Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 21, 2009

Bidar District Daily Crime Update 21/11/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-11-2009
aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 184, 187L.JªÀiï.« PÁAiÀÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà gÁdgÀrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÀrØ zÉÆAUÁ¯É ªÀAiÀÄ 38ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Gd¤ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38 JZÀ-7947 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ aAvÁQ¬ÄAzÀ Gd¤UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §AzÀ CmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¥sÉÆÃPÀ¸À ¦üÃgÁå¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ºÁQ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ£À §®UÀqÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦üÃgÁå¢ ºÁUÀÆ UÉÆ¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸À»vÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆ¥ÁgÀrØ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀPÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ vÀPÀët vÀÄvÀÄðªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÉÆ¥Á®gÀrØ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¸ÀzÉà aAvÁQ PÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J£À,J¸À,J¸À,PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À J£À.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£À EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 34 J® 2137 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ gÀ²ÃzÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 29 J 7844 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ 28 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý¬ÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²ªÀ±ÀQÛ SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ JA.r. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.r. CºÀäzÀ 18 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/qÀ§Äèöå-5617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ qÉæöʪÀgÀ PÁ¯ÉƤ d»gÁ¨ÁzÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà EgÁd §¤ìgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ gÁdªÀgÀ ªÀ 22 ªÀµÀð, gÁdªÀgÀ, G// f.n.¦.J¯ï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÉ®ØgÀ PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÊjAiÀiÁ UÁæªÀÄ vÁ// PÀnAiÀiÁ xÁuÁ f// UÉÆ¥Á®UÀAd ©ÃºÁgÀ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 5 wAUÀ½¤AzÀ ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ f.n.¦.J® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀÆègÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ f.n.¦.J® PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁdªÀ£À FvÀ£ÀÄ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è, PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ Gj£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DUÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ HgÀ d£ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛ£É. PÁgÀt ªÀÄÈvÀ gÀdªÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV ¨É¼ÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj eÉÆ° ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ¢£ÀAPÀ 18/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á; ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ P˸Á¨Á¬Ä E§âgÀÄ dªÀÄV ²ªÁgÀzÀ°è PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K.¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Éß eÁ¹Û ªÀiÁvÁr¢ ¤£Àß ºÀwÛgÀ zÀªÀiï EzÀÝgÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á: ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆzÁUÀ gÁwæ ºÀÆ®zÀ°è EnÖzÀ PÀÆjUÉ vÁ¼À PÁt¸À°®è DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®zÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ J1. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ºÀÆ®PÉÌ ºÀÆV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ §AzÀ£ÀÄß EzÀ£ÀÆß £ÀÆrzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À PÀ¼É¢zÀÄÝ DzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E°è ¨Á ¤£Àß PÀÆjUÉ E°èzÉ PÀÆqÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÀÆjUÉ vÁ¼À £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ ¨sÀƸÀrPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÀÆzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ M¼ÀUÉ §jÛ gÀAr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨ÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É . ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ J©â¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ¼ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀövÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÄÃgÁd vÀAzÉ C§Äݯï d¨ÁâgÀ, ¸Á: vÁªÀIJÃPÁj UÀ°è ©ÃzÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀüwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±À¦üÃPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, ¸Á: ¸ÉÆæüÃAiÀiÁ ¨ÁeÁgÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¥Á±Áå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ, SÁ£À mÉîgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉîªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 180/09 PÀ®A. 147, 148, 323, 324, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¯ÉPÀgï 60 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ §¸À¥Áà ªÀiÁ¯ÉÃPÀgï 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:20.11.2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «Ä¤¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,1998£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÊUÁjPÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á¯ÉéAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.6851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á:PÉ®ÆègÀÄ, vÁ:eÉêÀVð, f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ & ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¥Éưøï¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «±Àé£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.11.2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.688£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ qÁ:©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ¹UÀß¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹, £ÀAvÀgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¸ï£À ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝ UÉÆêÀzsÀð£ï vÀAzÉ gÁuÉÆÃfgÁªï ¸Á: ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ eÉÆðºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, 45 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.n.PÉ. ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.11.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ aPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CzsÀð PÉ.f. gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ËqÀgï, 100 UÁæA ¸ÁQæ£ï ¥ËqÀgï & 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA POLICE CRIME REPORTS

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ ¸ÀPÀÄÌ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆgÁå ZÀªÁt FvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ eÁUÀ £À£ÀߢgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀUÉÊgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ²æà ºÀ¼ÉîÃ¥Áà vÀA/ ©üêÀÄ¥Áà ºÁ¢ªÀĤ eÁå/ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-35 ¸Á/ §ÆzÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ-33 EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/09 PÀ®A 448, 323, 376, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [11] J¸ïì¹/J¸ïìn AiÀiÁPÀÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ :01-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ¸Á«£À «ªÀgÀ ©ÃªÀÄuÁÚ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÀªÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÉå ¸ÉªÉ£ÉªÀiÁrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉƯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV ºÉƯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¨ÉAQAiÀÄÄ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄmÁÖUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄj vÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁ UÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 18/11/2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦. JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 19/11/09 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ªÉÄrPÀ¯ï D¦üøÀgï D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ²æÃ.J¸ï.J¸D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPï ªÀÄoÀ ¹¤AiÀÄgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:15 UÀAmÉUÉ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ PÀZÉÃjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 12 ¹A¥ÀgÀuÁ ¥ÀA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.10,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/09 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:20-11-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 09-50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á¨ï ©ÃzÀgÀªÁ¯É ¸Á: ªÀÄĹèA¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:20-11-2009gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀAiÀiÁ ªÉÆúÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀ°ÃªÀiÁ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß CvÉÛUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ J°è ©nØâÝj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥sÀjÃzÁ ¨ÉÃUÀA. ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À©Ã£Á ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣï EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁV £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀÄÝ EªÀwÛ PÉüÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛWÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 20-11-2009 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£À.ºÉZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ªÀÄAZÁ¯É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01/ J.¹ 3709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUÀ £ÀA. n.J£À. 18/ n.¹ 0084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆgÀZÉ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ£ï¤UÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 35 PÉ-7812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VAiÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÉÆüÀgÁªÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ vÉÆüÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉqÉØÃgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄÃWÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.