Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ : 29-04-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ, 29ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 qÀ§Äå-6088 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨ÁUÀå²æà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà VtÂ, 14ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UËqÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¨É¼ÀzÀr (¯Áj £ÀA PÉJ-22  ©-6277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-22 ©-6277 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¨sÁUÀå²æà ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÉÆÃV ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  78/2014  PÀ®A. 279.337 304 (J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
                ದಿನಾಂಕ 30.04.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿಯ ಗದ್ವಾಲ್ -ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ. 36 7023 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUï @ ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ªÀi˯Á¨ÉÃUï eÁ: ªÀÄĹèA G: CA§Æå¯É£ïì £ÀA PÉ.J36 J 7023 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋ ನಂ ಎ.ಪಿ 22 ಎಕ್ಸ್ 9377 ನೆದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æà ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §zÀÄPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¯Áè¥ÁqÀ vÁ: UÀzÁé¯ï f: ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2014 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢: 29-04-14 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀtÚ ¹A¦üUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 42, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÁUÀgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ: 10-15  UÀAmÉUÉ  £ÁUÀgÁ¼À-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸Á¬Ä PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ 909 PÁåAlgï ¯Áj £ÀA PÉ.J-37-J-1244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ 33, °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: J¸ï.E.ºÉZï PÁ¯ÉÆä zÁªÀtUÉgÉ FvÀ£ÀÄ  vÀ£ÀߣÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ,   PÁåAlgï JzÀÄgÀUÀqÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-06-©-5148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï 35, ªÀÄĹèA ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: PÀÄA§PÉÃgÀ vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  CwªÉÃUÀ ªÀÄÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rüQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ZÁ®PÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ J£ï.Dgï £ÀA-114 ¢: 30-04-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ qÁ: PÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ M¼ÀgÉÆÃVUÀ¼ÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV CzÀgÀ°è M§â DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄA§PÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ aQvÉì¬ÄAzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ . °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 140/14 PÀ®A 279, 338 (304(J)) L.¦.¹  187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á¨ï 27 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- PÁ¯ÉÃUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ   DgÉÆæ C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ VqUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 2) ªÉƺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï3) §qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 4) ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ §qɸÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  ¨ÉÊzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  E£ÉÆߪÉÄä VqÀzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 73/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï 28 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÆ D. £ÀA. 4  ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß  D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåºÉÆA¢ 1) PÁ²A C° vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 2) eÁ£ÀÄ vÀAzÉ PÁ²ÃA C°3) SÁeÁ ¸Á¨ï vÀAzÉ §AzÉ ¸Á¨ï   4) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ  K£É¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÉÃUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ K£É¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ D. £ÀA 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï ¤UÉ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ¯Éà ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqÉzÀÄ ©rj CAvÁ ºÉüÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ. PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ D. £ÀA 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï EªÀjUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©lÄÖ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÁåUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  D.£ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  PÀnÖUɬÄAzÀ §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀr¢zÀÄÝ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪÉà ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 72/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 29/04/14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ  ತಾಯಣ್ಣ, 20 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ್, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕುರ್ಡಿ  FvÀ£À ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರೇಣುಕಮ್ಮ (ಮೃತ) ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.10/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


No comments: