Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 7, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 07-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ :07-05-2009


DmÉÆà ¥À°Ö £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À zÀĪÀÄðgÀt
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279,337,338,304. (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:06/05/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV w½¹zÉݣɪÀÄzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£À dªÀ¼Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉƤßPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁÄ ¸ÀAUÀªÀÄä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸ÀĤvÁ, «ÃgÀªÀiÁä, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀiÁä gÀªÀgÉ®è PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4482 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ 1400 UÀAmÉUÉ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÉ®èjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ 1445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

QgÁt CAUÀrAiÀÄ UÉÃl ªÀÄÄjzÀÄ 1,12,150/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ 35 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄAiÀÄÆgÀ mÉærAUÀ PÀA¥À¤ (ºÉÆ®¸Éïï QgÁt CAUÀr) CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À eÁ° UÉÃl ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1] UÉÆÃ®Ø ¥sÁèPï ¹UÀgÉÃl 10 ¥ÀÄr CA.Q. 13,700/- 2] ©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 8 ¥ÀÄr CA.Q. 7000/- 2] UÀuÉñÀ ©Ãr JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ CA.Q 22,000/- 4] ªÀÄÄ£À¹ ©Ãr ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁåUÀ CA.Q 18,000/- 5] UÉÆëAzÀ ©Ãr 5 ¨ÁåUÀ CA.Q. 15,000/- 6] UÉÆêÁ 6 ¨ÁåUÀ CA.Q. 18,000/- 7] ¸ÁUÀgÀ UÀÄlPÁ 4 ¨ÁåUÀ CA.Q. 18,400/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,12,150/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉÄAzÀ rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-05-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ J¦-9-J¸ï-1249 £ÉÃzÀgÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀjUÉÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EzÉ.

E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À PÀ°è¤AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁzɪÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzÀĪÉUÉ CPÀëvÁ ºÁQ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀƽvÁUÀ DgÉƦvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ¸Á: ¨ÉÆÃAw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 06/5/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è UÀt EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzsÀ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹JZï¹-758 ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ ¹¦¹-833 ¸ÀAeÉ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀªÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀ°è ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀt ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¸ÁäÄ® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ £ÀAzÀ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð, eÁ- ªÀÄĹèA G- ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á-PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 144/- ºÁUÀÆ 2 ªÀÄlPÁ aÃn¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆmÉî ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2009 PÀ®A. 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 06-05-2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. £ÁfÃgï vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: eɸÁÌAzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄ, eɸÁÌA «¨sÁVAiÀÄ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ ±Á» ºÉÆmÉ®UÉ ºÉÆÃV ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉJ-38, ºÉZï-5339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢£ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 5400/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqsÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-05-2009 jAzÀ 05-05-2009 ªÀgÉUÉ ¨É¹UÉ gÀeÁ ¤«ÄvÀå ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ JA§ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 05-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÁzÀ Q° ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ¹.r. ¥ÉèAiÀÄgï, C/Q gÀÆ. 2000/-, 2 UÁæA §AUÁgÀ C/Q gÀÆ. 3000/-, 3 MAzÀÄ mÉç¯ï ¥sÁå£ï C.Q. gÀÆ. 400/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 5400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 8 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj : 4650/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¦Û
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmÉUÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉüÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀAUÀªÀiÁä ²PÉ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸À.L. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 811, 1570, 1553, 932, 1368 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f-172 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ 8 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4650=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ 315/- gÀÆ.UÀ¼À d¦Û : DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 78 (111)PÉ.¦. PÁÄzÉ. :-

¢£ÁAPÀ 6/5/09 gÀAzÀÄ ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è zÀUÁð¸zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §A¢zÀjAzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÀUÁð¢AzÀ 100 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ C°è M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ : ªÉƺÀäzÀ E¸Áäįï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð, G; ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr ¸Á:±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 315/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-05-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï ¹AUï vÀAzÉ ¨sÁUÀªÀwgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ , EªÀgÀ vÀAzÉUÉ 7 d£À ªÀÄPÀ̼À°è EªÀgÀÄ E§âgÀÄ J¯Áè 7 d£ÀPÉÌ D¹Û ºÀAaPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¸ÀAdAiÀĤUÉ ¸Àé®à ºÉaÑ£À D¹Û §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀÄzsÉå DUÁUÉÎ D¹Û vÀPÁgÀj£À §UÉÎ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ »ÃUÀÄgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ WÀl£É £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ DUÀ°ÃPÀgÀt £ÉÆÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊGAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è eÁUÀ ºÉaÑUÉ §A¢zÉ CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ CzÀgÀ°è ¸Àé®à eÁUÀ PÉÆqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CgÉà ¸Á¯É ¦ügï ªÀ»Ã ¨ÁvÀ PÀgÀvÁ ºÉÊ CAvÁ vÀ£Àß°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ºÁUÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢::7/5/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥À«vÁæ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ vÁ-d- ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/5/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¥Á¯Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¥Àw «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-6986 ¸ÀÆdQ ¸ÁªÀiÁæl ªÉÄÃ¯É D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ EAzÁgÁ £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢PÉjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃV GlªÀiÁr 10¦JA PÉÌ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¦æ£Àì D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ «dPÀĪÀiÁgÀ ¸À¢æ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌaÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁºÉ £ÀA 9 gÉÆÃqÀ ºÀtPÀÄt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÀÄArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ PÀ«vÁ EPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
2 PÀqÉ ªÀÄlPÁ zÁ½, ªÄƪgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:06.05.09gÀAzÀÄ 1710UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï §¸ï ¸ÁÖöåAqï »AzÉ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÉÆæ SÁ¹A vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀÄvÀÄÛ º£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀ¸À£ÀzÉÆrØ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL ²æà AiÀıÀªÀAvï ºÉZï ©¸À£À½îgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.580/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F CgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉAzÀ¥à ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÀÀÉß £ÀA.51/09 PÀ®A 78(III)PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:06.05.09gÀAzÀÄ 1615UÀAmÉUÉ PÄrð UÁæªÀÄ zÁåªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL ²æà JA eÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2,850/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÀÀÉß £ÀA.134/09 PÀ®A 78(III)PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
mÁmÁ J¹ rQÌ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:06.05.09gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï E eÉ ºÉƸ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è CgÉÆæ mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ 36/7764 £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÀÀÉß £ÀA. 130/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«zÀÄåvï ªÉÊgï ©zÀÄÝ DPÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:05.05.09gÀAzÀÄ 2100 UÀAlÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀgÀªÀgÀ 3ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ DPÀ¼ÀÄ ªÄ¼É UÁ½ ¹r°£À ±À§ÝPÀÉÌ PnÖzÀ ºÀUΪÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUĪÁUÀ PÉ.E.©. PÀA§zÀ ªÉÄÃ£ï ªÉÊgÀªÉÇAzÀÄ PÀmï DV DPÀ½£À ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À®Ä DPÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ C.Q.gÀÆ. 10,000/-UÀ¼ÀµÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.10/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À, MAzÀÄ DqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ, n£ï, ¹ªÉÄAmï ²ÃmïUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÉÆÃV gÀÆ.24¸Á«gÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:
¢£ÁAPÀ:05.05.2009gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ UÁ½ ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°£À ªÀÄ¼É §A¢zÝPÉÌ CAvÀgÀUÀAV vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ CAvÀgÀUÀAV ²ÃªÁgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æ qsÁPÀ¥Àà, VjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÁQzÀ n£ï, ¹ªÉÄAmï ²ÃmïUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÉÆÃV ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ MAzÀÄ DqÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄ÷Ö J¯Áè MlÄÖ C.Q.gÀÆ.24,000/- UÀ¼ÀµÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA.02/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ: 23.03.09gÀAzÀÄ 1500 jAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÀÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀégÁeï µÉÆà gÀÆA ªÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä C.Q.gÀÆ. 25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 PÀÄå 5072 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼îgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÄ£Éß £ÀA.88/09gÀ PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ£À ¸ÁªÀÅ:
C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ CAzÁdÄ 36 ªÀµÀð, PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï ¤Ã° ©½ ZËPÀ½ ±Àmð, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ±ÁåAqÉÆà §¤AiÀiÁ£ï vÉÆnÖgÀĪÀ FvÀ£ÀÄ C°è E°è ©PÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ZÀAgÀzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ CAUÀr PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀÄwÛzÀݪÀ ¢£ÁAPÀ:04/05.05.09gÀ 2200 jAzÀ 1030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÀÉÎ ²æà ªÉƺÀäzï U˸ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA. 02/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt;

gÀlPÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢£ÁAPÀ 06.05.09 gÀAzÀÄ ||§¸ï.£ÀA PÉJ-32 J¥sï-733 £ÉÃzÀÝgÀ PÀAqÉPÀÖgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á||ºÀÄtZÀUÉÃgÁ vÁ||ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JªÀiï.PÉÌ gÀÄzÀÆßgÀ¢AzÀ ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ, PÉÆÃrè PÁæ¸À£À°è PÉ® d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §¹ì£À°è ºÀwÛzÁUÀ CªÀjUÉ nQlPÉý ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀÄì ºÉƸÀ½î PÁæ¸À¢AzÀ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ §¹ì£À°è PÀĽvÀ M§â ªÀåQÛ JzÀÄÝ J ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÉÃUÉ nPÉl zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀAqÉPÀÖgÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±ÀlÄð»rzÀÄ dUÁÎr PÀAqÀPÀÖgÀ£À PÁå±À ¨ÁåUÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §¹ì£À°èzÀÝ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ «ZÁj¹¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀ¸À£À¥Áà ºÉƸÀä¤ @zÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á||ºÀ®ZÉÃgÁ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÆ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀ ¥Àw:

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:¢:06-05-2009 gÀAzÀÄ PÉAZÀ¥Àà »£ÀߤAUÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á:ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ vÁ:eÉêÀVð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÉAZÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀiÁä½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢B06-05-09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ eÉÆò ¸Á||¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ mÉîgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀƪÀÄ£À C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ 22UÁæA£À JgÀqÀÄ J¼ÉAiÀÄ MAzÀÄ ZÉÊ£ï, 2)§AUÁgÀzÀ 1UÁæA£À UËj ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ MlÄÖ CA.Q gÀÆ 20,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

C¥À¥ÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 05-05-09 gÀAzÀÄ PÀ®èªÀÄä@¸ÀĨsÀzÀæªÀÄägÀªÀ¼ÀÄ PÁAZÀ£Á¼ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄ¥À£ÀÆgÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ.32/«1487£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA jAUÀgÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀ®èªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DPÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄvÀÆÛgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà »gÉêÀĤ ªÀAiÀÄ,25 ªÀµïð eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, ¢: 6-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á - §¼ÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÉÄÃn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 n 8408 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J.37 n 8409 £ÉÃzÀÝgÀ EAd£ÀzÀ §l£À mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉÊgÀ£ÀÄß »rzÀÄ JvÀÄÛwÛzÀÝ «gÉñÀ C°AiÀiÁ¸À FgÀ¥Àà »gÉêÀĤ JA¨ÁvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉ.J.26 JZï 1854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄÄ£Áß EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FgÀ¥Àà£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁgÀlVAiÀÄ £ÁqÀPÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ eÉ.¦. £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÁQzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑzÀÝ ¹ªÉÄAmï ºÁ¸ÀÄUÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¸ÀUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ dRA UÉƽ¹ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:06-5-09 gÀAzÀÄ 7-10 ¦JAPÉÌ UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 7-20 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr, 7-50 ¦JAzÀªÀgÉUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ:18 ªÀµÀð,G:«zÁåyð ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;17/6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/09 PÀ®A 304(J), 429 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ fÃgÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀ£À ªÀPÁæt ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À n.¹. ¬ÄAzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï£À ªÁAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£À MAzÀÄ PÀÄj ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÀÝjAzÀ PÀÄj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀPÁætÂUÉ EzÀÝ ªÀÄļÀÄî vÀAwAiÀÄ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï¤AzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄÄ PÀgÉAmï ¥ÀæªÁºÀ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.