Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀlUÀ¯ï ªÀAiÀÄB30ªÀµÀðeÁwBPÀÄgÀħgÀÄ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ (2) ²ªÀÅ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ (3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀÄgÀħgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ®è JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß QjQj §ºÀ¼À D¬ÄvÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EªÀ£À£ÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆ°è ©qÉÆÃt CAvÀ ¨ÉÊzÁr PÉÆrè PÁ«¤AzÀ,PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2013 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


 

¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÉÆÃlzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ AiÀÄqÀªÀlÄÖ ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà (DgÉÆæ)¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ®è EzÀPÉÌ®è ¤Ã£Éà PÁgÀt CAvÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2013 PÀ®A 324,504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-05/08/2013. gÀ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAAmÉUÉ UËqÀ£À¨Á«-w¥Àà£ÀºÀnÖ ºÀwÛgÀzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀt PÁ®ÄªÀÅ 54 gÀ G¥À-«vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.2-J¯ï gÀ ¹ªÉÄÃAmï PÁAPÉæÃmï ¯ÉʤAUÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£À gÉÊvÀgÀÄ MAzÀÄ EmÁåa¬ÄAzÀ zÀéA¸ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 38-®PÀëUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÊvÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²æà Dgï.PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAfäAiÀiÁgï £ÀA.4 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀĹÌ. gÀªÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹, ¸ÀzÀj °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁzÉñÀ eÉF gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013.PÀ®A.143, 147, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 55 PÉ.L PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :06-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAZÀ®zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÁeïªÀĺÀªÀÄäzï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UËqÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀ: 28 eÁ:®ªÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨ÉAZÀ®zÉÆrØ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ QÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ PÀȵÀÚ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƸÀzÁzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï DmÉÆà £ÀA:PÉJ-36 J-6717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ QÃgÀ¥Àà£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ QÃgÀ¥Àà¤UÉ §®UÉÊUÉ , §®UÁ°UÉ ,JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 

