Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 10, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಣ್ಣೂರು ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 1-29/1 ಖೂಬಾ ಪ್ಲಾಟ ವರು ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದಿನಾಂಕ 08-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು,  ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ 09-05-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಲು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ  22 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಅ.ಕಿ 720000 ರೂ, 4 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು 270000/- ರೂ,  ಹಾಗೂ ನಗದು 10000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10-05-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 69/2012 ಕಲಂ 454 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

¢: 09-05-2012 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÄgÀÄ-UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁA§gï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-34 JªÀiï-6618 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè vÀ£Àß ªÀiÁjw ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-34 JªÀiï-6618 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄAzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-9188 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£Ágï PÁgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀæ±Àgï UÀrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ,EzÀjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ ¹gÁdÄ vÀAzÉ EeÁeï CºÁäzï, gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ï¸Á§, £À¹ÃªÀiÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ gÀ¦üÃPï J®ègÀÆ ¸Á;§¼Áîj d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀæ±Ágï ªÀÄvÀÄÛ PÁgï£À°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÀAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/12 PÀ®A. 279, 337,338,304(J), L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


 

¢:08-05-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ: «gÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, 35ªÀµÀð. ºÀjd£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ CzÉà Hj£À ªÀÄįÁè¸Á§ C£ÀÄߪÀ£ÉÆA¢UÉ, ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï gÀAUÀ£Áxï eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ¢: 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉïï AiÀÄ®èªÀÄä wAwV EªÀgÀ ºÉÆmÉîzÀ°è UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå¤UÉ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ²æà ²ªÀ°AUÀªÀÄä vÀAzÉ: ±ÀgÀtAiÀÄå, 39ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 10/2012 PÀ®A 174 ( ¹ )¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 09-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: PÉÆvÀè¥Àà, 35ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ. FvÀ£À SÁ¸Á CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ; ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FPÉUÉ 2 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ: ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ( ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ ¢£Á®Ä ¨ÉUÀ£É JzÀÄÝ ºÉArUÀ¸À §½AiÀĨÉÃPÀÄ , ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV zÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÀĽvÀÄ w£Àß®Ä ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁVÃgÀÄ EnÖzÉÝ£ÀÄ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ QÃgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹, vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨Á«AiÀÄ°è fVzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2012 PÀ®A, 498(J),306,302 ¸À»vÀ 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢B 09-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀiË£ÉñÀ fÃ¥À £ÀA B JA.ºÉZï-13/J-5407gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB §®èlV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA§gÀ B JA.ºÉZï-13/J-5407gÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ©zÀj£À vÀnÖ ºÁQ vÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁeÁ¸Á§£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ §¹ÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ fæ£À mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ gÁeÁ¸Á§£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄRÀPÉÌ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA [PÀlUÀgÀ] GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBªÀÄ®èl gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®AB 279.336,304 [J] L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 9.05.2012 gÀAzÀÄ qÁwð ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, 45ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ²PÀëQ. ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 1-4-160/24, zÁvÀgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ zÁvÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆäAiÀÄ E½eÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊQÛ vÀ£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C.Q.gÀƼÀ 54,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A: 392 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2012 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,000 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-05-2012
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¦®AUÉÆ®è ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: PÁA§¼É ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DAzÀæzÀ ¥ÀgÀ¹¥À°èAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-39/1018 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ 09 gÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀV ²ªÁgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ EZÀgï ªÁºÀ£À £ÀA JA.ºÉZï-41/f-5230 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆ»AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀgÀÄSÁ£À eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á:À «£Á¬ÄPÁ, vÁ: ¥ÀnÖ f¯Áè ¥ÀævÁ¥ÀUÀqÀ (AiÀÄĦ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¢£ÁAPÀ 30/04/2012 gÀAzÀÄ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÉÆÃzsÉà ¸Á: PÁA§¼É ªÁr EvÀ£À vÀAzÉ AiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-39/E-2709 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§Äݯï gË¥sï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è£À PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV GªÀÄäUÁð D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï gÀ²Ãzï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ªÉÄøÀÛj, ¸Á: gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁlzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ aªÀÄtÂAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¥ÀlÆè® ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: mÉÃPÀ®¥À°è vÁ: «PÀgÁ¨ÁzÀ, f: gÀAUÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀļÁeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀļÀeÁ ¨sÀªÀ¤ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-36/JPÀë-5051 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ fÃvÀÄ zsÁ§zÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä J®ègÀÆ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA§¬Ä PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁgÀ¸À ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ vÁgÀªÀiÁä gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁgÀªÀiÁä gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ »AzÀUÀqÉ £Á¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄUÀÄ £Á¬Ä ¨Á¬ÄAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj £Á¬ÄUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj £Á¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄRªÀÅ ¥ÀÆwð £Á¬Ä wA¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JqÀUÁ®Ä wA¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/019-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉjUÉ AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ CUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CxÀªÁ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £Á¯ÉAiÀÄ° ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï D¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¨É¹Û ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: PÁå±ï PÀ¯ÉPÀÖgï EArAiÀÄ£À ªÉÆmÁgÀì ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-53 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀĤAiÀiÁgï vÁ°ÃA ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ, DgÉÆæ GªÀÄgÀ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 48,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ @ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ನಂದಿ ಸಾ|| ಪಂಡರಗೇರಾ ಹಾ||ವ|| ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನನಗೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ  ಹುಲಿಯಪ್ಪಾ ನಂದಿ  ಇತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 20-05-2011 ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 8 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ 2 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 06-05-2012 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 49/2012 ಕಲಂ 498(ಎ) 323 504 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಯ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಗದಲಗೆ ಸಾ|| ಜಮಗಾ (ಆರ್) ತಾ|| ಆಳಂದ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಬಾಬುರಾವ ಇತನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:07/05/2012 ರಂದು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಘನಾತೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್‌‌‌ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಮೇಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತರಲು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ , ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನಿತರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ನಾನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 67/2012 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.