Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 15, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 15-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-03-2009ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÁV ºÉÆmÉî zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 504, 324, 506, 427, 354 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ PËgÀ UÀAqÀ gÀAfÃvÀ ¹AUÀ PËgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ EªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ ¤ªÁ¸À°èzÀÄÝ ºÉÆÃmɯï ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ï ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ UÀÄgÀÄZÀgÀt ¹AUÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ, PÉÆqÀzÉà EzÀÝ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï £À°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀA©UÉ ºÁUÀÄ ¦üæeï UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÝ°è ¤£ÀUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ Mr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£À CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ZÀgÀAr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ ªÀÄ»¼É
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAqÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆVzÀÄÝ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ¢ÝzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀjUÉ «ZÁj¹zÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃd ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉt EzÉ JAzÁUÀ ºÉÆV£ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÁ¢üPÀ¨Á¬Ä JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼ÀÄ C¸ÁܪÀiÁ ¨É£É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwzÀÄÝ vÀ£ÀVzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¸Àì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁjZÁ®PÀ¤AzÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14.03.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ zsÀªÀÄð PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÄgï gÉÆÃqï ¥Á±ÁgÀªÀgÀ ElÖAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀÄPÀgÁA EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-28/ªÁAiÀiï-3399 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 18 45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀÄPÀgÁªÀĤUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 4-3-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ oÁt UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ¸Á;¨ÉîÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ°è 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¨Á¸ÀÖ DVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ §£ÀðPÉÃgÀ ¸ÉAlgÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 06-03-2009 gÀAzÀÄ 1305 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï.L.eÉãÉÆgÉ ºÉZï.¹. 168 eÉîgÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ. (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes


2 ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É; ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ºÁ¯ï lPÉÃmï vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¨Á®QAiÀÄj§âgÀ PÁuÉ:

¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¯Á¯ï ¸Á¨ïgÀªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦AiÀÄĹ NzÀÄwÛgÀĪÀ £À¸Àæxï, 20 ªÀµÀð, ¸Á:PÀqÀUÀªÀiï zÉÆrØUÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:14.3.09gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr¬ÄAzÀ 2£Éà ªÀµÀðzÀ ¦AiÀÄĹAiÀÄ ºÁ¯ï nPÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁ¯ï lPÉÃn£À°è vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆà ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¥sÉÆÃmÉÆà vÀgÀ®Ä vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: §AzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃf£À°è ºÁ¯ï nPÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ HjUÀÆ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/09 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦AiÀiÁð¢ü ²æà n PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ JA.ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦AiÀÄĹ NzÀÄwÛgÀĪÀ ¸Áéw, 18 ªÀµÀð, ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ ¸ÉêÁ ¸À«ÄÃw læ¸ïÖ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦AiÀÄĹ. ºÁ¯ï nPÉÃmï vÀgÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀƪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼,É FPÉAiÀÄÄ 4¦üÃmï 5 EAZÀÄ JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ §tÚzÀªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ªÀÄvÀÄÛ ¦APï §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/09 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«®èAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆAzÀ vÀAzÉ:

¢£ÁAPÀ: 14.3.09gÀAzÀÄ 0000jAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄz°èÀ CgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, ¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÁ¬Ä ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ 3 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¸ÀAdªÀÄä @ ¸ÀAd£À FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆA¢gÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/09 PÀ®A 302 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì «µÀ ¸Éë¹ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ:

ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå UÀÄdÄ¥ÀÄ, 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸Á§AiÀÄågÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ:

¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¥ÀƪÀðzÀ°è Cgï ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA.1 ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ CPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è vÉð §A¢zÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃV d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV wAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ²ªÀ¥Àà ºÉZï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï, 9/Cgï ±ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀå d¦Û:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 14/03/09 gÀAzÀÄ ²æà JA.r ºÀÄ°ªÀĤ ,r.J¸ï.¦. AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ°äÃQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀß°ègÀĪÁUÀ ¸ÁÖgÀ ¹n ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA J.¦.23/eÉ.4259, »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAAqÀgÀ £ÀA.PÉJ.33/ºÉZï.1483 £ÉÃzÀÝgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄßRavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀjAzsÀ 1) 180 JA.J¯ï£À 196 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.7386/, 2)330 JA.J¯ï£À 48 ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.1775/-, 3)180.JA.J¯ï£À   ªÉÄqÉÆÌïï gÀA£À 40 ¥Áè¹ÖPï ¨Ál° C.Q.2080/-, 4) »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ.33/ºÉZï.1483 C.Q.25000/-, 5)¸ÁÖgÀ ¹n ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA J.¦.23.eÉ.4259 C.Q.25000/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C²èî avÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À:-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:

¢£ÁAPÀ: 14/03/09 gÀAzÀÄ ²æÃ.Dgï.¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ PÁªÉÆÃzÉæÃPÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¨ÉvÀÛ¯É PÁªÀÄQæÃqÉ avÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄgï «rAiÉÆà yAiÉÄÃlgï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr yAiÉÄÃlgï£À°è C¹èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ D¥ÀgÉÃlgï £ÁUÀ±ÉnÖ AiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr C²èî ZÀ®£À avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1)C²èî ¹.r. '¹éÃmï ªÉĪÉÆÃjøï', 2)JA¦è¥sÁAiÀÄgï CºÀÄeÁ PÀA¥À¤, 3)r.«.r. ¥ÉèÃAiÀÄgï ¥ÀAiÉÆãÀgï PÀA¥À¤, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.765/- ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃrzÀ nPÉmïUÀ¼À PËAlgï ¥sÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢:12-03-09 gÀAzÀÄ 1.¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå, 2.®PÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±Áå ¸ÁB £À«¤ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà £ÁUÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà £ÁUÀÆgÀ ¸ÁB£ÀªÀ¤ºÁ¼ÀgÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢: 14-3-09 gÀAzÀÄ fÃ¥À £ÀA JªÀiïºÉZï.25/J.343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ £ÉÃzÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è fÃ¥ÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀtÚ vÀA. £ÁUÀ¥Àà zÁå¨ÉÃj ¸Á: ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ²æêÀÄw ¸ÁA¨Á¬Ä UÀA §¸ÀtÚ zÁå¨ÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢:14-03-09gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁ±À ZËPï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃPÁAvÀ.«.C¯Áè¥sÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.FgÀuÁÚ vÀA. ªÀ¸ÀgÀ¥Áà ZËzÀj 2.¨sÀUÀªÁ£À vÀA. ¨Á§ÄgÁªÀ CAfSÁ£É 3.¨Á§Ä vÀA. ªÀÄqÉ¥Áà zsÉÆÃvÉæ 4.gÁdÄ vÀA. ¸ÁAiÀħuÁß vÀ¼ÀªÁgÀ 5.ªÀiË£ÉñÀ vÀA. ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Áà ¥ÀvÁÛgÀ 6.²ªÁf vÀA. UÀt¥Àw U˽ 7.¨Á§Ä vÀA. ©üêÀÄAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ 8.AiÀÄ®è¥Áà vÀA. wªÀÄäAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ 9.FgÀ¥Áà vÀA. wªÀiÁägÉrØ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1815/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

Koppal District Crimes


 

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¥À£Éä w®PÀ vÀAzÉ J¸ï.J¯ï.«. ¥Àæ¸ÁzÀgÁªï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄtÆÚgÀ-¸ÀÆUÀÆgÀ PÁåA¥ï, vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 13-50 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÁzÁ¦ÃgÀ EªÀgÀ d£ÀgÉÃlgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ºÁåAqÀ¯ïUÉ ºÁQzÀÝ gÀÆ.4,50,000-00 UÀ½zÀÝ aîªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA13/2009 PÀ®A 279,337,427 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 14-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ §ArAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ n.J£ï-31 ºÉZï-4903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀl JwÛ£À §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ §PÀ®UÀqÉ JwÛUÉ ºÁ¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛUÉ ZÉ¥ÉàUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉʪÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.