Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 14, 2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/09/2013.OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013 PÀ®A. 279 338   L.¦.¹.,dÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 11/09/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÀ£ÀPÉ ¸Á/ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è PÉÆr¹zÀÝ UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ DgïPɸÁÖgï £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38JZï 9236 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ J.¦.JA.¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ ZÁ®PÀ   vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÉ®UÉ  ©¢ÝzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ® ¦AræUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £À£ÀßUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ £ÀA PÉ.J 37 JA 1054 EgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 153/2013 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13/09/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ¹zÀÝuÁÚ ºÀ®§ÄVð gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÀ®§ÄVð ¸Á// ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛ eÁUÉ Rjâ ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉʲæà EªÀ¼À ºÉÃjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛãÉ. vÀ£Àß ºÉAqÀw CªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆzÀ°è G½zÀÄPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ ¤£Éß gÁwæ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CA§uÁÚ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ 1) MAzÀÄ «rAiÉÆÃPÁ£À n.«í. C.Q. 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä. 2) MAzÀÄ KgïPÀÆ®gÀ C.Q. 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä. 3) »vÁÛ¼ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð, »vÁÛ¼ÉAiÀÄ vÁl, »vÁÛ½ vÀA©UÉ, »vÁÛ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ,  »vÁÛ½AiÀÄ ¥ÀgÁvÀ, C®Æå«Ä¤AiÀÄA ZÀgÀV, ¨sÀUÉÆÃtÂ, qÀ©â  ªÀÄÄZÀÄѪÀ PÀªÀgï, ¹Öïï UÁè¸ï, vÀA©UÉ, ¥ÉèÃmï C.Q. 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä. 4) MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ¨Áålj C.Q. 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä. »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ gÀÆ. 15,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 12/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                             

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA105/2013  PÀ®A   376 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 4 ¦.N.¹.J¸ï.N.DPÀÖ 2012


¢£ÁAPÀ 09/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0100 UÀªÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ f¯Á¤ RÄgÉö gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀzÁÝA zÉʪÁ¯É EªÀ£ÀÄ £À£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ “ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ DV¢Ý £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãɔCAvÀ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ “F jÃw £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè, E°èAzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃzÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ agÁr HgÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¥sÀfÃw ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãɔCAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éè ¨ÁdÄzÀ°ègÀĪÀ f¯Á¤ RÄgÉö gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ “AiÀiÁPÉ UÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄwÛ, £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãɔ CAvÀ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ©VAiÀiÁV  MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ PÉÆqÀÄvÁÛ £À£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ “EzɯÁè ¸ÀjAiÀįÁè ©qÀÄ £À£ÀUÉ”CAvÀ CAzÀÄ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ “K£ÁUÀ¯Áè £Á£É ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãɔ CAvÀ £À£ÀUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ £À£Àß ¨Á¬Ä PÉʬÄAzÀ MwÛ »rzÀÄ  £À£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À ZÀÄrzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊeÁªÀiÁ PÀ¼ÀazÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¤AzÀ JµÉÖà ©r¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ C°èAiÉÄà £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ agÁqÀÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀzÀAvÉ  £À£Àß ZÀÄrzÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄ®V MvÁÛAiÀÄ ¥ÀÆÀªÀðPÀªÁV d§j  ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ JµÉÖà ©r¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©qÀzÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¨ÁAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖ vÉUÉzÀÄ agÁrzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1)²æà gÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ vÁeÉƢݣï oÁPÀÆgÀ 2) ²æà ªÀi˹ãÀ ¦AeÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ 3) vÁºÉÃgï RÄgɶ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÁÝA EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ C¯Éè PÀĽwgÀĪÁUÀ d£ÀgÀÄ UÀÄ®Äè ¥ÀÄPÁgÀÄ PÉý £ÀªÀÄä vÁ¬Ä eÉÊ£Á©Ã ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ ¹¢ÝPÀ «ÄAiÀiÁå EªÀj§âgÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ U˸ÉƢݣï zÉʪÁ¯É ¸Á|| gÁeÉÆüÁ EªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C¥ÀgÁzsÀPÉÌ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 11-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ZÀAzï vÀAzÉ PÁAw¯Á¯ï ¨ÉÆúÀgÁ, 50 ªÀµÀð, eÉÊ£ï, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ, J¸ï©L ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ZÀªÉÃgÉƯÉÃmï lªÀgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/J£ï-3549 EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA MA6AB6G767HA49516 EAf£ï £ÀA 3LF49752 EzÀÄÝ, EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3,80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨ÉÆÃd£ÀUËqÀ PÁA¥ÉèPïì ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝ, lªÀgÉà ªÁºÀ£À EgÀ°®è. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ qÉÆÃj£À UÁè¹£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀݪÀÅ. EzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ lªÀgÉà ªÁºÀ£À EvÀÄÛ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÀªÉÃgÉƯÉÃmï lªÀgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/J£ï-3549 £ÉÃzÀÝgÀ qÉÆÃj£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀtÂPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.09.2013 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.