Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 11, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄAdļÀ 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ, ¸Á:-SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, £ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁªÀÅzÉÆà £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÀÆ PÉüÀzÉà DPÉUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:10-12-2011 gÀAzÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ £À£ÀUÉ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀÄwÛ®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CvÉÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä CqÀØ §AzÁUÀ DPÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ, DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ«zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAR: 11.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2011 PÀ®A: 498(J) 323,504,506,324, gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃ. ¸ÀĨÁâgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©gÁªÀÄAiÀÄå, 45ªÀµÀð, zÀ£ÀUÀ¼ÀªÁå¥ÁgÀ eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà PÁåA¦£À ¸ÀgÀzÁgÀªÀÄä EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À ªÉAPÀl¸ÀĨÁâgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÉÆÃmÉAiÀÄå ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ JqÀUÉÊ QgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 405/2011 PÀ®A.323,324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁå£ÉÃdgï D¥ÀgÉñÀ£ïì C3i ² PÀ£Àì¯ïmÉAmïì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¥sÁgï mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-12-2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀªÉÄñÀ DmÉÆêÉÆèÁ¬Ä¯ïì CAUÀrAiÀÄ°è ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ vÀªÀÄä mÁmÁ ªÉÆÃmÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ ©r ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ mÉæÃqï ªÀiÁPÀð£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr mÁmÁ ªÉÆÃmÁ¸Àð PÀA¥À¤UÉ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄðgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Éç°UÉ ºÉÆð¸À®Ä vÀzÀÆæ¥ÀªÁV ºÉÆðPÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ vÀAiÀiÁj¹ ªÀAa¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2011 PÀ®A: 51, 63 PÁ¦ü gÉÊmï PÁAiÉÄÝ 1957 ªÀÄvÀÄÛ 417 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 9-12-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA PÉÌ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ
§¸ÀªÀtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï , zɪÀtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï ,PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA;DzÉ¥Àà ,DzÉ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï , PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zɪÀ¥Àà vÀA;DzÉ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀA;gÁd¥Àà §Äjè ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÀzÀælV vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á°£À ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À E§âgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ PÉüÀÄwÛÃj K£À¯Éà JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2011 PÀ®A;143.147.504.323. gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.À


 

¢£ÁAPÀ: 09-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAmÉUÉ UÀzÀælUÁæªÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA;©üêÀÄtÚ, CªÀÄgÉñÀ vÀA;©üêÀÄtÚ , ®PÀëtÚ vÀA;©üêÀÄtÚ §Äjè , ©üêÀÄtÚ vÀA;zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA;zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀA; vÀA;gÁd¥Àà ,AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA; gÁd¥Àà ,gÁd¥Àà vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;gÁd¥Àà J¯ÁègÀÄ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÀ®Äè,gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉêÀÄtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ;40 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ ºÀt ¸Á® PÉÆlÖ §UÉÎ CªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ CAvÁ GzÉñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ DvÀ£À CtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÉêÀÄtÚ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁr¤AzÀ PÀ®Äè¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽî¹zÀÄÝ C®èzÉà ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CtÚA¢gÀÄ ©qÀ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ ºÉêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2011 PÀ®A 143.147.148.323.324,355.504.gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ;- 09-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¤®ªÀAf FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: CAiÀiÁå¼À¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¤®ªÀAf.2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¤®ªÀAf. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉêÀ¥Àà£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÀoÀAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2011 PÀ®A:341,504,324,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢.07-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GB QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸ÁB §®èlV EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆqÉPÀ¯ïè °AUÁAiÀÄvÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ F NtÂAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrAiÀĤßmÁÖV¤AzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV VgÁQ DUÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß QwÛ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀĪÁUÀ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV CPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ CªÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆåÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2011 PÀ®AB 323,354,504,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢B9-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄħ vÀAzÉ CºÉªÀÄzÀSÁ£ï ªÀ:30 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉ°ØÃAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-29-eÉ-4880 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DAiÀÄħ FvÀ£ÀÄ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J-36 n.©.6883 £ÉzÀÝgÀ ZÁD®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀÄß DAf£ÉAiÀÄå PÁåA¥À£À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄÉ JzÀÄjUÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ EvÀ¤UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2011 PÀ®AB 279,338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 10-12-2011 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà

