Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 21, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-05-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtĪÀÄAvÀ¥Áà ±ÀÀgÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 9-10-202, ¹zÁÝgÉÆÃqsÀ PÁ¯ÉÆä, UÀÄA¥Á jAUÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ 2010£Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀA. PÉJ-38/PÉ8806 £ÉÃzÀÄ Rjâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀå CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-04-16 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è EgÀ°®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q. 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÀiÁqÀ® 2010, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.ªÉÊ.J.9.eÉ.00764, EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J¥sï.J.9.eÉ.13461 EgÀÄvÀÛzÉ,  PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªï vÀAzÉ d¼À¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹(zÀ°vÀ), ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. J¯ïLf-147, PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀܽzÀÄÝ, JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¹ÜgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÉƸÀÖ D¦üøï£À°è PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ¤£ÀÄ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ºÉAqÀw £Á£ÉãÀÄ ªÉÄAl¯ï E¢Ý£Á, ºÉÆÃV §¤ß £Á£ÀÄ E¯Éè EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É £À£Àß UÀAqÀ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ºÉAqÀw CªÀjUÉ w½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw «dAiÀÄ®Qëöäà gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è, ªÉÄʯÁgÀ, SÁ£Á¥ÀÆgÀ, zsÀÄ£ÀÄìgï, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: PÀªÀįÁ¨Á¬Ä @ ªÀaAzÀæ¨Á¬Ä, 2) ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 3) JvÀÛgÀ: CAzÁdÄ 55’’ ¦üÃmï, 4) ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½ «Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, 5) zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ: ªÉĺÀA¢ VæÃ£ï §tÚzÀ PÁl£ï «ÄPïì E¼ÀPÀ¯ï ¹ÃgÉ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, 6) ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಾಜೀದ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಜಕ ಅಲಮ ಸಾ: ನಬಿಕೇಫೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋಮಿನಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಇಮ್ರಾನ ತಂದೆ ಮಕ್ಬೂಲ ಮರ್ಚಂಟ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ: 08.05.2016 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪೂರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32,ಎನ್-8159 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜೇವರಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಕಾರ ಸೈಯದ ಮಹ್ಮದ ಮತೀನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ ಮಿಯಾ ಸಾ: ಕಲಬುರಗಿ ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇವರಗಿ ದಾಟಿ ಜೇವರಗಿ-ಸಿಂದಗಿ ಮೇನ್ ರೋಡ ರೇವನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಟಯಾರ ಬಸ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ನಾವು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರು ಪೂರ್ತಿ ಜಖಂ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರುದ್ರುಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹವಳಗಿ ಸಾ: ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾ|| ಜೇವರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 12-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಜಾತಾ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11;00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಚಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿತಾಳೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೊಳೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗರ ಮತ್ತು ಕಾಲಚೈನ ತೊಳೆದು ಕೊಡಲು ಕೊಟ್ಟೆನು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಮರಳಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಸರ ಅವರಿಗೆ ತೊಳೆಯಲು ಕೊಟ್ಟೆನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ ಡೆಬ್ಬಿಯಯನ್ನು ತರೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪೌಡರ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ತಾಳಿ ಸರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು, ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಟೀಲ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳಿ ಸರ ಇದೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ತೆರೆದು ನೋಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದರು, ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬಿರಾದಾರಶಕುಂತಲಾ ಬಂಡೆಪ್ಪಗೌಡರ ಹಿಗೆಲ್ಲರು ಡೆಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಡೆಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಳಿ ಸರ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ನಾವು ಮೂರುಜನ ಕೂಡಿ ಹೊಡಕಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಸಹ ಯಡ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿ ಸಿಂದಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ 13-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಸರ ಅ.ಕಿ. 80,000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೊಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ  ನರಸಿಂಗ ತಾಳಮಡಗಿ ಸಾ:ಚಂದಾಪೂರ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸೌಮ್ಯ,ಸವಿತಾ ಇವರಿಬ್ಬರು  ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ  ಸಲುವಾಗಿ ಅಹ್ಮದ ಸಲಾವೊದ್ದಿನ ಸ್ಟೇಷನಬಜಾರ ಏರಿಯಾ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು  ನಾನು ಆಗಾಗ ಚಂದಾಪೂರದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು   ದಿನಾಂಕ 9-4-2016 ರಂದು 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಇವಳು ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಸವಿತಾ ಇವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ   ಸೌಮ್ಯ ಇವಳು ಸವಿತಾ  ಓದುವ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು  ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ   ನಾನು ಆ ದಿನವೇ ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಾದ ಸವಿತಾ ಇವಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 20-05-2016 gÀAzÀÄ 08.30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸ï ¢AzÀ ºÁUÀÆ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁzÀ ªÀÄÄÛ ZÁªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæPÀÖgïUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ²æà ¨Á®ZÀAzÀæ ®PÀÌA ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤Ãr zÁ½ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ §½ZÀPÀæ ¸Á|| E§âgÀÄ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß 09.00 J.