Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 24, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:01-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JQì¸ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä vÀAzÉ JªÀiï.J¸ï.UËqÀ , ªÀAiÀÄ:46ªÀ, eÁ: F¼ÀUÉÃgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁd±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/EJ-7430 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀlÄ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr PÀqÉUÉ EArPÉÃlgï ºÁQPÉÆAqÀÄ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀgÁeï »gÉêÀÄoÀ ¹AUÁ¥ÀÄgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊrUÉ EzÀÝ PÀ°èUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2013 , PÀ®A.279 , 338 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆøÀUÉgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀ. 40, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G, qÉæöʪÀgï ¸Á; gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 4200/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ° ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CqÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÄøÀ¯ï dAUÉèÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: «ÄãÀ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ 3) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ 4) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÁàZÁAiÀÄð ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: CPÀ̸Á°UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£ïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß DAzsÀæ¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà avÀÛgÀAd£ï. r ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÀCªÀjAzÀ 95 °Ãlgï ºÉAqÀ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 950/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013 PÀ®A 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ: 22.06.2013 zÉêÀzÀÄUÀð ±Á¸ÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ 3 d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ¥ÉưøÀ ¥Án¯ï 40ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Hn FvÀ£À£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §mÉÖ ºÀj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2013 PÀ®A. 341,504,355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:


ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 24/06/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  2೦ ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:14/06/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೋಮಶೇಖರ, ಶಿವಾನಂದ, ಪದ್ಮಣ್ಣ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ, ಬೀರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಬೀಡಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:63/2013 ಕಲಂ 147. 366. 504. ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (X)ಎಸ್.ಸಿ  ಎಸ್.ಟಿ  ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್-1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-06-2013

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±À©âgÀ µÁ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À µÁ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀjêÀiÁ © vÀAzÉ ±À©âgÀ µÁ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß »A§¢AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¯ï¥ÉÃl ²®Ä¨É PÁæ¸À-ºÀ©ì PÉÆÃmÉ UÉøïÖ ºË¸À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZï𠧽 EªÀgÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹àÃqï ¨ÉæÃPï §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw PÀjêÀiÁ © EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vɯÉAiÀÄ »A§A¢ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ CAUÁAUÀUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVªÉ, £ÀAvÀgÀ PÀjêÀiÁ © EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ PÀjêÀiÁ © EªÀgÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£À µÁ vÀAzÉ ±À©âgÀ µÁ PÀtfPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 23-06-2013 ರಂದು ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ತಪಶಾಳ, ಸದ್ಯ: ವಿಶ್ವಾಸನಗರ ಕಮಲನಗರ EªÀgÀÄ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಫರೀದ ತಂದೆ ಹಸನ ಶೇಕ್ ರವರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-1973 £ÉÃದರ ಚಾಲಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕಮಲನಗರ ಇತನು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ CAzÁUÀ E§âgÀÆ PÀÆr ಕಮಲನಗರ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತೀರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಉದಗೀರ ಬೀದರ ರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಲನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಗ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ¸ÀzÀj ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ದಾದರಾ ದಾಟಿ ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಚೌಕ ಹತ್ತೀರ ಹೋದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುದ್ದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈPÀ°UÉ ಕಟ್ಟ ಹೋಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð,  ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿzÀÝರಿಂದ ¥sÀjÃzÀ EvÀ¤UÉ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ zÁjAiÀÄ°è ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲದೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತೀರ, ಬಲಗಾಲ ಪಿಂಡರಿ ಹರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಮೃತ ಹೇಮಲತಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ.ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಕಾಟಿ ಜಾವಳಗಾ (ಎಂ.