Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 26, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2013

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-  
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÄteÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzsÀ ZÉÃvÀ£À ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð, EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì-ºÀ½îSÉÃqÀ[©] gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA PÉJ-39/n-2232 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ UÁ°AiÀÄÄ ZÉÃvÀ£À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÉÃvÀ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ºÉÆüÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ EvÀ£À ºÉAqÀw VÃjeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÉÆüÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ EªÀgÀÄ ¥ÀzÁä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ VÃjeÁ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÀUÀÄvÁÛ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛ¢Ý, AiÀiÁjUÉ £ÉÆÃr £ÀUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ VÃjeÁ¨Á¬ÄAiÀÄ ²¯ï §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ VÃjeÁ¨Á¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ¨sÀPÁ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ VÃjeÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è VÃjeÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 323, 376, 504, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ Hj£À QgÁuÁ CAUÀrUÉ gÀªÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ PÀ§â°UÉÃgï ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©), f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »AzÉ - »AzÉ §AzÀÄ gÀªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÀvÀÄÛ ªÀĸÀÌ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÀAqÁÌ¥ÀÄgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è «zÀÄåvï E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, §®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr¯Áè DzÀgÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ§â°UÉÃgï, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, 4) PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©), f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É Kj PÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛ, ¤£Àß  ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã eÁéQ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉãÀÄ PɼÀÄwÛ JAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ 58 ªÀµÀð ¨ÁæºÀä£À ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 5-3-41 £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ 33 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §¼Áîj gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj ºÉÆAzÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ §AzÀÄ §ªÀÄzÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ G¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ PÀ¯ÁªÀwUÉ FUÉÎ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CPÉUÉ CgÉ ªÀiÁ£À¹PÀ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄE£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ¼À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 2.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è DPÉAiÀÄÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÉêÀ¸Áܧ½UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀÝjªÀÄzÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. DPÉAiÀÄÄ PÉA¥ÀÄ §tÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ , CAzÁdÄ 5'4'' ¦üÃmï JvÀÛgÀ EzÀÄÝ, PÉøÀj §tÚzÀ ¹ÃgÉ ,¤Ã° PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÀqÀÄvÁÛ¼É . CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

²æäªÁ¸À PÁ妣À ¸ÀÄ£Àß £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð vÀAzÉ Cr£ÁgÁAiÀÄt 60 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2013 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ CUÉÆæà EAqÀ¹Öç¸ï gÉÊ¸ï «Ä°èUÉ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 70,000- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¥ÁAqÀÄ UÁågÉf£À°è mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ dAUÉèÃ¥Àà FvÀ¤UÉ mÁæPÀÖgï ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr C°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. CªÀwÛ¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÀÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

±Álð ¸ÀPÀÆåðmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä ¥ÉÆæ¨ÉµÀ£Àj ªÀÄdzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ 110/11 PÉ.«. ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ eÉ.E. ²ªÀ¥ÀÄvÉÛ¥Àà MªÀgÀÄ ¨ÉÃnAiÀiÁV ºÀgÀ« ¹.n.¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÁgÀt PÀÆqÀ¯Éà §zÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ PÁgÀt §gÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ EAzÀÄ gÀeÉ EzÉ £Á¼É §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÁåAPï ¦üÃlgï -2 £ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀzÉà ¹.n.AiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑzÁUÀ ¨ÁåAPï ¦üÃqÀgï -2£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀÄvÉ eÉ.E.gÀªÀjUÉ w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀgÀÄ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ CzÉãÀÄ CUÀĪÀÅ¢®è ¤ÃªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁræ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà EgÀÄvÉÛÃ£É K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÁUÀ ¸ÉÖÃmï ¹.n.AiÀÄ£ÀÄß ©ZÀѪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÁÖ±Àð CV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀtÂSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ wªÀÄ䮪ÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwÀð PÀÄrzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃV ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ mÉÊ¥ï-3/38 ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÉðAiÀÄ°è eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄR ºÀÄ©â zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ 64 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾ ನೇರವೇರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ..
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 64 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವೇರಿಸಿದರು, ದ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.