Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 27, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 26-11-12 gÀAzÀÄ 08-00 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ  ²æÃ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀªÀÄä Hj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄgÀÄU7À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ JzÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ü zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ªÀAw£À ¥ÀæPÁgÀ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉà PÀnÖPÉÆAr®è. ªÀÄvÉÛ £À£Àß ªÀAw §gÀÄvÀÛzÉ CUÀ §AzÀÄ ©qÀÄ CAzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¤ªÀÄäªÀÄä£ÀÄ PÀ¼ÀÄî ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀ¯Éà £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀiË®¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/2012 PÀ®A. 341,504,323,324,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ-25/11/12 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C¯Á¬Ä DqÀÄwÛzÁÝUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÁ®Ä vÀĽzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV £ÀAvÀgÀ C¯Á¬Ä PÀÄtÂAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ©üªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ a£ÀߥÀàUËqÀ,25ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©üªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ¥ÁªÀÄUÉãÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀPÀnÖUÉ,PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ PÁ®Ä vÀĽ¢gÀĪÉAzÀÄ ºÉý £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà £ÁtÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ w½¢zÀÝAiÀįÉà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå£À ªÀÄUÀ¤zÉÝÃ£É JAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ,ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉqÉ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ,©r¸À®Ä §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß GVÎzÀÄÝ,©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A, 143,147,148,504,323,324,506¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á; ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D®A¨sÁµÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, ªÀÄĹèA ¸Á: UÉÆêÀIJð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ gÀ»ªÀiÁ£ï¸Á§ J°èzÁÝ£É vÉÆÃj¸À¯Éà CªÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/2012 PÀ®A. 341,504,323,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ gÉÆPÀÌzÀ ºÉÆ® J£ÀÄߪÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¥Á°£À ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀªÀÄð¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä ºÉaÑUÉ vÀUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ, FUÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¸Á®Ä ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÉãÀ¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2012 PÀ®A:- 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.35 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀASÉå 743 gÀ ¥ÀæPÁgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á. fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À° EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ.] ªÀiÁ£À« oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀzÀAvÉ ºÉZï.¹. 160 gÀªÀgÀÄ ¦.¸À. 136, 296 gÀªÀgÉÆA¢UÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä DzɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà¤UÉ PÀÄrvÀzÀ ZÀl«zÀÄÝ, zÀÄrzÀ ºÀtªÉ®è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄAiÀÄ°PÉÌ ºÀtPÉÆøÀÌgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25.11.2012 gÀAzÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÄÝzÀÝjAzÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¬ÄAzÀ PÀÄrzÀÄ DvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw FgÀªÀÄä½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¦Ãr¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀiÁwUÉ ¨É¯É E¯Áè JAzÀÄ fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aZÀQvÉìUÁV ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 296 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß  1.45 UÀAmÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¢æ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 36/12 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-26/11/2012 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ  ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÀÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀļÉî¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨Á« FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¨É½UÉÎ 70/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä zÁ½ PÁ®PÉÌ zÉêÀ¸ÁÜzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀßnÖ »rAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £É®PÉÌ JqÀ« ©zÀÄÝ ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀªÀÄä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2012. PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁd ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®PÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÀ½¹zÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À CPÀÌ ¸ÀĦævÁ¼ÀÄ »AzÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ 1) a£ÀßgÀAUÀ¼À DAd£ÉÃAiÀÄ @ a£Àß vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À 2) vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-UÁæªÀĸÀºÁAiÀÄPÀ, ¸Á-UÁtzsÁ¼À  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ¼À »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀĦævÁ½UÉ CqÀØUÀnÖ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà DPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀÄgÀÄQ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ©üêÀÄgÉrØ AiÀÄ®è¥Àà£À vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀÄUÀΰ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹ vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ MzÁÝqÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV ¸ÀĦævÁ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä a£ÀßgÀAUÀ¼À DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀĦævÁ¼À vÀªÀÄä £ÀªÀÄä CPÀÌ AiÀiÁPÉ §gÀ°¯Áè CAvÁ ªÁ¥À¸ï ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ©üêÀÄgÉrØ AiÀÄ®è¥Àà£À vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CPÀ̤UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ EªÀj§âjUÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ ¸ÀĦævÁ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ w½¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CAzÉà ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ w½¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉÆqÀPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ¤zsÀðj¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 12.30 ¦JA PÉÌ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2012 PÀ®A 376, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2012 gÀAzÀÄ  82  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  _17,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-11-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-11-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 139/2012 UÀÄ£Éß ¸ÀA: 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Cgï Z謃 ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n UÉÆAqÀ G: zÀÄUÁð ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À ¢AzÀ 1) AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 9 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï 2) ªÀiÁåPÉ qÉƪɯïì «¹ÌÃAiÀÄ 9 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 90 JA.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ 3) N¯ïØ mÁªÀ£Àð «¹ÌÃAiÀÄ 45 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 90 JA.J¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 63 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® C.Q.2100=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1350=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 164/2012 PÀ®A: 341, 323, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2012 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁ墠 gÁwæ 2000 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ J¯ÁègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¨Á C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä §AzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁgÀAiÀÄt¥ÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄJ¯ÁègÀÆ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 96/2012 PÀ®A: PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §½gÁªÀÄ vÀAzÉ gÉÃSÁ£ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀÆeÁ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®«¸Àðd£ÉUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 18/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ ²æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á|| PÀ¼À¸ÀzÁ¼À vÁ| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¥À¢ä¤¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÉÊ ©.