Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 4, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2013

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ AiÀiÁZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV JqÀPÁ® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAUÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÉëPÁ UÀAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÁzÁ¸À UÀ°è, ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁV DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ZÀ¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ZÀ¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¸ÀªÀwÃxÀ𠲪ÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ Hl PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ®ÆègÀ vÁAqÀzÀ ¤ªÁ¹ ¸ÉÆêÀÄ®Ä ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw ¢£À ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÀÄ EµÉÆÖÃvÀÄÛ DzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆÃuɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ §A¢®è CªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ M¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ K¼ÀÄwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¹zÀÝ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ EgÀ¥Àà ±Á¬ÄgÉrØ, «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ UÀqÀ©, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §ÄPÁÌ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä M¼ÀV¤AzÀ PÉÆArºÁQPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ M¼ÀV¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±À§Ý §gÀ°®è DUÀ ¨ÁV°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ¹UÉ CqÀتÁV ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-12 gÀAzÀÄ DtzÀÆgïªÁr UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ f.J¸ï ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DtzÀÆgï ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ PÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÁmÉÆâ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: DtzÀÆgÀ, DtzÀÆgÀªÁr, §PÀZÁr, PÉÆüÁgÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ §½ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 9425/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-12 gÀAzÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ f.J¸ï ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É  ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ºÉqÉØ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï, PÀAUÀn, C¯Áè¥ÀÆgï, £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ, UÁzÀV EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ §½ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 6575/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 104 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 427 L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3 ¦.r.¦.¦ DåPïÖ 1984 :-
¢£ÁAPÀ 29-11-2013, 30-11-2013 ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÃWÁ EAf¤ÃAiÀÄjAUï E£Áàç¸ÀÖçPÀÑgï °«ÄmÉqï gÀªÀgÀÄ ºÁ®½î PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ©.J¸À.J£À.J¯ï. (¯ÁåAqÀ ¯ÉÊ£ï) PÉç® ªÉÊgï eÉ.¹.¦ EAzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¤«ÄÃvÀå PÉÃzÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 «ÄÃlgÀ zÀµÀÄÖ ¯ÁåAqÀ ¯ÉÊ£ï ©.J¸À.J£À.J¯ï PÉç® ªÉÊgÀ QvÀÄÛ ºÁQ CAzÁdÄ 21,530/- gÀµÀÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄß ©.J¸À.J£À. J¯ï. E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À eÉ.vÀ.N. ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಿನಹಾಜುರರಹೆಮಾನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಯೋಸುಪಪೊರಾ ಹೊರ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9476 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿರುªÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2013 jAzÀ 22-11-2013 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ಚೆಸ್ಸಿ.ನಂ. 04A16F32552, ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. 04A15K32748  ನೇದ್ದು EzÀÄÝ, C.Q 18,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ EªÀgÀÄ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/7205 ನೇದರ ಮೇಲೆ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ E£ÉÆßAzÀÄ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-25/5874 ನೇದ್ದು ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚಾಲಕನಾದ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಮ.ಜಾನಿಮಿಯಾ ಸಾ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಲ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗೌಸ ತನ್ನ ಲಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß ಲಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಬ್ರೀಜ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹೋಸ ಲೇಔಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಪಿ-07/ಜಿ-2421 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ರಾಂಗ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಲಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ  ಗೌಸ ಈತನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/5874 ನೇದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು, EzÀjAzÀ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಲಾರಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/5874 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಕೂಡಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ಗೌಸ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನು ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಬಲ ಕೈಗೆ ಎದೆಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 394, 397, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà 3 d£ÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆV ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è£À ²æà AiÀįÁè°AUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è£À JgÀqÀÄ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ ºÁgɬÄAzÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4000/- jAzÀ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆV ªÀÄA¢gÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÀ C¯Éèà ªÀÄ®VzÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀgÀ ±À§Ý PÉý JzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀÄ £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÁgɬÄAzÀ §®Q«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8139964743 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ WÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄoÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


   

