Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


DAiÀÄ vÀ¦à ¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÁA§¼É ¸Á; eÉÆd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸À£ÀÄäR E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¨Á®PÀ¤UÉ rQÌ : ¨Á®PÀ¤UÉ gÀmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 8.03.09 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §UÀzÀÆgÉ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀÄ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ AiÀÄgÀArV¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3197 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀĤUÉ KqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢: 24-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÁnzÁgÀj§âjAzÀ®Æ zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAV ªÀĺÁ£ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 40 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 18 3] dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥À¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 35 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÁzÉë ¸Áé«ÄgÀªÀgÀ ºÉÆî 2 ªÀµÀðPÉÌ 50,000/- gÀÆ. £ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆ¥À¼ÀUÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆîPÉÌ CgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 2] ¤ªÀÄð¯Á zÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 3] ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¨Á§Ä ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ §A¢Ýj CAvÀ ºÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ 2 ªÀµÀðPÉÌ ºÉÆî PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


¥ÀævÉåÃPÀ 4 PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl zÁ½ ; 29 d£ÀgÀ §AzsÀ£À: 49,430 gÀÆ. d¦Û:


ªÀÄlPÁ zÁ½, E§âgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:24.03.2009gÀAzÀÄ 1330UÀAmÉUÉ £ÀªÀiÁdUÉÃgÀUÀÄqÀØzÀ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ CgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà JA eÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.820/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EªÀgÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß zÁªÀÇzï ¸Á:AiÀÄAPÀ£ÀgÉrØ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ²gÀUÀÄ¥Àà vÁ:²gÀUÀÄ¥Àà f:§¼Áîj FvÀÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2009 PÀ®A 78(III) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯÉ:

§mÉÖ vÉƼÉzÀ ¤ÃgÀÄ ¦AiÀÄð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÉ®ÄèªÀ «µÀAiÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2009gÀAzÀÄ 2030UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀÄð¢üAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄÄ«£ÉÆA¢UÉ CgÉÆæ gÉrØ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß.¸ÀA.19/09 PÀ®A 302 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:24.3.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀwÃ±ï ªÉÃ- ©æqïÓ ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.JAºÉZï 10/JJ6652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà CgÉÆæUÉ ºÁUÀÄ UÁr »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ C£ÀĸÀÆAiÀĽUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß.¸ÀA.55/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt, CgÉÆæ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ:

¢£ÁAPÀ:21.03.09gÀAzÀÄ 1600UÀAmÉUÉ eÁ£ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀPÁAvÀªÀÄä SÁgÀ PÀÄnÖ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä FgÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁgÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CgÉÆæ UÁgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀ, 22 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý eÉ.ZÀ£Àà¥Àà£ÀÄ M¼À ºÉÆÃV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀgÀÆ PÉüÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆìÄvÀÄ CAvÁ ¢: 22.03.09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À°è PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸Á¬Ä PÀȵÀÚ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß.¸ÀA.80/09 PÀ®A 376, 306 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀgÁj CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj PÀÄjvÀÄ wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


UÁå¸ï °ÃPÁV ¨ÉAQ: gÀÆ1,10,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ:

¢£ÁAPÀ:21.03.09gÀAzÀÄ dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ²æêÀÄw ¥ÀjªÀļÀ UÀAqÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ, G: §¸ï PÀAqÀPÀÖgïgÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV UÁå¸ï ¹°AqÀgï °ÃPÁV 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ £ÀUÀzÀÀÄ ºÀt 20,000/-ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ C¯Áäj, §mÉÖ §gÉ, UÁå¸ï ªÀÄwÛÃvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ1,10,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¢:24.03.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.01/2009 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ87,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ:

¢£ÁAPÀ:19.03.09gÀAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ²ªÀ§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà UÀÄdÓ®gÀªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁr M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÉƼÀVzÀÝ 20 aî ¸ÀeÉÓ, 6aî eÉÆüÀ, 10aî ¹ÃªÉÄAmï, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 10 vÉÆ¯É ¨É½î, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.30,000/- J¯Áèè ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.87,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¢:24.03.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.07/2009 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:

