Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 16, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes


 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2015 ಕಲಂ. 380, 457 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:15/09/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 17.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವೆ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:11/07/2015 ರಂದು ಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ  ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:13/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ ಪತ್ತಾರ ಇವರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲಮಾರಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ  ಅಕಿ 24500/- ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11/07/2015 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13/07/2015 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಹೆಂಡರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಲು ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.209/2015 ಕಲಂ.380, 457 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2015 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 14/9/2015 gÀAzÀÄ 19;10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §®±ÉlÖººÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀnÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ 80 gÀÆ. §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ -14 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzjªÀ¤AzÀ 530=00 gÀÆ. £ÀUÀÄzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ an MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
¯ÉêÁzÉë ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಜಾತಿ:ಕಮ್ಮಾ ವಯ-68ವರ್ಷ  ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.EªÀgÀ  ಮಗನಾದ ಕೆ.ನವೀನಕುಮಾರ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸದರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚೆಕ್ಕುಗಳು 6[ಆರು] ಪಡೆದು ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ತಾವು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ 4 [ನಾಲ್ಲು] ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಉಳಿದ 2 [ಎರಡು] ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184 /15, PÀ®A: 38,39 KARNATAKA MONEY LENDERS ACT 1961 & U/S 3 & 4 KARNATAKA PROHIBITION OF CHARGING EXORBITANT INTEREST ACT 2004CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2015 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-09-2015

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Àt¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆãÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¸ÀgÀ¥ÀÆgÀ QtÂÚ vÁAqÁ, vÁ: & f: PÀ®§ÄVð gÀªÀgÀ vÁAqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï, QñÀ£À vÀAzÉ UÉƦZÀAzÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄ®ªÀĹAUï, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥sÀÆ®¹AUï, ¸ÉÆäAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, gÀÄPÀ̪ÀiÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀoÀ×½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjUɪÀiÁä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀqÀ®Ä atV UÁæªÀÄzÀ PÀªÀiÁAqÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-29/JA-0734 £ÉÃzÀgÀ°è J®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß DgÉÆæ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ QtÂÚ vÁ: & f: PÀ®§ÄVð EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß ªÀ¼ÀTAr-PÀoÀ×½î ªÀiÁUÁðªÁV PÀoÀ×½î ªÀÄjUɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÞ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ªÀÄjUɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÞ£À E£ÀÆß MAzÀÄ Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è ªÀ¼ÀTAr-PÀoÀ×½î gÉÆÃqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀÄÄPÀÛ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°èè EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥sÀÄ®¹AUï EªÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄ®ªÀĹAUï EªÀjUÉ §® JzÉUÉ §® PÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, QñÀ£À vÀAzÉ UÉƦZÀAzÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½ÃUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÉƤAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è, UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÉÆ fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2015, PÀ®A 420 L¦¹ :-
2014 ರ ಜನೇವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾನ ಪಾಟಿಲ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ gÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: £ÀÆå PÀgÀqÀ£ÁPÁ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ಹುಲಸೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ರೊ ಫುಡ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ ಲಿ. ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ಸ ತೋರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ ನೀವು 10,00,000=00 ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. ದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ ಮಾಡಿ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 70 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟಿ ಹಣ ವಾಪಸ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುನಃ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪವನ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶಿರೂರೆ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹುಲಸೂರ (ಕೆ), ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರು ನಂಬಿ ಅದರಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಕಾಕಾರಾದ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶಿರೂರೆ ಸಾ:ಹುಲಸೂರ [ಕೆ] ರವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು 5,000=00 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಾಂಕ 19-01-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿತನ ಜಾಗ್ರತಿ ಆಗ್ರೋ ಫೋಡ್ಸ್ & ಇನಫ್ರಾ ಪ್ರೋಜೆಕಟ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೀದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಕಾಕಾ ಸಿದ್ರಾಮ ಶಿರೂರೆ ರವರು 10,00,000=00 ರೂ ಸಾರಾಸ್ವತ ಕೊ ಆಪರೆಟಿವ ಬ್ಯಾಂಕ ಪೂನಾದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13-11-2014 ರಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ದಾಖಲೆ ಝೆರಾಕ್ಸ ರಸಿದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಕೇಲವು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ದೆಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಹಣ ಪಡೆದ ಆದರೆ ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್ಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸತ್ಯವಾನ ಪಾಟಿಲರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯವಾನ ಪಾಟಿಲರು ಸಾಂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೆ ತರಹ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಇದು ಮೋಸತನದ ದಂಧೆ ಮೋಸಗಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಂತೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ಬೀದರ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 15-09-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2015, PÀ®A 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸Àa£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ 2014 gÀ d£ÉêÀj wAUÀ¼À°è vÁ£Áf ¸ÁªÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁeï vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÀªÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á; £ÀÆå PÀgÁqÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ eÁUÀÈw DUÉÆæ ¥sÀÄqÀì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃl °. MAzÀÄ ¥ÁA¥ÉèAlì vÉÆÃj¹ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À GvÁàzÀ£É EzÉ ¤ÃªÀÅ 10,00,000=00 ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÉð £ÀA. zÀ°èAiÉÄ MAzÀÄ DqÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ¥sÁªÀÄð ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ 10 ®PÀëPÉÌ 70 wAUÀ¼À°è 1 PÉÆn ºÀt ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉAiÀÄÄ«j »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è DqÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ PÉÃAzÀæ PÀlÖqÀ PÀbÉÃj ¤«Äð¹ ¥ÀÄ£ÀB PÀA¥À¤¬ÄAzÀ 40 ®PÀë ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ EzÀÄ ¤d CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀA© CzÀgÀAvÉ 10 ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ CzÀgÀ°è 10,05,000=00 gÀÆ AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 11-10-2015 gÀAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ zÁR¯É gÉhÄgÁPÀì gÀ¹¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀjUÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ CªÀjAzÀ PÀÆqÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀ DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁUÁÝ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ DqÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ±ÉqÀÄØ ªÀiÁr®è, ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F AiÉÆÃd£É §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁvÀ£Ár®è, £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀvÀåªÁ£À ¥Án®gÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀvÀåªÁ£À ¥Án®gÀÄ ¸ÁAUÀ°UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸Àì PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ EzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£ÀzÀ zÀAzsÉ ªÉÆøÀUÁgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À°è ¨sÁ°Ì, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆPÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 PÉÆÃn gÀÆ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.