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ£ï ¨ÉÆøÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33/f-0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ²æà §¸ÀtÚ ¹¦¹-109 ºÁUÀÆ ²æà PÀ¯Áåt ¹.ºÉZï.¹-84 gÀªÀgÉÆA¢UÉ qÁ£ï ¨ÉÆøÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ mÁæPÀÖgïUÀ¼À°è ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæPÀÖgï mÁæ°UÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁuɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ E§âgÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1] PÉJ-33/nJ-5520 mÁæ° £ÀA. PÉJ-33/1781 ªÀÄvÀÄÛ 2] PÉJ-33/nJ-6044 mÁæ° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢¯Áè. F 2 mÁæPÀÖgïUÀ¼À C.Q|| 4,00,000/- ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ mÁæ°UÀ¼À°è ªÀÄgÀ½£À C.Q|| 400/- DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ZÁ¥À¯Á gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®ZÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁ CAvÁ CªÀ¤AzÀ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. 2 £Éà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ §rUÉÃgÀ ¸Á|| ZÁªÀÄ£À½î CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj 2 mÁæPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®PÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV d¦üÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 09-00 J.JªÀiï ¢AzÀ 10.00 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:20/05/2016 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ   J£ï,ªÉÊ,UÀÄAqÀÄgÁªï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:104/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ 1957 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 20/05/2016 gÀAzÀÄ 1230 ¦.JªÀÄ PÉÌ ²æà UÀuÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ¥ÀPÀgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¨sÁ¥ÀPÀgÀ, ªÀ:35, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 02/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯ÁqÉÃeïUÀ°è¬ÄAzÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ÀUÉ  ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀºÀ¹Ã¯ï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ d£À UÀzÀÝ®ªÁVzÀÄÝ, ZÀºÁ PÀÄrzÀĪÀ ZÀºÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Ànð£À ªÉÄð£À eÉé¤AzÀ gÉÆPÁÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Qì J-7 ªÉƨÉʯï EgÀ°®è. £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ d£À UÀzÀÝ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Qì J-7 ªÉƨÉʯï LJªÀiïEL £ÀA. 359926061925353 ªÉƨÉÊ®£À°è EzÀÝ KgÀmÉÃ¯ï ¹ªÀiï £ÀA. 9886672111 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÇÃqÁ¥sÉÆãÀ ¹ªÀÄ £ÀA. 9739654111 £ÀA§gïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ¸ÀzÀj ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Qì J-7 ªÉƨÉʯï CAzÁdÄ 24,500=00 QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ £À£Àß ±Ànð£À ªÉÄð£À eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Qì J-7 ªÉƨÉʯï C£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2016 PÀ®A 379.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 19/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ªÀiÁ£Àå ¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUÀ  PÀÄjvÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉÊgÀ ¸ÉÖñÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ºÀ¹gÀÄ PÀ®j£À eÁ£ï rAiÀÄgï  PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-33 n.J.-0373 CzÀgÀ EAf£À £ÀA PY3029D246004, ZÉ¹ì £ÀA PY5204B007449 CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ  PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À mÁæ° EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè  ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖj£À CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||©zÀgÁuÉ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÊAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À  «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :- ದಿನಾಂಕ-20/05/2016 ರಂದು 12-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ಸಾಹೇಬರು ಬಳಿಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಂಜ್ಞನೆಯ ಅಫರಾಧ ವಾಗುತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ Dದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮೆಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ-20/05/2016 ರಂದು 3 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸೈದಾಪೂರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ-36/2016 ಕಲಂ-78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A -279,304(J)ªÀÄvÀÄÛ  187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ-20/05/2016 gÀAzÀÄ  MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÀA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÁPÀègÀ eÁw PÀ§°UÉÃgÀ G|| PÀÆ° ªÀ|| 36 ¸Á|| Q®è£ÀPÉÃgÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ. vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÀAzÀgÉ. £À£ÀUÉ 1) ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀ|| 13 2) «gÉñÀ ªÀ|| 11 3) £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ|| 9 4)  ªÀĺÉñÀ ªÀ|| 8 5) ªÀÄAdļÁ ªÀ|| 6 