Cgï ºÉZïPÁåA¥ï £ÀA.4 £À°èAiÀÄ gÀĪÀiÁqÉà UÀAqÀ ©¸ÀéfÃvÀqÉ, 28 ªÀµÀð FPÉUÉ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëzÀÄÝ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2009gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ½UÉ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 24.03.09gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà °n£ï zÀvï vÀAzÉ ¨Á²zÀvïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.11/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ªÀÈzÉÞ ¸ÁªÀÅ:

eÉÆUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è PÀtÄÚ PÁt¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀé ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ 78ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÉÞ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀvÀߥÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:23.03.2009gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ¹ C£ÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÄÖ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀægÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.08/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:23.03.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ 1£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyð, 8 ªÀµÀðzÀ gÀ«ZÀAzÀæ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨Á®PÀ£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.09/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢:24/03/2009gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÀAPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ°è 1.©üêÀĹAUï ¥ÀªÁgÀ 2.zËæ¥À¢ UÀAqÀ zÁªÀ®Ä ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¢£À¸ÀUÀ½AzÀ §APÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¹A¢ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:23/03/2009gÀAzÀÄ §APÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ 1.ªÀĺÉçƨï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁ 2.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄeÉnÖ ©üêÀĹAUï ºÁUÀÆ zËæ¥À¢ EªÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¹A¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ²æêÉƺÀ¹£ï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ UÀÄqÀÆgÀ ¸Á||¨sÀAPÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄUÀÄa ¸ÁªÀÅ:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:24-03-09gÀAzÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ºÀAZÁmÉgÀªÀgÀ PÀ®Äè RtÂAiÀÄ°è ²æà C§ÄÝ® CfÃd£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.32-5470/5469 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®Äè Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ RtÂAiÀÄ vÀVΤAzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢£À mÁæPÀÖgÀzÀ EAf£À JzÀÄÝ EAd£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ ªÀÄzsÀå ¹PÀÄÌ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ C§ÄÝ® CfÃd£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á UÀzÁ鮪Á¯É ¸Á||¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl avÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:-16-01-09gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ NA²ªÀ ¥À£ÉÆßÃgÀ ¸Á||¥ÀæPÁ±À£ÀUÀgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£À vÀAzÉ NA²ªÀ ±Á¯ÉUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¯Áè JAzÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CªÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄrPÁr §A¢zÀÄÝ J°èAiÀÄÆ DvÀ£À ¸ÀļÀªÀÅ ¹UÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA. NªÀIJªÀ ¸Á||¥ÀæPÁ±À£ÀUÀgÀ avÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ©üêÀÄ£À½îgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄ®Äè ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À :

gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢:23-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æîQëöä£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀZÀ£À PÉý ²æà ªÀÄÄPÀÄAzÁZÁAiÀÄð vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÁZÁAiÀÄð ¥ÀÄgÁtÂPÀ ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆägÀÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀiÁzsÀ« ¥ÀÄgÁtÂPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆäUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ wæªÀÄÆwðZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÀåQÛ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£É ªÀiÁzsÀ«gÀªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÄ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À®ºÁgÀ MlÄÖ C.Q.40,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ mÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢:21-3-09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀįÉÊPÁ UÀįÁèAd UÀAqÀ ¢;ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á;§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁgÀ¥sÉÊ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢:.24-03-09 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð,PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉqÀ gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀªÀÅ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÉqÀgÀƪÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èAiÀÄÆ C®ªÀiÁjAiÀÄÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀªÀÅ ZÀPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1.MAzÀÄ 3 vÉƯAiÀÄÉ §AUÁgÀzÀ C±Àæ¥sÀ ºÁgÀ C.Q.30,000/-, 2.MAzÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÉPÀè¸ï C.Q. 20,000/-, 3.MAzÀÄ 1 UÁæA.zÀ ªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀ CQ.1000/-, 4.JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀrAiÀiÁUÀ C.Q. 1000/-, 5.««zsÀ £ÀªÀÄÄ£É ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 5000/-, 6.£ÀUÀzÀ ºÀt 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ 77,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.