Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/05/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-¢£ÁAPÀ 26-4-2010 gÀAzÀÄ vÀļÀdªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ZÀ£ÀÆßgÉ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ£É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆArzÀjAzÀ ¸ÀÄlÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀÄt ªÀÄÄSÁªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 11-5-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀqÀªÀAa, ¸Á: PÉÆÃPÀl¥À½î ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ-12/05/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ AiÀÄÄrDgï §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ KvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¼ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁdÄ DUÀ®Ä gÉhÆð ºÉÆÃV gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¸ÀA 0/2010 PÀ®A 176 ¹Dg惡 ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý gÀªÀgÀ ºÉüÉPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÛ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²vÁgÁªÀÄ UÀÄdðgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: J¸À.N eɸÁÌA CA¨ÉøÁAVé, ¸Á: CA¨ÉøÁAVé gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀܼÀ ¤jÃPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ dAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆV £ÉÆrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/05/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ dAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ° 13 PÀA§UÀ¼À 4 G½AiÀÄ J.¹.J¸À.DgÀ. ªÁAiÀÄgÀ ¥ÉÊQ MAzÀÄ ªÁAiÀÄgÀ CAzÁdÄ 60 PÉ.f C.Q 10,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279,338, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA PÉ.J 38/665 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄtf ²ªÁgÀzÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA JªÀiï.JZÀ.-13/DgÀ-2710 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgïUÉ zÁj ©ÃlÄÖ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁåQìPÁå§ ºÀwÛgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É PÀlÄÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆV ªÀiÁåQìPÁå§UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ºÀwÛ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ¤Ã°è¸ÀzÉ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ Qè£ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ°èzÀ ªÀiÁªÀÅ° SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀågÀÄ D¥ÉæñÀ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ PÉÊ ¥ÀÆwð PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw SÁ£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqÁð(©), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝt PÀqÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤ªÀðw vÀAzÉ UÀt¥Àw SÁ£Á¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV Hj£À d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ® ºÀAa PÉÆnÖ¯Áè DAvÀ AiÀiÁPÉà ºÉý £ÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrwÛ¢Ý CAvÀ JqÀ¨ÉÆÃPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¢Ý, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® OgÁzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/PÉ-3287 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á: ±ÉÃlPÁgÀUÀ°è OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á°PÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ NAPÁgÀ eÉÆvÉUÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ NAPÁgÀ£À ºÀuÉUÉ, §®UÀ®èPÉÌ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ CdºÀgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ® CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ JPÀ¨Á® C° ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¹J¥sïJ¯ï §®â «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯ÉQÖçPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢jUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 504, 323,eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ElUÁå¼À gÀªÀgÀ ªÀÄƪÀÄäUÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ KPÉ vÀPÀgÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁå¼À ºÁUÀÆ CvÉÛ ¸ÀĸÀ®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉ½PÉ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ElUÁå¼À EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ElUÁå¼À EvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ KPÉ vÀPÀgÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ºÉAqÀw ZÀAzÁæªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁ» ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉ½PÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï, 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï, 3) C¤Ã® vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï, 4) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÆUÀ¯É, 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀƺÀgï J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: §¼ÀvÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ zÁ½ ªÀiÁr JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¹AUÉÎ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁåw: J¸ï.¹ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ NlÄ ºÁQ̯Á JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀÄî §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ J®èjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ©¸Ár ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ°è MAzÀgÀ fêÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¥ÀmÉïï ZËPï KjAiÀiÁzÀ°è c¯Áè UÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ UÀªÀŸÉÆâÝãï vÀAzÉ ¹gÁeÉÆâݣï UÁågÁWÀgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: PÁmɪÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4328/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§A¢V ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀÄ 1) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀUÁݼÉ, 2) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁݼÉ, 3) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁݼÉ, 4) £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁݼÉ, 5) ªÀÄ£ÉÆÃd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁÝ¼É J®ègÀÆ eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆægÁzÀ 1] eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà 2] eÁ£ÀªÉ¹è vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 3] ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ eÉʪÀAvÀ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ KPÉ? vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ PɽzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 897/71 GzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ ºÀ¼É eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå PÁªÀÄvÀ ºÉÆÃl® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §jÃzÀ ±Á» UÁqÀð£ÀzÀ JzÀÄj£À C° §jÃzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ EªÀgÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ PÀÆqÀ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ MªÉÄä¯É »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ eÉÊ£ÀÄ C.Q 30,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj ¸ÀzÀå eÉÊ® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÁdÄ vÀAzÉ §PÀÌuÁÚ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£Á zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ºÉÆ®zÀ ªÉÆÃmÉõÀ£À ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀt¥Àw vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw 3] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÆÃmÉõÀ£À £Á£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É £ÁUÉñÀ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ JzÉ ¨ÉãÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¤A§ÆgÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉÆqÀ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ w½¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆqÀ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2029 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ G¸ÀÄPÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÀÄzÀæªÀÄä, CtÚ §¸À¥Àà, CwÛUÉ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀAV ¥ÁªÀðw J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G¸ÀÄQ£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¤eÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ RªÀÄgÉÆâݣÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄvÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀÀ ¥Ànè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÀÄzÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ §¸À¥Àà gÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. «ªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðwUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÁªÀðw EPÉAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ZËzÀj 41 ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É GªÀÄ®Æn EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï.¨ÁåAPï¤AzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:1,69,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁåAqï ¨ÁåUï£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀlÆgÀÄ ªÉAPÀtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼ÀÄ ¨Á§Ä¸Á§£À CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåUï ElÄÖ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¨ÁåUï ®¥ÀmÁ¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀ ¸Á:VtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.9437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ qÁ:©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ PÀȵÀÚ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀȵÀÚ¤UÉ & ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ Z˺Át ¸Á:vÀjvÁAqÁ, vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 01.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ®ègÁdÄ ¸Á: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå:J¦.37, qÀ§Æèöå.3799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÁ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀqÀØgï ¸Á: PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Nr§AzÀÄ vÀAzÉUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ CtÚ & vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ M¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸À«vÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 26 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.05.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃj, vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉqÀV£Á¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «ÄãÁQë UÀAqÀ zÉÆqÀا¸À¥Àà 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aªÀÄt ºÀZÀÄѪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ¸ÀIJ¯ÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ DZÁgï EªÀgÀÄ 2-3 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11/12.05.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ dAiÀIJæà UÀAqÀ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ ¸ÀºÀ ²PÀëQ £ÀªÁ§UÀqÀØ ±Á¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.05.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ±ÀgÀtÄPÁA¥ÉèPïì -01 £ÀÆå ¥sÁåµÀ£ï PÁèxï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï£À ¨ÉÆïïÖ ¨ÉAqïªÀiÁr, CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, CAUÀr AiÀÄ°èzÀÄÝ £ÀUÀzÀĺÀt:18,000/- & C.Q.gÀÆ:3,600/-ªÀiË®åzÀ 4 ¥ÁåAmï, 4 ±Àlð §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¸Á:¸Á£À¨Á¼ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:12-5-10gÀAzÀÄ qÁ||§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸À®§tÚ £ÀgÀ¸ÀtV ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÁ||ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆr ©eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ PÁgÀ £ÀA.PÉJ28/JªÀiï8670 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁ||ªÀÄ°èPÁdÄð£gÀªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ »¥ÀàgÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄÃ¯É PÀmïÖ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt PÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è §ÄqÀªÉÄïÁV ©zÀÄÝ PÁj£À ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ qÁ:§¸ÀªÀgÁdgÀªÀjUÉ §rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ12/05/2010gÀAzÀÄ ²æà PÀ¦Ã®gÁd vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á:©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉƼɸÀgÀqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉqïªÀiÁ¸ÀÖgïgÁVgÀĪÀ CªÀgÀ vÀA. £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁA§¼ÉgÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ mÉç® PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ EnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ Er¹ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà gÁwæAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁA§¼ÉgÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ CVgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :1. ºÉ¸ÀgÀÄ: £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É , 2.ªÀAiÀĸÀÄì: 53 ªÀµÀð, 3.GzÉÆåÃUÀ:ºÉƼɸÀgÀqÀV ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ, 4.ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà PÀtÄÚ, vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà-©½ «Ä²æÃvÀ PÀÆzÀ®Ä, JqÀUÉÊ, JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. vÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. §®UÉÊAiÀÄ°è ¨É½îAiÀÄ RqÀUÁ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉUÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¨ÁåUï §UÀ°UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.,5.¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ,»A¢, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀ,6. JvÀÛgÀ:5'2'',7. zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ:1)QæêÀiï PÀ®gÀ mÉjPÁl ¥sÀÆ¯ï ±Àlð 2)ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ mÉjPÁl ¥ÁåAmï EzÀÄÝ F vÀgÀºÀzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §UÉÎ ºÁUÀÄ C¥ÀjavÀ AiÀÄÄrDgï UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ, CxÀªÁ PÀAmÉÆæî gÀƪÀÄ UÀħ®UÁð PÉÌ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CzÉ.

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ:

C§PÁj zÁ½:¢:12-05-10gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ©.¥Á±Á ¨ÉÃUÀA UÀA. U˸À «ÄAiÀiÁ PÁ¼ÀV ¸Á:UÀrPɱÀégÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ dªÀé¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®UÀÄwð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀgÀ CtÚ ¥ÉÊeÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ UÀrPÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ RªÀÄgÀĢݣï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ UÀrPÉñÀégÀ¢AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ32/J1644 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽwPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ©gÀ£Àß½î PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ UÀÆqÀì lA-lA £ÀA.PÉJ32/J1681 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¯ÉÆÃPɱÀ §qÀUÀt£ÉÆÃgÀÀ£ÀÄ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÁªÀÅ PÀĽvÀÀ DmÉÆÃPÉÌ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°Ö DV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ RªÀÄgÀĢݣï vÀA C§Äݯï UÀ¤ E£ÁªÀÄzÁgÀÀ£À JqÀ ªÉÄ®QÌUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §® UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄvÀÈ ¥ÀnÖzÀÄÝ. CzÀgÀ°èzÀÝ E£ÀÆß 7 d£ÀjUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįɥÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.