Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 14, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2015 PÀ®A 323,324,355,447,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ :- ದುನಾಂಕ:13/12/2015 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗನಗೌಡ ಅಂದೇಲಿ ಸಾ|| ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಹಾ/ವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 321/2015 ಕಲಂ.323,324,355,447,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2015 PÀ®A 279,304(J),201 ¸ÀA:34 L¦¹ :- AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÉÊ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ 4-15 ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£À MvÁÛAiÀÄPÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CvÀVêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÀwÛPÀÄt¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ  mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ Nr¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄqÀØ½î ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ ªÀÄÜ£ÀÄ ZÁ®PÀ ¹Ãn¤AzÀ DAiÀÄvÀ¦à PÉ®UÉ ©zÁÝzÀ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀmÁÖUÀ. DUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀºÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÁQëà £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà §anÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A 448, 323, 354, 376, 511, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¨sÀâ¼Éà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ dVÎ , PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-12-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-12-2015

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ºÀ®¹ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ FmÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁgÀt CAvÀå QæAiÉÄ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ, NtÂAiÀĪÀgÁzÀ «±ÀéA§gÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÉøÀÆgÉ, zÀAiÀĪÀAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±ÀéA§gÀ PÉøÀÄgÉ, ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁ£À¨Á ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀıÀ¨Á J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ®¹ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ MAzÀÄ lAlA DmÉÆà jPÁëzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ±ÁºÁeÁ¤ OgÁzÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀiÁgÉÆÃw ¨ÉÆÃgÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ eÁªÀÄRAr ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀgÀªÀmÉÖ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀÄ DmÉÆà ¤°è¹ PÉüÀUÉ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ EArPÁ «¸ÁÖ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/«-7634 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw:  CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£É CAUÀ¼À PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄvÀÛ UÉÃn£À JzÀÄjUÉ gÉÆÃqï EzÀÄÝ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÁUÀ 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ UÁr ¤°è¹ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CzsÀð UÀAl£ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÄÝ CzsÀð UÀAl£ï zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À EzÀÄÝ CzsÀðzÀµÀÄÖ CAzÀgÉ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ C.Q 50,000/- gÀÆ. zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀªÀjzÀÄÝ, ºÀ¹ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©½ n ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.