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2013

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ AiÀiÁZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV JqÀPÁ® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAUÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÉëPÁ UÀAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÁzÁ¸À UÀ°è, ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁV DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ZÀ¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ZÀ¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¸ÀªÀwÃxÀ𠲪ÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ Hl PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ®ÆègÀ vÁAqÀzÀ ¤ªÁ¹ ¸ÉÆêÀÄ®Ä ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw ¢£À ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÀÄ EµÉÆÖÃvÀÄÛ DzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆÃuɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ §A¢®è CªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ M¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ K¼ÀÄwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¹zÀÝ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ EgÀ¥Àà ±Á¬ÄgÉrØ, «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ UÀqÀ©, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §ÄPÁÌ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä M¼ÀV¤AzÀ PÉÆArºÁQPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ M¼ÀV¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±À§Ý §gÀ°®è DUÀ ¨ÁV°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ¹UÉ CqÀتÁV ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-12 gÀAzÀÄ DtzÀÆgïªÁr UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ f.J¸ï ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DtzÀÆgï ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ PÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÁmÉÆâ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: DtzÀÆgÀ, DtzÀÆgÀªÁr, §PÀZÁr, PÉÆüÁgÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ §½ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 9425/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-12 gÀAzÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ f.J¸ï ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É  ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ºÉqÉØ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï, PÀAUÀn, C¯Áè¥ÀÆgï, £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ, UÁzÀV EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ §½ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 6575/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 104 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 427 L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3 ¦.r.¦.¦ DåPïÖ 1984 :-
¢£ÁAPÀ 29-11-2013, 30-11-2013 ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÃWÁ EAf¤ÃAiÀÄjAUï E£Áàç¸ÀÖçPÀÑgï °«ÄmÉqï gÀªÀgÀÄ ºÁ®½î PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ©.J¸À.J£À.J¯ï. (¯ÁåAqÀ ¯ÉÊ£ï) PÉç® ªÉÊgï eÉ.¹.¦ EAzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¤«ÄÃvÀå PÉÃzÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 «ÄÃlgÀ zÀµÀÄÖ ¯ÁåAqÀ ¯ÉÊ£ï ©.J¸À.J£À.J¯ï PÉç® ªÉÊgÀ QvÀÄÛ ºÁQ CAzÁdÄ 21,530/- gÀµÀÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄß ©.J¸À.J£À. J¯ï. E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À eÉ.vÀ.N. ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಿನಹಾಜುರರಹೆಮಾನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಯೋಸುಪಪೊರಾ ಹೊರ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9476 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿರುªÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2013 jAzÀ 22-11-2013 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ಚೆಸ್ಸಿ.ನಂ. 04A16F32552, ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. 04A15K32748  ನೇದ್ದು EzÀÄÝ, C.Q 18,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ EªÀgÀÄ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/7205 ನೇದರ ಮೇಲೆ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ E£ÉÆßAzÀÄ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-25/5874 ನೇದ್ದು ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚಾಲಕನಾದ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಮ.ಜಾನಿಮಿಯಾ ಸಾ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಲ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗೌಸ ತನ್ನ ಲಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß ಲಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಬ್ರೀಜ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹೋಸ ಲೇಔಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಪಿ-07/ಜಿ-2421 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ರಾಂಗ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಲಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ  ಗೌಸ ಈತನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/5874 ನೇದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು, EzÀjAzÀ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಲಾರಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-25/5874 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಕೂಡಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ಗೌಸ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನು ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಬಲ ಕೈಗೆ ಎದೆಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 394, 397, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà 3 d£ÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆV ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è£À ²æà AiÀįÁè°AUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è£À JgÀqÀÄ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ ºÁgɬÄAzÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4000/- jAzÀ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆV ªÀÄA¢gÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÀ C¯Éèà ªÀÄ®VzÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀgÀ ±À§Ý PÉý JzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀÄ £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÁgɬÄAzÀ §®Q«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj £ÁUÀgÉqÉØ¥Áà @ °AUÁgÉrØ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8139964743 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ WÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄoÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


   

