Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 26, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

1) ¢£ÁAPÀ 25-09-11 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ FvÀ£À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-9059 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄ zÁn wgÀÄ«£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw C¯ÉÆÖà PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JA-5439 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®§ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §® ªÀÄÄAzɯÉUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ, ªÀÄÆVUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ¯ï, PÁgÀ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ    

2) ¢£ÁAPÀ:-25/09/2011. gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ E¢èAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 50.ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ.ºÁUÀÆDgÉÆævÀgÁzÀ 1).¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 2).ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀqÀØgÀºÀnÖ 3) §¸ÀªÀgÁd PÀÄ£ÀßlV 4) ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄgÀUËqÀ J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á;-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¹ìzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï ªÁådå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-23/09/11 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆ® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀ,¸ÀªÀÄAiÀÄ,¸ÀܼÀzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀjUÉ PÀA¥ÉèÃAmï ªÀiÁqÀÄwÛK£À¯Éà CavÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3) ¢£ÁAPÀ:-25/09/2011. gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 35.ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á:-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÆ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ qÉÆÃtUÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð 2)ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ qÉÆÃtUÀ PÀAmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð 3) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ qÉÆÃtUÀ PÀAmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á;-§£ÀßUÁ£ÀÆgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É EzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ºÉÆ®ªÉãÀÄ EzÀgÀ°è AiÀiÁPÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ CavÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀuÁÚV PÀrzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4) ¢£ÁAPÀ:-25.09.2011. gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß, ¤ÃgÀÄ E®èzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð«zÀÄÝ.¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á;-AiÀiÁ¥À®¥À«ð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

5) ¢£ÁAPÀ:-17-09-2011 ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÁå¦Û UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ( ªÀÄÈvÀ) «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ §®ªÀAvÀgÉrØ 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C«ªÁ»vÀ£ÁVzÀÄÝ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÁå¸ÀPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ C£ÉÃPÀ ¸À® §Ä¢ÞªÁzÀ w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß©qÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢;- 17-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²æÃ.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CzÀgÉqÀØ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

6) ¢£ÁAPÀ:-22-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸Áéw C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ¦.J¸ï. C±ÉÆÃPÀ£ï, 20ªÀµÀð, 2 £Éà ªÀµÀðzÀ qÉAl¯ï ¸ÀÆÖqÉAmï, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï, gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀiÁzÀ ¸À¥sÁ JA§ÄªÀgÀªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÊzÁæzÀUÉ ºÉÆÃUÀzÉà gÀÆ«ÄUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉ PÁtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢ð ²æêÀÄw. ©AzÀÄ UÀAqÀ ¦.J¸ï. C±ÉÆÃPÀ£ï, qÉÊgÉPÀÖgï, CPÀëgÀ Dgï.JA.ºÉZï.J¸ï. ªÀÄAvÀ¤, PÀjÃA£ÀUÀgÀ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) J.¦. gÀªÀgÀÄ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7)
¢£ÁAPÀ 24-9-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4;00 UÀAmÉUÉ ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 15 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ ;- G;- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ«¤AzÀ MzÁÝr vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄvÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV gÁAiÀiÁZÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÁåzÀ°è gÁwæ 12;30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 33 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2011 gÀAzÀÄ 142 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crime

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಹೊಳ್ಕರ ಸಾಃ ಡೋರಜಂಬಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 25-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ರೀಪೆರಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ, ಮರಳಿ ಉರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ 218 ರೋಡಿನ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿಜೆ:10, ಡಬ್ಲೂ:7745ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಇಕ್ಬಾಲ ತಂದೆ ಇಸಾಕಭಾಯಿ ಜೌಂಧಿಯಾ ಸಾಃಜಾಮನಗರ ಕೋಜಾಗೇಟ ಗುಜರಾತ ಮತ್ತು ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:04, ಹೆಚ್:9245 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಮೀರುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ದುಬೈವಾಲೇ ಸಾಃ ನೌಬಾದ ಬೀದರ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಾನು ಮೊದಲು ತಾನು ಮೊದಲು ಅಂತಾ ಸೇತುವೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಸುಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಸುಮಾರು 30 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಳತೆಯ ಗೋಡೆ ಕೆಡುವಿ ಹಾನಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ 11:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¸ÉAlæ® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À£À°è ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ a¢æ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, ¨ÁAiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ ®µÀÌgÀ vÁAqÁ ºÀįÁå¼À zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §©vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §®©üêÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAV eÉÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀPï qÁåªÀÄzÀ°è PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/11 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà gÀªÀgÀÄ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á// UÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì J¯ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 04 EºÉZï 393 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/11 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 7-8 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ZÁAzÉÆÃj ²ªÁgÀzÀ°è ºÀ¼Àî zÁlĪÁUÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PɸÀj£À°è ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÉÄîPÉÌ K¼À®Ä DUÀzÉ ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÉgÉAiÀÄļÀî §zÁ«Ä §tÚzÀ ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgï «AiÀÄgï, PÉÆgÀ¼À°è PÀj zÁgÀ, PÉA¥ÀÄzÁgÀ, ¸ÉÆAlzÀ°è GqÀzÁgÀ EzÀÄÝ, PɼÀV£À vÀÄn UÀmÁ¬ÄUÉ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢gÀÄvÀÛªÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25/09/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, 3) ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 4) eÉÆw°ðAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 5) ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, 6) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 7) gÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ PÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà J£ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦L r¹L©, gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9,120/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 148/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ªÉÆ¥ÉÃqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁqÉÆ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæöÊ®gÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 28, J-9666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÉAzÀæ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :ಇಂದು ದಿನಾಂಕ
25-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀ ಜಕಿ ಖಾನ ತಂದೆ ಜಹೀರ ಅಹ್ಮದ ಖಾನ ಸಾ:ಖಾನ ಕಂಪೌಂಡ ಪಾಶಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಬಾಂಬೆ ಹೊಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಿಕನ ಸೆಂಟರ ಮುಂದುಗಡೆ ನನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲೀಮ, ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಯುನೂಸ, ಜಾವೀದ, ಚೋಟು ಇವರೆಲ್ಗರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಂಬ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಝಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ದಿನಾಂಕ 24-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಸಾಬಣ್ಣ ಧೂಳಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿ ಇವನು ಬಂದು
 ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹಣ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ ಅಂತ ಬೈದಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸೌಕಾರ ಇವರ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ  ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನನ್ನ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.