ಎಸ್) EPÉAiÀÄ ಮದುವೆಯು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಇಂದಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೃತಳು ಹುಚ್ಚಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಮರ್ಗಾ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದರು ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಹುಚ್ಚಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 07-06-2013 ರಂದು ತವರು ಮನೆಯಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ºÉêÀÄ®vÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ aQvÉì ಪಡೆಯುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 23-06-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರ ಮೇಲು ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ¦üAiÀiÁð¢ O¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: ºÀ½î gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013, PÀ®A 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ«ÄvÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£ï, G: ªÁZÀªÀiÁå£ï (PÁªÀ®ÄUÁwð PÉ®¸À), ¸Á: £Ë¨ÁzÀ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ¦æ«ÄAiÀÄgÀ ªÀiÁånæPÀë PÉëÄPÀ® PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÁ¸À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ¥ÀæPÁ±À, 3) £ÁUÉñÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ E§âgÀÄ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÁr §A¢zÁݼÉ, £À£Àß eÉÆÃvÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆrj CAvÁ CAzÀÄ dUÀ¼ÀªÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2, 3 EªÀj§âgÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀwñÀ£À eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®èªÁ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ£À eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À°¯Áè CAvÁ CAzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ C½AiÀÄ ¸ÀwñÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192(J)(3) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ PÁ¬ÄzÉ 1964 :-
¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄAiÀiÁå C¼ÉƽîªÀÄoï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 8 £ÉzÀgÀ°è 30*40 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 1992-93 £Éà ¸Á°£À°è SÉÆÃn ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁåj¹ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ SÉÆÃn ¸À» ªÀiÁr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ & £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß DzsÁj¹ ¸ÀPÀðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ, 2) ªÉÊdAiÀÄAw UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ, 3) ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 5) ¸ÀAfë¤ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ 6) ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæÃ¥Áà, 7) ¨sÀÆ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 8) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÁªÉ ºÀÆr ºÁUÀÆ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉAAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ azÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EªÀgÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ ¯ÁUÉÆÃrUÁV ªÀÄ®è¥Àà gÁeÉÆÃ¼É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊPÀqÁ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ UÀ¯ÁèzÀ°ènÖzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆ®¢AzÀ §AzÀÄ zÀtªÀÅ DVzÀjAzÀ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ªÀÄ®VzÀÄÝ  gÁwæ MªÉÄä¯É ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ ±À§Ý PÉý £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÉÆüÉÎ ¸Á: §¼ÀvÀ (©), vÁ: OgÁzÀ (©), EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ vÉUÉPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ 5,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉLJr© ¥ÀPÀÌzÀ°è£À PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ PÀlÖqÀªÀÅ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÁUÀÄ ¯ÁrÓAUï £ÀqɸÀ®Ä lÆj¸ÀA E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ªÉÄÃ£ï «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ “¦ü£ÉÆïÉPïì PÉç¯ï”£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÉç¯ï£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁPÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 CrAiÀÄ UÀÄAr vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ. ¹. ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: DgïnN PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÁ¥À¸ÁìVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¥Á¬ÄAmï¤AzÀ ¦ü£ÉƯÉPïì 3 ¥sÉøï PÉç¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦ü£ÉƯÉPïì 3 ¥sÉøï PÉç¯ï GzÀÝ 200 «ÄÃlgï EzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013, PÀ®A 427, 143, 144, 447, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁww: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ alUÀÄ¥ÀàªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ºÉÆî CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ, £Á®zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹zÀÄÝ £Á®zÀ DPÀqÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®zÀ FPÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgÀ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃvgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀĺÀäzÀ C° EvÀ£ÀÄ eÉ. ¹. ©. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á®zÀ UÀrØAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆr¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj £Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁPÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ gÁwæ 2 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ ZÀÆj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 323, 324, 447, 504, 506, 143, 147, 148 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ alUÀÄ¥ÀàªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢JUÀ vÀªÀää ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 507 gÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀUÀ¼À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀªÀää ºÉÆ®zÀ°è eÉ.¹.©. AiÀÄAvÀæ¢AzÀ PÀrzÀ VqÀUÀ¼À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄ®è¥À£ÉÆÃgÀ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¤uÁð  EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÉÆÃl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉƬÄÛ, §rUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀää ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÀ§¸À¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ CªÀjUÉ L¸Á PÉÊPÀÄ PÀgÉà CAvÁ CAzÁUÀ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« ¤ªÀÄUÉ §ºÁ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉæqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉƬÄÛAiÀÄ »A¨sÁUÀ¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹, PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ PɼÀUÉ PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAR 23-06-2013 gÀAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ Cfð ¸À°è¹¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ °ÃqÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉÆøÀ£ÀUÀgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ E¸ÉÖÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ ¦.J¸ï.L(C.«) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 14,210/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹Öl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 23-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಧನಾಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬಾಬುಲಾಲ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಭೂವಿ, ಸಾ: ಜನವಾಡಾ EªÀgÀÄ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಫುಲೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅರಮಾನ ಹೋಟೆಲ ಎದರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಪೂ ನಂ. ಕೆಎ-38/730 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ತನ್ನ ಟೆಂಪೊ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ ರಾಮ ಮೋರೆ ರವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ¸ÉÆAlzÀ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, zÉà ರೀತಿ ರಾಮ ಮೋರೆ ರವಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಟೆಂಪೊ ಸ್ಥಳದ°èAiÉÄà ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆj£À Cfð ¤ÃrzÀ ¸Áರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄgÀUÀªÀgÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ £ÀjÃgÀ EªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¨sÁvÀA¨Áæ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-17/J-310 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À gÉ¥Éà ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, £ÀqÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fæ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ªÁlgÀ ¥ÉæñÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°A vÀAzÉ gÀ¦üÃPï RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß CfÓ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-10/JPÀÆå-6140 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀdÄÓ¥Á±Á vÀAzÉ ºÀQêÀĸÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ), vÁ:  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. J¦-28/n¹-9335 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ UÉÆÃj¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉÃAiÀÄ, ¥Áä¨Á¬Ä EªÀgÉ®èjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ  ಉ|| ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ  ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ ಸಾ|| ಏತೆಬಾರಪೂರ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕ  ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ರಾವುಲ ತಂದೆ ಭಾವಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ವ|| 10 ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 22-06-2013 ರಂಧು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 04.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಪಡ ಕರಿದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸಮಿಮ ವಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಹುಲ ಇತನು ಪಾಪಡ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುವದನ್ನು ನೋಡತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಗ ಬಾಬು ತಂದೆ ಭೀಮಸಿಂಗ ಇತನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು ಆಗ ನಾನು ಸದರಿ ಬಾಬು ಇತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊಡೆಯಬೇಡಾ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಬಡೆದು ಅನಾಹುತಾ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಅಂತ ಪುನಃ  ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡಗರ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದನು ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ಹುಡುಗರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಭಾವಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಇವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾವಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ, ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾವಸಿಂಗ ,ನಾರಾಯಣ ತಂಧೆ ದಾಮಲಾ ರಾಠೋಡ, ಶಾಮರಾವ್ ತಂಧೆ ಅಂಬುನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಮು ತಂದೆ ಮೋತು ರಾಠೋಡ ಇವರು ಸಹ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ರಾವುಲ ಇವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಂದಾಪೂರಕ್ಕೆ ತಂಧು ಸೆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ರಾವುಲನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೋಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಾವುಲ ಇತನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹಿನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಾಬು ತಂಧೆ ಬೀಮಸಿಂಗ ಪವಾರ ಇತನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾವುಲ ಇತನ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:153/2013 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:23-06-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲಾಪೂರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಟವಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತಡೋಳಗಿ ಇವರ ಹೋಟೆಲ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ತಡೋಳಗಿ,ರವಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ,ಸತೀಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಖಾನಾಪೂರ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ರಾಮಾ,ಅಮೃತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ,ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ,ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ,ಅನೀಲ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ರಂಜೇರಿ  ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟವಾದ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3150-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಸಂತಾನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಡು ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಾನು ನೇತಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ವಿ ಮಠಪತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹೊಲಸೆಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:21.06.2013 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:22.06.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೇಕರಿಯ ಅಶೋಕ ಉಡಗಿಯವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 12-13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಲಕೇಜಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಪರ ವೈಯರ್ ಬಂಡಾಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಃಕಿಃ 99,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಂತಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:136/2013 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.