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ §¸Àì¥Àà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-11-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ vÀ¯É  ¸Àj¬Ä®è¢zÀÝjAzÀ (ªÀiÁ£À¹ C¸Àé¸ÀÜ) CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ  F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢zÀÄÝ, aQvÉìUÁV §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢: 04.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ  ²æÃPÁAvï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà Dj, 26 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:¹«¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.03.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmɬÄAzÀ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ ¦PÀ¥ï qÁåA£À ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÁ®ÄeÁj ¦PÀ¥ï qÁåA£À ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »AzÀ®ªÀĤ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð,eÁ.ºÀjd£À G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄgÀ½UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 21/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¦ügÁå¢ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄAr£ÉÆêÀÅ DV ªÁvÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ DUÀzÉà JgÀqÀÄ §rUÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÁUÉÎ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ.03.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ vÀ£ÀVzÀÝ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà gÁwæ 8.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw ®Qëöäà ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ¢: gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ 26 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀÄ G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ-03-12-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.00UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ PÀÄj ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ £ÀA-01 ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà PÀvÉÛgÀ 30ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA-02 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 35 ªÀµÀð  FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀªÀ£Éà F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ  EªÀ¼ÀzÀÄ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÁwæ 20.30UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà PÀvÉÛgÀ 30ªÀµÀð,ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 35 ªÀµÀð,  £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §AqÉÃgÀ¥Àà 30ªÀµÀð, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 30ªÀµÀð , F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà 30ªÀµÀð,   J®ègÀÆ eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà F ªÀqÀØgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁUÉÊw CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ DgÉÆævÀgÀ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ  §rUÉ(PÀnÖUÉ)¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽzÀÄÝ CzÉ.ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖ GAlĪÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 339/13 PÀ®A. 143,147,504,354,323,324,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.3(1) (10) J¸ï ¹ J¸ï n DPÀÖöå-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÉêÀw FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÀ¼Éà ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CvÉÛ, £Á¢¤ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà fãÀÆgÀÄ ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï vÀUÉÆà CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢zÀgÀ¼ÀÄ £Á£ÉÃPÉ ¤£Àß £ÀA§gï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî° CAvÁ CAzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆ ªÀiÁvÁqÁPÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C£Àß®Ä £ÀAvÀgÀ E¯ÁåPÀ §A¢¢Ýà £Àr ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀA§gï vÀUÉÆà CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  CµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢ CvÉÛ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ°è£À d£À £ÉÆÃr AiÀiÁPÀ §A¢zÀÝ CªÀ£ÀÄ CAvÁ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÀiÁvÁr C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀ£À¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ¤UÉ UÉÆwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzUÉÉ zsÀPÉÌ DUÀĪÀAvÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr 4 d£ÀgÀ DrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §zÀÄQgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ F PÀÈvÀåPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2013. PÀ®A.509,L¦¹ 3(1)(xi),J¸ï s¹.J¸ï.n ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁzÀPÀ C° £ÉtQ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 J®ègÀÆ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄÌ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB gÀªÀÅqÀPÀÄAzÀ vÁB¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E¯Áè E°è wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 02-13-2013 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 2 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆrè, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁUÀgÁd, ºÀÄ°UɪÀÄä, EªÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÉªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2013 PÀ®A.143,147,148,504,324,354,307 gÉ/« 149 L¦¹ & 3 (I) (X) (XI) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

  zÉÆA©  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü gÁd¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ: ¦AeÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÁådå«zÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀA 2 ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀÄUÉÆ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ PÉÆqÀ®Ä ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÁ ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÁtÂAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 300/2013 PÀ®A. 143,147,148, 323 324 504 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ದಿನಾಂಕ 03.12.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)    AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ2)   DAd£ÉÃAiÀÄå PÉÆgÀªÀgÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೀಮಪ್ಪ ಅಗಸರ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಂದ ಬೈದು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ತೊರಡಿಗೆ ಒದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âgï ¸Á¨ï ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) ªÀĺÀ§Æ¨ï 3) ¨Á±Á 4) R¢Ãgï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯ÉøÁ¨ï vÀA: C°¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À, ¸Á; vÀÄ«ðºÁ¼À. vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ©ÃUÀjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±ÀzÀ PÉøÀÄ ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAr®è CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ  ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506, ¸ÀºÁ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G: «zsÁåyð ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ vÁ : ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ  vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ 11 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ CgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 ªÉÊ.9292 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ®AUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÀ«vÁ¼ÀzÀ eÁÕ£ÀªÁ»¤ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, gÉÆÃr£À JqÀªÉÆUÀ먀 ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢£À MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï n.¹. §¸ÀÄì £ÀA: PÉ.J.36 J¥sï.789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¨ÁåqïÓ £ÀA: 936 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ §¹ì£À »A¢£À qÉÆÃgï¢AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆrØzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ, ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ §®UÁ®Ä, §®UÉÊ UÁAiÀĪÁV JzÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ DVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¸ÁzÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 151/2013 PÀ®A; 279,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
             ದಿನಾಂಕ: 04-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ:35 eÁw: ¥ÀzÀä¸Á° G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÁr vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVj ºÁ:ªÀ: ZÀAzÀæ§AqÁ-¥ÉÆÃvÀίï gÉÆÃqï «±Àé£ÁxÀ/C° PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ನಗರದ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರೋಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ, ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಪೋತ್ಗಲ್ ರೋಡ ಕಡೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ  ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA-36/S- 1129 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ರಾಯಚೂರಿನ ಡಿಪೊ ನಂ: 02 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: KA-32-F- 1136 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿದ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು..
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.12..2013 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.