¢£ÁAPÀ :05-08-2013 gÀAzÀÄ 22-45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ wAxÀt ©æÃeï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ©,J£ï.ªÀ: 30 ¸Á:AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (mÉA¥ÀÄ mÁæªÉ¯ï £ÀA:PÉJ-03 r-5331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀÄ mÁæªÉ¯ï £ÀA:PÉJ-03 r-5331 £ÉÃzÀÝgÀ°è PɦJ¸ï¹ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wAxÀt ©æÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ¥À°ÖªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥ï vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà CqÀªÀ½î ªÀ:42 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀ£ÀÄìªÀ¯ï D¥ÀgÉÃlgï ªÀiÁ»w «¨sÁUÀ PɦJ¸ï¹ ¸Á:PɦJ¸ï¹ PÀlÖqÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è EzÀÝ VjñÀ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.¹ ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ EªÀjUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,100/-gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-08-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2013, PÀ®A 498(J), 302, 304(©), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ gÀAUÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢ªÁå UÀAqÀ UÀA©üÃgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ, ¸ÀzÀå: J¦JA¹ AiÀiÁqÀð ¨sÁ°Ì EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀA©üÃgÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, «ªÁºÀ ¤²ÑvÁxÀðzÀ°è C½AiÀÄ UÀA©üÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ 50 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀgÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C½AiÀĤUÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ 50 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C½AiÀÄ UÀA©üÃgÀ, DvÀ£À vÁ¬Ä ¥sÀįÁ¨Á¬Ä, vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ eÁzsÀªÀ, vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢ªÁå EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ a®ègÉ «µÀAiÀÄPÉÌ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, FªÁUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ C½AiÀÄ UÀA©üÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¢ªÁå EPÉUÉ ¨sÁ°Ì J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAPÀ£À°è £À£Àß £ËPÀj ¥À«Äð£ÉAl DUÀĪÀzÀÄ EzÉ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ¸ÉÃqÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀªÀgÉUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ EªÁUÀ ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è ©.J¸À.J¸À.PÉ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ PÀ©â£À ©®Äè §AzÀ £ÀAvÀgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉüÀÄ JAzÀÄ w½¹ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ©nÖzÀÄÝ C°èAzÀ C½AiÀÄ ¢ªÁåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, F 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ¢ªÁå EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÀ¢®è, EªÀgÀ QgÀPÀļÀ ºÉZÁÑVzÉ, £À£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄî JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ C½AiÀÄ UÀA©üÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8880588889 jAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9980079813 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢ªÁå EªÀ¼ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹, ªÉƨÉÊ® PÀl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢ªÁå EPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ¢ªÁå EPÉAiÀÄÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀzÀQÌAvÀ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013, PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ jPÉÌ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Á«UÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CªÀ½UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ºÉÆîzÀ°è ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ §½ MUÉAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºË¢£À §½ EnÖzÀÄÝ, CªÀ¼À ZÀ¥Àà®Ä ¸ÀºÀ ºË¢£À §½ EgÀÄvÀÛªÉ, DPÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀ¥Áà PÉÆqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: aªÀÄPÉÆqï UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 14-1-56, ¨ÉÆÃgÁ§AqÁ, C¯Áè¥ÀÆgÀ JA.JA.n gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw GªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀªÉÄñÀ, C²é¤, gÉÃtÄPÁgÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr C½AiÀÄ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸À UÀw¹zÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄAUÀ¯Á PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ C½AiÀÄ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÉßPÉj CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄArAiÀÄ°è zÀÆgÉwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæ vÀAzÁUÀ, ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV, CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÀ¼ÀÄ, ºÉÆmÉÖ, ªÉÄÊ ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÉ¯Áè ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ UÀÄqÉØ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ, £Á°UÉ PÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃV CzsÀð §ÄgÀqÉ vÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ CªÀ¼ÀÄ GnÖPÉÆAqÀ ¹ÃgÉ ©V¢zÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ zÀĪÁð¸À£É J¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ zÀÆgÉÆÃzÉÝñÀPÁÌV CªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆ£ÉßPÉj CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄArAiÀÄ°è ºÁQ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ¹UÀzÉ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013, PÀ®A 366(J), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ¨ÁqÀĹAUÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: zÀÄzïEªÁ, vÁ: eÉÆUÁ¥ÀnÖ, f: ¨ÉwAiÀiÁ ¥À²ÑªÀÄ ZÀA¥ÁgÀuÁå (©ºÁgÀ gÁdå) EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁAiÀiÁzÉë UÀAqÀ UÁªÀiÁ PÀĪÀgï¹AUï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: zÀÄzïEªÁ, vÁ: eÉÆUÁ¥ÀnÖ, f: ¨ÉwAiÀiÁ ¥À²ÑªÀÄ ZÀA¥ÁgÀuÁå (©ºÁgÀ gÁdå), ¸ÀzÀå: PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ UÁªÀiÁ PÀĪÀiÁgÀ¹AUï, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV  ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÀÈvÀåPÉÌ DgÉÆæ gÁªÀĹAUÀ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©gÉÃAzÀæ¹AUÀ ¸Á: zÀÄzïEªÁ, vÁ: eÉÆUÁ¥ÀnÖ, f: ¨ÉwAiÀiÁ ¥À²ÑªÀÄ ZÀA¥ÁgÀuÁå (©ºÁgÀ gÁdå), ¸ÀzÀå:  PÀjÃA£ÀUÀgÀ (J.¦.) EvÀ£ÀÄ C¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 06-08-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩.r.§Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®UÀ£ÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಜನ ಇತನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ-ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ ಮಾಹಿತಿ §AzÀ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀĺÁeÁ£À ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, CªÀgÀÄ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 8630/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ಸದರಿ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj ಆರೋಪಿತgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
  
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ: 06-08-13 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ (ಕೆ) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ; 06-08-2013 ರಂದು ಚವಡಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಸುತಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹಂದ್ರಕಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿಂದ  ಅಫಜಲಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಚವಡಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷನಿಗು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.