¸ÀÆUÀÆgÀÄ 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1245/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2011 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2011 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-12-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ºÀÄUÉÎ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è£À ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è zÉʪÀvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀÄUÉÎ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀj ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ ¸Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð, EªÀgÀ£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár PÉÆÃ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ CzÉà ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 302 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 498(J), 304(J), 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C²éä UÀAqÀ PÀ¯Áåt QAr ªÀAiÀÄ; 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) EªÀ½UÉ zÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Áåt vÀAzÉ CqÉ¥Áà EªÀ£ÉÆÃA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 6-5-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000=00 §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ JAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉUÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-12-2011 gÀAzÀÄ C¹é¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ¯Áåt vÀAzÉ CqÉ¥Áà, 2) CqÉ¥Áà QAr, 3) gÀAUÀªÀiÁä QAr, 4) §®©üêÀÄ vÀAzÉ CqÉ¥Áà QAr, 5) eÉÊAiÀIJæà UÀAqÀ §®©üêÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄ°è±É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: RqÀPï GªÀÄäUÁð, vÁ: ¤®AUÁ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀÄ [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ PÀÄgÀħÄgÀĪÁrUÉ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.ºÉZï-12/rDgï-3525 PÀ¥ÀÄà PÀ®gï, £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, gÁwæ 2345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, DUÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ UÀ¤ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ L/© JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39/6785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfãÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆÃ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸Á: vÁ½PÉÆÃn EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÆÃ¥ÀªÀÄä EªÀgÀ JqÀ UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀįÁ® vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ JPïì.J¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-9447 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¯Á® ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýè UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39/7537 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ºÉçâgÀ½£À ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¥ÀjÃmï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À J¸Áìgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¯Áj QèãÀgï CA§jõÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀÄqÀV ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-02/EDgï-9128 £ÉÃzÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÉÆgÀRArUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸ÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ fÃ¥À£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ jAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazï UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 341, 323, 352, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-12-2011 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ZÉ£ÀߥÁà ªÉƼÀPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁzÉñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ eÁAw 2) £ÀlgÁd vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ zÁj ©r CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. ಬಿ-16 ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-04, ಇಬಿ-8377 ಯಮಹ ಆರ್.ಎಕ್ಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸಚಿನ ಇವರ ತಂದೆ ತಿರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11:50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-04, ಇಬಿ-8377 ಯಮಹ ಆರ್.ಎಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್-2002, ಇಂಜಿನ ನಂ:47L516668 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: 01L47L516668 ಇದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 25,000/-ಇದ್ದು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:132/2011 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಸಾವು:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಕಂಬಾರ ವಯ;45 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ;ಕಂಬಾರ ಉ; ಕಂಬಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸಾ;ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ;ಜಿ;ಬೀದರ ಇವರ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶ ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ @ ಸಿದ್ದು ಇತನು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಜಾಜ ಅರ್ಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದನ್ನು. ನನ್ನ ಮಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ @ ಸಿದ್ದು ಇತನ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಪ್ಪಾ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 10-12-2011 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಂ.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ ,ದಶರಥ ತಾವರಗೇರಾ , ಮೂರು ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ @ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಇವರು ಧೂಳಿನ ಹೊಗೆ ಹೋರಗೆ ಹಾಕುವ ಚಿಮಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಛತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಛತ್ತಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ. ಬಜಾಜ ಅರ್ಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 365/11 ಕಲಂ. 304 (ಎ) ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೂರ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ ಭಗಾವಾನ್ ವ:- 46 ವರ್ಷ ಜಾ:- ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:- ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:- ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು 90/ ರೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ ಭಗಾವಾನ್ ವ:- 52 ವರ್ಷ ಜಾ:- ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:- ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸಾ: ಖಾಜಿ ಮೋಹಲ ಆಳಂದ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು 70/ ರೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 284/2011 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 78 (3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಶೇರಿಕಾರ ಉ: ಸಮಾಜಸೇವಕ ಸಾ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10/12/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಳಂದ ತಡಕಲ ರೋಡಿನ ಆಳಂದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದಬದಬಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಸು ತೇಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಂದಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜು 7/8 ತಿಂಗಳದ ಕೂಸು ಇದ್ದು ಯಾರೋ ಕೂಸಿನ ಜನನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 285/2011 ಕಲಂ 318 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.