Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 10, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 8/10/15 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ ±ÉÃSïªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀA vÁ: PÉÆqÁqÀ f¯Éè £À®UÉÆAqÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-24 n©-1288 £ÉÃzÀÝgÀ°è LgÀ£ï UÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DAzsÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ PÀ®ÆègÀÄ CrªÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ¤AwzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ/ZÁ®PÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÖÃjAUï §®ªÁV §r¢zÀÄÝ,  0130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ±ÉÃPï¯Á¯ï «ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï SÁeÁ «ÄÃAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀA vÁ: PÉÆqÁqÀ f¯Éè £À®UÉÆAqÀ (J¦)  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.199/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 13/5/15 gÀAzÀÄ J-1 eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢ R¤ÃeÁ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.    2-1-109 CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 ¥Áèmï, 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ & dºÉÃeï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JgÀqÀƪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dºÉÃeï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 1 ªÁgÀzÉƼÀUÉ 1)ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ §QæÃzï ºÀ§âPÉÌ CªÀgÀ ºÀt §AzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ 27/9/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CtÚ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj E£ÀÆß 1 ®PÀë ºÀt vÀAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ E®è¢zÀÝgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/15 PÀ®A 498(J), 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
:   
J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 14/9/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ 40 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ w£Àß®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ 1)ªÀĺÁªÀÄĤ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQë eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÀqÀ¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ F »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è gÀ«PÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨ÉA§® ¸ÀÆa¹zÀÝ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ Nr ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ  2130 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ 183/15 PÀ®A  143,147,448, 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.  & 3(i)(x)  J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ವಜ್ರಪ್ಪ ವಯಾ 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಚಲುವಾದಿ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಆರೋಲಿ ತಾ: ಮಾನವಿ.FPÉAiÀÄ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 7-10-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ,, ಲೇ ಸೂಳೆ  ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಸಹ ಅವ್ಯಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 258/2015 ಕಲಂ 143 147 323 504 506  ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡೆನು
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.                              
        ಈಚನಾಳ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÀgÀ 51 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: J¸ï.©.JZï.PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀನ ಅತ್ತೆ 03 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಡ್ಡಿ ಇತನ ಹೊಲವಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅತ್ತೆ ಖರೀದಿಮಾಡಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರಡ್ಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸಂಬಂದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಸಂಗಡ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09-10-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀrØ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀàgÉrØ 53 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಇವನ ಪ್ರಚೋಧನೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 )CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÀtV, 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼Àಇವನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೆಡಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೆಡಗದ ಕಾವಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ಅದೇ ಕಬ್ಬಣಿದ ಬೆಡಗದ ತುಂಬಿನಿಂದ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮುರಿದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA: 243/15 PÀ®A. 504, 307, 109 ¸À»vÀ 34  L.¦.¹ oÁuÉ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ                                                                             AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqï vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁeï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÉ®èªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ, £Á£Éà ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ £ÁUÀgÁeï EªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÁzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 09-10-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-50 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/2015, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2015 gÀAzÀÄ  138 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,100-/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES.

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09/10/2015 ರಂದು  10 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ ಮ.ಪಿ.ಸಿ 741 ಸುಜಾತಾ ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಪಿ.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 959/2015 ದಿನಾಂಕ 29.09.2015 ನೇದ್ದು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮದುವೆಯು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಇತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10.10.2014 ರಂದು ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು   ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ 20.07.2015 ರಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ 07.09.2015 ರಂದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಎ  ರಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನ್ಯಾಗ ಇರುತ್ತಿ ಇರು ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೋಸಡಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 & 2 ನೇದ್ದವರು ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ರಿಂದ 7 ನೇದವರು ಕೂಡ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು: ) ಮುಕ್ತಾರ ಅಹ್ಮದ 2) ಮೆಹರುನಿಸಾ 3) ಅಕ್ರಮಂ ಪಾಷಾ 4) ಮಕಬೂಲ್ ಪಾಷಾ 5) ಅನ್ವರ ಪಾಷಾ 6) ಶಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ 7_) ಸಹೆರಾ ಬಾನು  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ನಂ 11-41/11 ಗಾಲಿಬ ಕಾಲೋನಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆ. ಮಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಲಬುರಗಿ