Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:- 22-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)    ¨Á§Ä vÀAzÀ ªÀÄzÀgï¸Á§ 2)   ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ ªÀÄzÀgï¸Á§ 3)   EªÀiÁªÀiïC° vÀAzÉ gÁd ªÀĺÀªÀÄzï 4)   zÁªÀ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÀgï¸Á§5)   ¨Á§Ä vÀAzÉ fAzÁªÀ° J¯ÁègÀÆ ªÀÄĹèA ¸Á-UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà C«ÄÃgï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á-UËgÀA¥ÉÃl zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ÀPÀgÉÆA¢UÉ n¥Ààgï gÀì¸ÀÛAiÀÄ°è ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀzÀ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ    UÀÄ£Éß £ÀA. 324/2013 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:- 22-12-2013 ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UËgÀA¥ÉÃmÉAiÀÄ°è gÁdªÉƺÀªÀÄäzï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1)   ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§ UÁérPÀgÀ2)  C«ÄÃgÀ vÀAzÉ ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§ 3)   zÉÆqÀØ ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§  J¯ÁègÀÄ ¸Á- UËgÀA ¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/12/13 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠠²æà ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ UÁérPÀgÀ 24ªÀµÀð,ªÀÄĹèA, UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á- UËgÀA.¥ÉÃmÉ CªÀ¯ÁÝgÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð  ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃrj JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉýzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀgÉ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßwÛgÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj E°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÉ  ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ    UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2013 PÀ®A.341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ.22/12/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà wÃxÀð¨sÁ« ªÀAiÀÄ.26 ªÀµÀð, eÁ.£ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§Ä¢Ý¤ß.   & CªÀgÀ ªÀiÁªÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÉƽAiÀÄ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà vÉVκÁ¼À ªÀAiÀÄ.20 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ «zÁåyð ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¤AwzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À ºÀħÄâUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀA§gÀ PÁtĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ZÁ¹ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MBLHA10AWCGG31491 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:22-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á¯ï £ÀUÀgÀzÀ°è ©.ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©.DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:52 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPï G:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥Áj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:8-9-45 d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.&¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:101/2013 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-12-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/13 PÀ®A 11(J) ¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï PÀÆæªÉ°Ö lÄ J¤ªÀįïì JPÀÖ-1960, 4,8,9,11 PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï PË ¸Áèlgï & PÁål¯ï ¦æªÉ£ÀµÀ£ï JPïÖ-1964, 429 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 177, 192 LJªÀiï« JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀB 22/12/2013 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¤ªÀÄ¯ï ªÉ¯ï¥sÉÃgÀ D¦üøÀgÀ J¤ªÀ¯ï ªÉ¯ï¥sÉÃgÀ ¨ÉÆÃqÀð D¥sï EArAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw eÉÆñÉÊ£À CAmÉÆä vÀAzÉ DAmÉÆä eÁdð ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄ£É ¸ÀAB 17. 2 £Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 3£Éà ªÀĺÀr JªÀiï¦ ¯Éà Omï ºÀ¼É ªÀÄAUÀªÀÄ£À¥Á¼Àå gÉÆÃqÀ ¨ÉÆêÀÄä£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/12/2013 gÀAzÀÄ 0110 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ DgïnN ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÁzÀ JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀìÀ-2261 ºÁUÀÆ JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀì-2216 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgïnN ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀì-2216 £ÉÃzÀÝgÀ°è 30 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀì-2261 £ÉÃzÀÝgÀ°è 21 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉUÉ ¸ÁV¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ JªÉÄäUÀ½UÉ w£Àß®Ä ªÉÄêÀÅ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ JªÉÄäUÀ¼À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ ªÀÄÆPÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±Àð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ JªÉÄäUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀzÀj JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä ZÁ®PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ UÉÆÃvÁÛV ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀì-2216 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ RÄgÉö ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J.JPÀì-2261 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ E¨Á滪ÀÄ RÄgÉö ZÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ, dĨÉÃgÀ RÄgÉö, QèãÀgÀUÀ¼ÁzÀ ±Á»zÀ RÄgÉö ªÀÄvÀÄÛ SÁeÉÆâݣÀ RÄgÉö gÀªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/13 PÀ®A 354 (¹), 469 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 6 zÀ E¤ìqÉAqï j¥Éæ¸ÉAmɵÀ£ï D¥sï ªÀŪÉÄ£ï (¥ÉÆæúɩµÀ£ï) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-12-2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw JA.Cgï.Z謃 ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ mÁæ¦üPÀÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀ¼ÁVzÁÝUÀ C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¤ªÀÄä Qr ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è CµÀÄÖ PÉmÁÖzÁÝV §gÉ¢zÀÄÝ EªÀgÀ §UÉÎ J£ÀÄ CAvÀ ªÀiÁvÁr PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ ¥ÀwæPÉ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ: d£ÀªÀj 01,2012 gÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÉÃd £ÀA 07 gÀ°è ªÀÄ®èªÀÄä£À ¥ÀªÁqÀ JA§ vÀ¯É §gÀºÀzÀ CrAiÀÄ°è £À£Àß §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ CvÀåAvÀ QüÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ §»gÀAUÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîgÀAvÉ CqÀV PÀĽvÀÄ ºÀÄqÀUÀgÀ ªÁºÀ£À »rzÀÄ ºÁQ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¹ÃzÁ CªÀgÀ eÉéUÉ PÉÊ ºÁQ zÀÄqÀÄØ QüÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄ®èªÀÄä£À UÀAqÀ£ÀAvÀÄ ªÀÄ®èªÀļÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀAqÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÉ°è RĶ ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ £Á£Á vÀgÀºÀzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä Qr ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ¢£À¤vÀå ºÀUÀ®Ä gÁwæ J£ÀßzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄzsÀå PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃw dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ¥ÀwæÃPÉUÀ¼É ¤gÁzsÁgÀªÁV ¤®ðdÓvÀ£À¢AzÀ ¤ÃZÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ªÀiÁrzÀgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ jÃw PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀ jÃw gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀ¯É JwÛ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV £À£Àß ¥ÁrUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «£ÁBPÁgÀt ¤gÁzsÁgÀªÁV £À£Àß ªÉÄÃ¯É E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgɹ £À£Àß §UÉÎ £À£Àß ¥ÀjªÁgÀzÀ §UÉÎ C¸ÀºÀåªÁV ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉzÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ JA.J¸ï.»ÃgɪÀÄoÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë JA. ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/13 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-12-2013 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® gÁdå UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÉð ©ÃzÀgÀ ¸Á: ¨ÁèPÀ £ÀA 5 gÉÆêÀÄ £ÀA 3 ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¢£À ¤vÀåzÀ PÀvÀðªÀåzÀAvÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ 1130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À.£ÀA.PÉ.J.38-JZï-9100 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁ£ÀìmÉç¯ï EªÀgÀÄ PÀÆqÁ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ £À£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. F «µÀAiÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ F £À£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ CzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrgÀÄvÉÛêÉ. CzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ CVgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj £À£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/13 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/12/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀvÀߥÉÆgÉ eÉ.E ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/12/2013 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀjAzÀ ¸ÉÊlUÉ ºÉÆÃV EªÀvÀÄ gÀ«ªÁgÀ EzÀÝjAzÀ ¨ÉÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ CAvÀ £À£Àß CAvÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ±ÀÄ¢ÞPÀgÀt WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV PÀÆr¸À¯ÁzÀ PÁæ¸À ¨ÁåjAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÁæ¸À ¨ÁåjAiÀÄgÀ ªÀnðPÀ¯ï ¥ÉÆøïÖ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÁUÀ £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÉëUÁV PÀÆr¸À¯ÁzÀ PÁæ¸À ¨ÁåjAiÀÄgÀ (ªÀnðPÀ¯ï) ¥ÉÆøïÖ CAzÁdÄ 12-14 CªÀÅUÀ¼À CA.Q. 11,200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁå CªÀ¢üAiÀÄ°è QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/13 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:22-12-13 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀwÛ 35 ªÀµÀð ¸Á|| C®èA ¥Àæ¨sÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 06 d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ amÁÖªÁr gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ©.¹.JªÀiï ºÁ¸ÀÖ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àl J¯É dÆeÁl DqÀĪÁUÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ DlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1540/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.Gulbarga District Reported Crimes

ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ದಾನಮ್ಮಾ @ ರೂಪಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಓತಿಹಾಳ ಸಾ: ಬಲವಂತನಗರ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಂಚವಾಡ ಪೂನಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ  ಹಾ.ವ: ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು   ದಿನಾಂಕ: 21-12-2013 ರಂದು 10:30 ಕ್ಕೆ ಸಾಗನೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಇವಳ ಪರಿಕ್ಷೆಯ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯರಾದ ಕಲ್ಪನಾ, ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 2:30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಯಶೋಧರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಇವಳು ಫಿಸ ಕಟ್ಟಲು ಅವಳೋಬ್ಬಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನಾವು 3:30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಲತಾಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದು 4:30 ಪಿಎಮ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತರು ಬರದೆ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಲ್ಪನಾಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲತಾಳ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ ಬಂದ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತು 5:30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರೇಮಲತಾಳ ಗೆಳತಿಯಾದ  ಮತ್ತು ಅವಳ ರೂಂನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ  ರಾಣಿ ಇವಳಿಗೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ರೂಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಂತರ 6:00 ಪಿಎಮ್ ವರೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದು 6:00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎ್ಲಲಾ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅವಳು ಪಿಂಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಿನ ಕಲರ ಡಿಸೈನ ವುಳ್ಳ ಡ್ರಸ್ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.  ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಿರ್ಜಾ ಕರಿಂ ಬೇಗ ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾ ಯೂಸೂಫ ಬೇಗ ಸಾ : ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 19-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದರಿ 218 ಮೇಲೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಚಿಕ್ಕಗೌಡ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಬುಲೇರೋ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ 56 ಎಮ್ 201 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮದರಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನಿ ಸಾ : ಸಾತಖೇಡ ಹಾ.ವ. ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ ಬಸ್ಟ ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಗಂಡ ದೀಪಕ ತಿವಾರಿ ಸಾ|| ಕಬಾಡೆಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 22-12-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1400 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾದನಿಯಾದ ಸರಿತಾ ಗಂಡ ಅನೀಲಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತಾರ ಕಂಪೌಂಡನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಇವರ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋರಟು ತಿರಂದಾಜ ಟಾಕೀಜ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಹಿಂದೆ ಅಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರೂ ನೀಲಿ ಕಲರದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದವರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ ಹಿಂದೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ 45 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅ||ಕಿ|| 1,35,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಕಸಿದು ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ 20-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದು  ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ನೊಡಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.