Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 1, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ; 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀAUÁ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ. 28 ªÀµÀð. eÁw. UÉÆ®ègÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉAiÀÄå UÀÄrºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 2) gÀAUÁ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) ®PÀëöäAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 4) «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀAUÁ ¸Áé«Ä 5) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÁ ¸Áé«Ä J¯ÁègÀÄ eÁw. UÉÆ®ègÀ. ¸Á. CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¢.PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-94 UÉÆÃ¯ï ªÀiÁPÉÃðmï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.ºÀµÁð vÀAzÉ ¢: PÀȵÁÚ, 17 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: «zÁåyð, FPÉAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ°è EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ UÁ§j¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ ¸ÀºÁ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CxÀªÁ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 363 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.28-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©½ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28-n¹-03 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¹ªÉÄAmï PÀA§PÉÌ rüQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï 48 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥À®ÌAzÉÆrØ zÁn ±ÁRªÁ¢ gÉÆÃr£À°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 36/n.©.4790 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉJ36n.©.4791 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ªÀiÁªÀÄrzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À®ÌAzÉÆrØ - ±ÁRªÁ¢ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©ærÓ£À°è ¥ÀwÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖj£À®° PÀĽvÀ C£ÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ C£ÀAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀi®è¥Àà eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ,48 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 2)   gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 3)   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 4)   ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ «£Á: PÁgÀt CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ¨ÉÊzÀÄ PÀ©â¤AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2013 PÀ®A: 323 .324. 504. 506. 355. gÉ.« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2013 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ vÉÆÃUÀgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: KtPÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀ vÀªÀÄä ±À²PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÉÆÃUÀgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5243 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ WÉÆÃgÀªÁr ºÀA¢PÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀA¢PÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ° ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q« ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-  
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä, CfÓ ¥ÁgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ°è G½zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ PÀnÖUÉ zÀrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀ M¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥ÀzÀ aªÀÄt ºÀaÑ zÀrUÉ ºÀwÛ EnÖzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ ªÀÄvÀÄÛ aªÀÄt ¢Ã¥À¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÀnÖUÉAiÀÄ zÀrUÉ ¨ÉAQ DªÀj¹PÉÆqÀÄ M¼ÀVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä, CfÓ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ½ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹®ÄQ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ  01-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ºÀjÃ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀªÀÄgÁd ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀiÁ°, f: DZÀA £ÉÃ¥Á¼À gÁdå , ¸ÀzÀå: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ L.n.L PÁ¯ÉÃd PËA¥ÀAqÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃd UÀÄvÉÛzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÉñÀ EªÀ£À eÉÆvÉ gÁwæ ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-02-2013 gÀAzÀÄ ºÀjÃ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV DªÀgÀtzÀ°è ºÁQzÀ PÀ©ât gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀqÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀªÀÄgÁd zsÀªÀiÁ¯Á ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀiÁ°, f: DZÀA £ÉÃ¥Á¼À gÁdå, ¸ÀzÀå: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¢£ÉñÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAeÁ£É L.n.L PÁ¯ÉÃd UËæAqÀzÀ°ègÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è CªÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ, JqÀ PÁ¥À¼ÀzÀ°è PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß° §®UÀqÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀÛ£À ªÀÄgÀt §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥Àæ¨sÀÄ ©. ¸ÀÆj£À ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°ègÀĪÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: ºÀ½î, 2) ¨Á§Ä«ÄaiÀiÁå vÀAzÉ C°Ã¸Á§ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3860/- gÀÆ, 3 ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-   
¢£ÁAR 28-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ, ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀgÀ¨sÀuÉ ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆlUÁå¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹©Ã£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1090/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013, PÀ®A 308, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Ád vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è Erè ªÀÄvÀÄÛ ªÀqÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀAr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆÃzsÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ Erè ¥Á¸Àð¯ï PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀ¤UÉ Erè ¥Á¸Àð¯ï PÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ªÀqÁ PÀgÉAiÀÄĪÀ PÀqÁ¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ©¹ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ©¹ JuÉÚ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2013, PÀ®A 308, 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA²Ã® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: r.J.DgÀ ºÉqï PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA. 73, ¸Á: r.J.DgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÁªÀ°£À°èzÀÝ «ZÁgÀuÁ¢ü£À PÉÊ¢ DgÉÆæ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ AiÀÄÄ.n.¦ £ÀA. 19834 ¸Á: ¨sÁ°Ì, FvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì vÀéjÃvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄÄA¢£À «ZÁgÀuÉ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ vÀPÀët £À£ÀUÉ  £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ ©qÀÄ JAzÁUÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀ 15-03-2013 ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä §gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ dqÀÓ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀÄ JAzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ, ºÀjzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ±ÀgÀt£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃl PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G: ¯Áj £ÀA. J¦-16/nqÀ§Æèöå-4410 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¤ÃuÁð, ¸ÀzÀå: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ gÁåVÓ£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃuÁð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ, C°èAzÀ ¯Áj ¯ÉÆqÀ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤ÃuÁð ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ gÀ« EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¯Áj »rvÀ vÀ¦à ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À£À wgÀÄ«£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÉüÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÆAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀįɥÀà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¦¥Àà¼ÀUÁAªÀ, vÁ: ¨ÉïÉÆð, f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀzÀªÀiï ¸Á: DzÀªÀÄ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨É¯ÉÆð E§âgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-26/4718 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¦¥Àà¼ÀUÁAªÀPÉÌ PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® zÉëzÁ¸À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÀıÀ£ÀÆgÀ eÉ.J£ï.¦. PÁ¯ÉÃd zÁn CzsÀð Q¯ÉÆ «ÄÃlgÀ zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝÀjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉëzÁ¸À EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ ªÉƼÀ PÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ElAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄ£Áf vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀĺÁgÀ, ¸Á: UÀÄwÛ, vÁ: d¼ÀPÉÆmï, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/4911 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä vÁ¼ÀªÀÄqÀV¬ÄAzÀ ªÀÄÄqÀ©UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ElAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¯Áj ¤°è¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0082 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/rPÉ-5805 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 3 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.