Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIMR UPDATE : 22/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22/08/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-08-10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät ¸Á ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ÃzsÀgÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 7003 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÀ - C°AiÀÄA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄðAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ¼Àî zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¤Ãj£À°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ gÁºÀÄ® EvÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2210 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï, ¸Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ Dl DqÀĪÁUÀ ZÉAqÀÄ DgÉÆæ 1 CfÃd vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À 2 d»ÃgÀ vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á E§âgÀÆ CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©zÀÝ ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À eÉÆvÉUÉ, ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉUÀÆ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á : ªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ºÀįÁf J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆl®zÀ°è Gl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ PÉ®¸À E®è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÀzÀgÀÄ PÉ®¸À PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV C°èAiÉÄ EzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál¯ï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ eÁzsÀªÀ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀÄ 3) ªÀiÁºÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄßö §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmÉ®£À°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄqÉÃ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀAzÀUÀƼÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® ¸Á zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 860=00 gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ anUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄMAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 279. 337 L¦¹;-
¢£ÁAPÀ 21/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ±À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁPÀÖj ºÀwÛgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 G: PÁgï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï. 1158 ¸Á PÉÆãÀ ¨É¼ÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2210 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/19-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠩¦£ï vÀAzÉ gÁ©£À¸À£ï ªÀiÁåyêÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á: ±ÁzÀªÀ D¸ÀàvÉæ PÁvÁªÀÄAPÁgÀ ªÀĺÉÃAzÉ¥ÀlA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå «zÀå «PÁ¸À læ¸ÀÖ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉJ 51 d 1291 ¨ÁeÁd r¸ÀÌgÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184,187 L.JªÀiï.«í DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÁð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î vÁ OgÁzÀ (©) EªÀgÀ vÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/07/10 gÀAzÀÄ 1800 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀzÀUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É §¸ï¸ÁÖöåAqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ:32, J¥sï 1222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀƼÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ C¯Áè§PÀë¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÉUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà C©ÃzÀ° ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.08.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀAUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀA±ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§,35 ªÀµÀð, PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè §ArAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆPÀÄvÁÛ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ CdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 20 PÀÆå -6230 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ±ÀA±ÀÄ¢Ýãï FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀÄPÀÄä¢Ýãï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.08.2010 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁåA¥À£À°è ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå ¢¤ß ,55 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ½AzÀ C.Q.gÀÆ 3604/- UÀ¼À ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä G¥ÁàgÀ ,18 ªÀµÀð,«zÁåyð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.08.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ ªÉÆ£ÉÆÃPÉÆæÃmÉÆÃ¥Á¸ï Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ CzÀgÀ ªÁ¸À£É ªÀÄÆV£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉÄzÀQ£Á¼À ,40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ §¸À¥Àà£ÉÆA¢UÉ «ÄnÖPÉ®ÆègÀ- ªÀiÁgÀ®¢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 PÉ 1477 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ »AzɯÉUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà PÀÄ¥ÀàtÚ ¸Á: «ÄnÖPÉ®ÆègÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 19.08.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¥ÁèeÁ UÁå¸ï CAUÀrAiÀÄ ±Élgï ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ qÁæzÀ°ènÖzÀÝ 4500/- gÀÆ:UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà C§Äݯï U˸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ gÁoÉÆÃqï ,42 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÆAiÀÄð£ÁAiÀÄÌvÁAqÁ UÀuÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ FPÉAiÀÄÄ G¼ÁîUÀrØ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JqÀ PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ²ªÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥À®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À EªÀgÀÄ ªÀgÀzQëuÉUÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ §¸À£ÀUËqÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð EªÀjUÉ «µÀ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqsÀ ¸Á: UÀt¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÀPÀ®è ¸Á: C¯ÉÆÌÃqÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ CzÉà vÁAqÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPªÀÄä UÀAqÀ ¢£À¥Àà FPÉUÉ CAUÀrAiÀÄ°è §§â®UÀªÀÄä£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.08.2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ÁºË¹AUïzÀ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À £À¹ÃðAUï ºÉÆÃA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ¨Á¨Á £ÁAiÀÄÌ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ:gÉÆûuÉ .qÁ: ªÉAPÀmÉñÀ DZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÁ: ¹¢ÝQ EªÀgÀÄUÀ¼À ¹Ãdj£ï ªÀiÁr ºÉjUÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ²æêÀÄw ²æÃzÉëUÉ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ºÉZÁÑzÀ PÁgÀt qÁ: gÉÆût EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ ,zÁjAiÀÄ°è ²æÃzÉë ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÊzÀågÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.08.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀQÃgÀ¥Àà£À ¥Àwß UËgÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀwUÉ w½¹zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé 28 ªÀµÀð ¸Á: »gÉúÀtV EªÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ CzÉ ¢£À gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ wªÀÄätÚ ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.622 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁzsÁPÀȵÀÚ PÁåA¥ïºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36.J¸ï.5794 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: ºÀgÀ« EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØzÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:ºÀgÀ« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆA§Ä 19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.08.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ gÀAUÀzÁ¼À EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt PÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¢£ÁAPÀ:15.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁUÀ ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ AiÀÄĪÀw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ£À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ºÀwÛgÀ ªÀÄÆqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ£À zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:11.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ° ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ:14.08.2010 gÀªÀgÉUÉ ºÉqÀV¨Á¼ï PÁåA¥ï£À°è CªÀÄgÉñÀ£À CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¢£À ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀ£Àß EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV vÀ£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀqÉØ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¸À:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, JA.6032 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è DmÉÆÃzÀ mÁ¥ïªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ-ªÀĸÀgÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁðf¯Éè

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

²æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ vÀjvÁAqÁ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C°ÝºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁUÀ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀjvÁAqÁPÉÌ ©qÀÄzÁV PÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀAPÀÆgÀªÁqÁ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛªÀÄzÉå §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ©Q̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄÄgÀªÀgÀ£ÀÄß UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ
fêÀPÉÌ ¨sÀAiÀĺÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 21/08/2010 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ vÀAzÉ «ªÉÃPÀ ¥ÀAgÀeÁ¥É «zÁåyð ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj £ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ n«µÀ£ï PÀÄjvÀÄ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä gÉïÉé mÁæöåPï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀlgÀ¢AzÀ PÉʬÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¤°è¹ ºÉzÀj¹ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt

²æêÀÄw.ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ NgÀUÀAn, dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà NgÀUÀAn, ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.