ªÀÄPÀ̼ÀUÀ½zÀÄÝ. £ÀªÀÄÆä UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À vÉÆAzÀgÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄPÀ¼ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀĺÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÉÃmï AiÀiÁzÀUÀj- gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgɯï EzÀÄÝ. C°èUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ E£ÀÆß §gÀ°® CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ EzÉݪÀÅ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ §£ÀߥÀà ¨ÁªÀÅgÀ ªÀ|| 27 eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ  EªÀgÀÄ 5.35 ¦.JªÀiï. zÀ ¸ÀĪÀiÁj ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤vÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀĺÉñÀ  ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj- gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä zÉÆÃqÀØ ªÀÄUÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÄÝ EªÀ£À »AzÉ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ AiÀiÁzÀUÀj PÀqɬÄAzÀ  5.30 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ©½§tÚzÀ PÁgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¹àÃqï ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ PÁj¤ ªÉÄïɬÄAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV. ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀĺÉñÀ£ÀÄ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¸ÀéAvÀ£ÁV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸Á§gÉr w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä Ct vÀªÀÄäA¢gÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÉÃmïzÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀŪÁUÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ «zÁåªÀvÀðPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
      £À£Àß ªÀÄUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-37/2016 PÀ®A 279,304(J) ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ           
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2016 PÀ®A 379.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 19/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ªÀiÁ£Àå ¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUÀ  PÀÄjvÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉÊgÀ ¸ÉÖñÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ºÀ¹gÀÄ PÀ®j£À eÁ£ï rAiÀÄgï  PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-33 n.J.-0373 CzÀgÀ EAf£À £ÀA PY3029D246004, ZÉ¹ì £ÀA PY5204B007449 CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ  PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À mÁæ° EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè  ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖj£À CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||©zÀgÁuÉ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÊAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À  «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016 143,147,323,354,355,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:19-05-2016 gÀAzÀÄ 7 ¦.JA PÉÌ ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw, ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ ªÀAiÀÄ|| 60 G|| PÀÆ° eÁ|| PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼À JA.J¯ï.¹ & Cfð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:18/05/2016 11 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æà ©ÃgÀ°AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ VqÀzÀ £ÉgÀ½£À°è PË¢ M¯ÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¨ÉäVqÀ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£É PË¢ M¯ÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ©ÃUÀvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ CqÀØ §gÀÄwÛà gÀAr EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016 PÀ®A 143,147,323,354,355,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A, 279, 304 (J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 20-05-2016 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.-17 n©-9779 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ,J -33 n-3122 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀ:38 ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgÀ eÁw:ºÀjd£À ¸Á:ªÀÄ½î ºÁªÀ:UÉÆÃV(PÉ) FvÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÉÆÃV-ZÁªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä vÁ±Á EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è UÉÆÃV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÁÛ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgÀ PɼÀUÀqÉ ¹PÀÄÌ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2016 PÀ®A: 366(J), 323, 109 ¸ÀA/- 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 20/05/2016 gÀAzÀÄ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ mÉÆtÚ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ|| 38 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®vÀ£À eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸Á|| ªÀÄgÀPÀ¯ï vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/05/2016 gÀAzÀÄ 09.30 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ. UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ mÉÆÃtÚ¥Àà CA©ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ vÀgÀÄ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ zÀ©âPÉÆlÄÖ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ §AzÉãÀªÁd, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §AzÀªÀÄä ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨ÁågÁå EªÀgÉ®ègÀÆ £ÁªÉà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝÃªÉ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉÆwj ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ CA¢zÁÝV EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