Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À: ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/E-5385 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¤uÁð PÀqÉUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÉÃgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «Ä¤ UÀÆqÀì ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV 1) £ÀÆgÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV ºÁUÀÆ 2) ¨sÀªÀå vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀj§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: C®ÆègÀ, ºÁUÀÆ 2) ¢ªÀå vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀj§âgÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨sÁVgÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-9639 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ AiÀĪÀiÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï,JZï-01/qÀ§Äè-5647 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¨sÁVgÀw E§âjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

    ºÀħâ½î ¨É¼ÀUÁªï ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀĪÀgÁzÀ DgÀÄw¨Á¬Ä UÀAqÀ §¤ì¯Á¯ï ¹AUÀ, gÀxÀ£ï¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï, £ÀgÀUÀÄAzÁ, VÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUï £ÀgÀUÀÄAzÁ,
£ÁgÁAiÀÄt¹AUïvÀAzÉ»ÃgÁ¯Á®¹AUïgÀd¥ÀÆvÀ, Q±À£ï ¹AUÀ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á®¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ, ZÀAzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUï 42 ªÀµÀð, gÀd¥ÀÆvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À°è , DgÉÆæ 1 FPÉAiÀÄÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw EzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ §¤ì¯Á¯ï ¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf¹AUïoÁPÀÆgÀgÀd¥ÀÆvÀ ¸Á : PÀ«vÁ¼À FvÀ£À£ÀÄß ºÀħâ½îUÉ PÀgɹPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 11-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ §¤ì¯Á¯ï ¹AUï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) MAzÀÄ J¯ï.f.PÀA¥À¤ ¦æqïÓ 2) MAzÀÄ J¯ï.f.PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.«. 3) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¹¯ÉAqÀgï. MAzÀÄ zÉÆqï ¹¯ÉAqÀgï. 4) mÁmÁ ¸ÉÌöÊ r±ï 5) n.«.mÉç¯ï 6) 8 aî ¹ÖÃ¯ï ¨ÁAqÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ 7) MAzÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§Ä qÀæªÀiï 8) ºÁ¹UÉ, ¨Éqï,ZÁzÀgï, 9) 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯Émï 10) 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ 11) 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï 12) 15 UÁæªÀÄ JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆÃ¯É 13) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/-14) MAzÀÄ PÁAZÀ£Á PÀA¥À¤ KgÀPÀÆ®gï 15) MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆdÆQ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.36 JA.4904 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ì¯Á¯ï ¹AUï ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 02-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è Kgïmɯï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §ÆzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀÄæ EªÀgÀÄ CzÉ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÉºÀƸÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 01.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:03.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀÄ¥Ààzï ¸Á: D£ÉºÀƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 02.08.2011 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ 32 ªÀµÀð G: C¦ÖPÀ¯ï ±Á¥sï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ºÁ.ªÀ.JªÀiï.f.PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉ.J.25.JPÀì 6691 §eÁd r¸À̪Àj £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DAd£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 33 ªÀµÀð eÁ. ºÀjd£À E§âgÀÆ ºÁ.ªÀ.JªÀiï.f.PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀtÂÚ£À PÁåA¥ÀzÀ ZÀ¸Áä PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼À -±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¢Ý£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥ÀàÀà vÀA/ §¸À°AUÀ¥Àà ¸Á:§Æ¢£Á¼À vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÉUÉ©zÉݪÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ZÁPÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ DgïºÉZïPÁåA¥À£ÀA.2 £ÉÃzÀÝgÀ¤ªÁ¹, ¸ÀĨÉñÀUÉÊ£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï,20 ªÀµÀðEªÀ£ÀÄ, CzÉPÁåA¥ï£À AiÀÄĪÀw PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.08.2011 gÀAzÀÄ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, Dgï.ºÉZï.PÁåA¥À£ÀA.-2 ºÁUÀÆ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥À-5 gÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, «ZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀĨÉñÀUÉÊ£ï vÁ£ÀĦæÃw¹zÀ PÀ¯ÁåtÂAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.08.2011 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 02.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä VÃvÁ UÉÊ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:02.08.2011 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïPÉÌ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ qÁ¨ÁzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð, qÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C:Q:gÀÆ 220/- ªÀiË®åzÀ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï JgÀqÀÄ PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, C;Q.gÀÆ:468/-ªÀiË®åzÀ DgÀÄ £ÁPïOmï ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:658/-ªÀiË®åzÀ 14 N¯ïØ mÁæªÀ£ï PÁélðgï ¥ËZïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:80/- ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ Njf£À¯ï bÁAiÀiïì PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 1426/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

²æà ¸ÀwñïPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:02.08.2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ¥ÀlÖtzÀ J¦JªÀiï¹ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 36 ªÀµÀð, ¸À°ÃA vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï 46 ªÀµÀð, ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 42 ªÀµÀð, ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 45 ªÀµÀð, ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 37 ªÀµÀð, ²ªÁgÉrØ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄtÚ 35 ªÀµÀð, gÀÄzÀæAiÀÄå vÀAzÉ eÁqÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ 40 ªÀµÀð, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå 45 ªÀµÀð, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 37,208/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.08.2011 gÀAzÀÄ 100 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 16,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಗೌಸೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಖಾಜಾ ಹುಸೈನ ಸಾ|| ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ :03/08/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಂ ಟಂ ನಂ.ಕೆಎ-33, 3310 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಂತನಗರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ ಟಂ ಟಂ ನಂ.ಕೆಎ-32, 740 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ ಇತನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣೆಸುವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೃತುಂಜಯ ತಂದೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸಾ|| ಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಟಿ ಮೋಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಾ ಪಡಿಸಿ ಜಬರಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಂದು ಮೋಬೈಲ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 31,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರ ಪುಜಾರಿ ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹಿರೆಗೆಪ್ಪಾ ಇತನು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರರಕಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಅರ್ಜಿದಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಯಕ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 190 ಡಾ: ಜಂಗೆ ಜಗತ ದರ್ಗಾ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 11/11/2010 ರಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಇತನು ತರಕಾರಿ ಖರಿದಿಸಲು ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಗೋಪಾಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ, ಯಥಿರಾಜಲು, ವರ್ದಾ ನಗರ್ ಸಾ: ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ 1ನೇ ಮಹಡಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಪ್ಯಾಜಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರುಗಳು ಅಟೊದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೊಪಾಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಂಬಂದ 500/- ರೂ ಕೊಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಉ|| ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿ: 02.08.11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶರ್ಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಚೋಟ್ಯಾ ಸಾ|| ಪಂಚಶೀಲ್ ನಗರ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ ಮತ್ತು ಚಾಕೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಜಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎಡ ರಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನವಿನ ಇತನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಮೂಬೈಲ್ ನಗದು ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರರಕಣ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:: ರಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ವಾಲೀಕಾರ, ಮಹೇತಾಬ ತಂದೆ ಲಾಲ ಅಹೇಮದ್ದ ಗೌಡಿ ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಚಂದಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-08-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಮೊಸಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.