ಮದ ಬಾರೂದವಾಲೆ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1] 2640=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 2] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ¥ÀnÖ. 3] MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಾಪಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತನನ್ನು, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 156/2014 ಕಲಂ: 78 [3] ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ
ದಿ:21-07-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರಿ ಅಮರೇಗೌಡ .ಎಸ್. ರವರು ಠಾಣೆಗ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೇ, ಇಂದು ದಿ: 21-07-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಶಾರದಾ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1] 1200=00 ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ, 2] ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ 3] ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2014 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw £À£Àß CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¹AUÀ£Á¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 92/3 «¹ÛçÃtð 3 JPÀgÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è eɹ©¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ VqÀUÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß d«ÄãÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀqÁ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ D d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ KPÁKQAiÀiÁV (1) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA§½, ªÀAiÀĸÀÄì: 36 ªÀµÀð (2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀA§½, ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð (3) §¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA§½, ªÀAiÀĸÀÄì: 29 ªÀµÀð (4) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð (5) ªÀiÁ½AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀA§½, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð (6) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ £ÀªÀÄä d«Ää£À°è DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÁªÀÅ ZÀ¥Àà°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ, £À£Àß CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà, AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr F ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä°è «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2014 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 21-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA§½, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁAªï oÁuÉ eÁUÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 01 «¹ÛÃtð 60 X 65 Cr «¹ÛÃtðzÀ 3 eÁUÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ £À£Àß CwÛUÉAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀA§½, ±ÀgÀt§¸ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà PÀA§½ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛªÉ. F eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 ªÀµÀð½AzÀ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀjAzÀ®Æ £ÁªÉà PÀ¨ÁÓzÀ°è EgÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ w¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÉÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ (1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï 45 ªÀµÀð (2) ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ zÁåªÀtÚªÀgï, 40 ªÀµÀð (3) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï, 32 ªÀµÀð (4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï (5)  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï, 29 ªÀµÀð (6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï, 29 ªÀµÀð (7) ®PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà zÁåªÀtÚªÀgï, 25 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, CwÛUÉAiÀÄA¢gÁzÀ £ÁUÀªÀÄä, ±ÀgÀ§¸ÀªÀé EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà F eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¤ÃªÀÅ E°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝgÁ, F eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr §r¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ¤UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀA§½, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀA§½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÀað¹ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÄîÌAqÀ 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.