¦ EzÀÄÝ, C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢: 24-11-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV, gÁwæ eÁUÀæuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 25-11-12 gÀAzÀÄ ¢£À ¥ÀÆwð ªÀÄ®VzÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆ®PÉÌ OµÀ¢Ý ºÉÆrAiÀÄ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¢: 26-11-12 gÀAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÊ.©.¦ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¹nÖ£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OóµÀzÀÝ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÁUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1355 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ UÀĽUÉ vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ, EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¤zÁæªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è UÀĽUÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è E° ¥ÁµÀt wA¢zÀÄÝ, f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ  zÁR°¹zÀÄÝ C°è£À ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ MAiÀÄ¢zÀÄÝ C°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ DtzÀÄgÉ 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| ²PÀëQ ¸Á|| £ÉüÀV ¸ÀzÀå C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/11/2012 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÉ ªÀAiÀÄB 25 eÁw ªÀÄgÁoÁ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/11/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ªÀÄAqÉÆÃzsÀj UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÉ ªÀAiÀÄB 45  ªÀµÀð eÁwB ªÀÄgÁoÁ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉ ºÀaÑ M¯É ºÀwÛ¸ÀĪÁUÀ M¯É §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÉ M¯É ºÀvÀÛ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M¯ÉAiÀÄ°zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ ¨sÀUÀ CAvÀ MªÉÄä¯É Gj JzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£ÀPÁgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄRzÀªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ  ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CA§Äå¯É£Àì zÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀB 26/11/2012 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁqÀð£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,050-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ E¹àÃl, dÆeÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹.- 142, ¦.¹.- 343, 404, 353 EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀrAiÀiÁUÀ®Ä ºÉý ¦.¹ 353 EªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ zÁåA¥ÀÆgÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà ZÀ¼ÀîªÀÄgÀzÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ zÁ½AiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.-142, ¦.¹.- 353, 343, 404 gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 6-00 ¦.JA. PÉÌ ºÉÆgÀlÄ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6-30 ¦.JA.PÉÌ vÀ®Ä¦ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV HgÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2370=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¼É aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ. 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA/ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð, eÁ. F½UÉÃgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. EAzÀgÀV vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ0305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ EAzÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄr ¥ÀQÃgÀªÀÄä£À §AqÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/J.290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄrPÉÃj ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/PÉ-8519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀj§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄrPÉÃj F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§gÀ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¯ï-4551 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdÆgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À ªÀAiÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqsÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw ªÀÈvÀÛ¢AzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¥ÀªÀ£ï J¯ÉQæöÖPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁAmÁA C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ J¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð J£ÀzÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀ E§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁ C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26-11-2012 ರಂದು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಿಕಾ ಚಾಟ್ ಅಂಗಡಿ ಎದರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ  ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ.ಐ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೂಜುಕೋರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಭೀಮ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಕೊಳ್ಳೂರ,ಗುಂಡು ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ,ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ,ರಾಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ,ಶರಣು ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ,ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಬಲಭೀಮ ಪಂಚಾಳ,ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ,ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ವಾರಿಕ್,ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜನಾಥ ಕಾಮಠಾಣ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವೈಜನಾಥ ಮಡಿವಾಳ,ಪೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಟಗೇರಿ,ಪವನ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಇವರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 2,800/- ರೂ. ಹಾಗು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.130/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಖಾದರ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಖಾಸೀಮ ಪಟೇಲ್ ಸಾ|| ಇಸ್ಲಾಮಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿನಾಂಕ:26-11-2012 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ  ಗಂಜಿನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ, ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಪಿ  21 ಟಿಯು 6777 ಚಾಲಕ ನರಸಪ್ಪ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೇ ನೀಡದೇ ಹಾರ್ನ ವಗೈರೇ ಹಾಕದೇ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:389/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ  ತಂದೆ ಅಮರ  ಹಿರೇಮಠ   ಸಾ: ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ ರಾಜಾಪೂರ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:25-11-2012  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8=15 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಐವಾನ-ಇ-ಶಾಹಿ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಕ್ಸ-9112 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಡಿಪೋ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಯು-7488 ರ ಸವಾರ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಎದುರುನಿಂದ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ .ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 1165/2012 ಕಲಂ, 279,338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕವಲಗಿ  ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 26-11-2012 ರಂದು 22-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ರಂಜಿತ @ ರಂಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಳಮಗಿ ಜಾ|| ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ಇತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ  ಏ ರಂಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದುನಂತರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ರಂಜಿತನ ತಂದೆಯಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾದಕಮಲಾಬಾಯಿ ಇವರುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 98/2012 ಕಲಂ, 448, 323, 324, 354, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೊಟಗಿ ಸಾ| ಗೋಟುರ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ||ವ|| ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ರವರು ನಾನು ಕಾಲೇಜ ಮತ್ತು ಟಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:26/11/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಫಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಫಿ ಮುಲ್ಲಾ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪೌಂಡ ದಾಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 22 ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ  ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶಫಿ ಅಂಜಿ ಓಡಿಹೋದನು ನನಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದರು ನನ್ನ ಕಿಸೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನು ಸಿಗಲಾರದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಚಿರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದರು ಆಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶಫಿ 100 ಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ.8553802336 ಇದ್ದು ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು  1000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:107/2012 ಕಲಂ. 397 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.